Forfatter: Joachim Børlie

Forfatterarkiv: Joachim Børlie

NARMAs Vårkonferanse 2023 – Forskingsstøtte i uforutsigbare tider. NARMA 10 år

NARMA vårkonferanse 2023 – Forskningsstøtte i uforutsigbare tider – NARMA 10 år.

Presentasjonene ligger nå ute i PDF-format under den respektive plenum-/parallelsesjonen

 

Velkommen til NARMAs 10. vårkonferanse, som finner sted 21. og 22. mars 2023 på Thon Hotel Arena, Lillestrøm.

Informasjon om priser er tilgjengelig nederst på siden.

Program finner du nedenfor. Dette oppdateres løpende ettersom ting faller på plass. Det tas derfor forbehold om endringer. Ta gjerne kontakt med sesjonsansvarlige dersom du har innspill eller kommentarer.

Kortprogram for NARMAs vårkonferanse 2023

Deltagerliste NARMA vårkonferanse 2023

Tirsdag 21. mars 2023

9.00: Registrering

10.00-10.15: Velkommen ved NARMA-leder Heidi Annette Espedal (UiB)

10.15-13.00 Innledende plenum:
Kunnskap og forskning for en usikker tid

Sesjonsansvarlig: Ragnar Lie

Dagens kunnskapsinstitusjoner forventes å bygge og dele kunnskap til nytte for samfunnet både på kort og lang sikt. De skal både levere løsninger på kjente kunnskapsutfordringer, men også bygger en vitenberedskap på temaer og områder vi i dag ikke ser at vi vil komme til å trenge.

Universiteter og høyskoler er blitt komplekse organisasjoner som forutsetter et aktivt samspill mellom en lang rekke aktører, vitenskapelige, såvel som i organisasjonsapparatet. Det fleste forskningsprosjekter forutsetter teamarbeid, ikke bare mellom forskere med ulike roller, men i økende grad mellom forskerne og et støtteapparat som samarbeider både om å utvikle og gjennomføre prosjekter.

Samfunnet rundt oss er preget av usikkerhet og ustabilitet. En akutt helseutfordring ble i 2020 møtt med en global kunnskapsinnsats, hvor løsningen ble bygget på tidligere forskning. Krigen i Ukraina viser behovet for kunnskap, ikke bare om våpensystemer og militær strategi, men om kultur, språk, religion, historie og politikk. Hvordan kan et profesjonelt og faglig basert støtteapparat bidra til å videreutvikle kunnskapsinstitusjonene til både å svare på dagens kjente utfordringer og samtidig håndtere det uforutsette?

Temaet for årets konferanse er derfor ‘’Forskingsstøtte i uforutsigbare tider. NARMA 10 år’’.

Innledere:

 • Heidi Annette Espedal, leder NARMA arbeidsutvalg; Velkommen
 • Ordstyrer; Ragnar Lie, UHR
 • Oddmund Løkensgard Hoel, statssekretær for forsknings- og høyere utdanningsministeren; Regjeringens kunnskap- og forskningspolitikk for en usikker tid
 • Mari Sundli Tveit, direktør Forskningsrådet;  Forskningens rolle i en usikker tid Presentasjon
 • Erik Yssen, seniorrådgiver Kunnskapsdepartementet; ERA 2.0 – 19 tiltak for et mer sammenvevd europeisk forskningsområde Presentasjon
 • Nik Claesen, generalsekretær, EARMA; On ERA 17: Research Management Initiative and EARMA’s Roadmap project Presentasjon

13.00-14.00 Lunsj

14.00-17.00        Parallellsesjoner dag 1: 

Vurdering av forskning og forskere – i lys av åpen forskning 

Sesjonsansvarlige: Herman Strøm, Ragnar Lie og Linda Johnsen

Rammeverket for hvordan forskning og forskere vurderes er i endring. Dette har bakgrunn i flere initiativer, bl.a. knyttet til mer helhetlig karrierepolitikk, behov for å supplere kvantitative indikatorer med andre måter å dokumentere resultater og kompetanser på, og ikke minst en styrket agenda for åpen forskningspraksis. Samspillet i Norge mellom NOR-CAM og den europeiske CoARA representerer nå et tydelig momentum for endring og videreutvikling. I 2023 vil det foregå viktige prosesser i et samspill mellom fagmiljøer, institusjoner og finansiører. Norske UH-institusjoner utvikler nå egne NOR-CAM-versjoner og mange universiteter og høyskoler har signert den europeiske avtalen og deltar i CoARA. Flere arbeidsgrupper med norsk deltakelse vil være i gang for å samarbeide om å dele beste praksis og utvikle gode veiledninger.  Dette er prosesser som forskningsrådgivere bør ha inngående kunnskap om og hvor muligheten for bidrag, rådgivning og fasilitering er store, både overfor fagmiljøer og ledelse.

Denne sesjonen første del vil gjøre opp status i arbeidet med NOR-CAM og CoARA. Andre del vil handle om hvordan Forskningsrådet arbeider med denne tematikken i sine nye fagevalueringer, og hvordan nye vurderingskriterier håndteres når Forskningsrådet vurderer prosjektsøknader.

Innledere:

 • Ragnar Lie, seniorrådgiver UHR – Status i arbeidet med NOR-CAM og CoARA Presentasjon
 • Alexander Refsum Jensenius, professor og senterleder ved RITMO, Universitetet i Oslo – Hva vil det si å følge prinsippene i NOR-CAM og CoARA i praksis? Erfaringer fra RITMO  Presentasjon
 • Gunnar Sivertsen, forsker 1, NIFU – Hvordan kan vi få til å dokumentere kompetanser og faglige resultater i tillegg til publikasjoner? Presentasjon
 • Marte Qvenlid, spesialrådgiver i Norges Forskningsråd – “Hva får oppfølging av ARRA å si for Forskningsrådets søknadsvurdering?” Presentasjon
 • Jon Holm, spesialrådgiver i Norges Forskningsråd – “Hva får CoARA og bredere vurderingskriterier å si for fremtidens fagevalueringer” Presentasjon

Horisont Europa, missions og samarbeidsprosjekter

Sesjonsansvarlig: Patrick Reurink og Ingse Noremsaune

Vi er nå kommet godt inn i Horisont Europa, og denne sesjonen vil kort presentere nyheter så langt i Horisont Europa samt spesielt fokusere på samarbeidsprosjekter og missions i rammeprogrammet.

I første del av sesjonen vil Forskningsrådet kort oppdatere oss om nyheter knyttet til det strategiske nivået i Horisont Europa, samt knyttet til mer praktiske tema (eksempelvis lump-sum og blind evaluation).

Pilar II i Horisont Europa skal bidra til å løse de store samfunnsutfordringene. Gjennom samarbeid på tvers av fag, sektorer og landegrenser skal det utvikles kunnskap og innovative løsninger som bidrar til en bærekraftig verden. Nytt i Horisont Europa er at det på utvalgte områder er innført såkalte missions – samfunnsutfordringer som mange sektorer må samarbeide om å få løst. Så langt har norsk næringsliv lykkes bedre med missions enn UoH-sektor. Søknadsstatistikk viser dessuten at norske forskere generelt er mindre aktive søkere til samarbeidsprosjekter i pilar II enn til utlysninger i pilar I.

Forskningsrådet vil presentere om siste nytt på missions. I sesjonen får vi også innlegg fra NTNU om hvordan det jobbes med missions, og hvordan et av forskningsmiljøene der jobber med utvikling av en portefølje av samarbeidsprosjekter.

Innledere:

 1. Likestilling og mangfold i forskning

Sesjonsansvarlig: Ingse Noremsaune

Både nasjonalt og på europeisk nivå har arbeidet for kjønnsbalanse og mangfold fått et langt større fokus de senere år. EUs fornyede satsing på likestilling gjenspeiles i EU-kommisjonens strategi for likestilling 2020-2025, Union of Equality, og i det nye European Research Area (ERA) som har en egen prioritet på kjønn. Med innføringen av EUs nye rammeprogram for forskning, Horisont Europa, styrker EU også sin satsing på likestilling og kjønnsbalanse ved blant annet å innføre en handlingsplan for likestilling som et kvalifiseringskriterium for bevilgning av forskningsmidler. I Norge stiller nå Forskningsrådet tilsvarende krav. Norske forskningsinstitusjoner har fra før forpliktelser opp mot en utvidet Aktivitets- og redegjørelsesplikt i Likestillings- og Diskrimineringsloven.

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i 2004, har i mange år bistått forskningssektoren i arbeidet for likestilling og mangfold. I denne sesjonen vil det være et særlig fokus på hva som er norske og europeiske krav til handlingsplaner og hvordan oppfylle disse. I tillegg vil sesjonen ta for seg Kifs anbefalinger for godt likestillingsarbeid i organisasjonen og gi eksempler på gode tiltak og ressurser.

Innledere:

Heidi Holt Zachariassen, seniorrådgiver Kif-sekretariatet Presentasjon

 1. Forskerutdanning

Sesjonsansvarlig: Øyvind Nystøl

De nasjonale forskningsetiske komiteene skal fokusere på veilederrollen i 2023. Veileders rolle er sentral, dels fordi veilederrollen i seg selv kan gi opphav til egne forskningsetiske problemstillinger, og dels fordi veiledere skal bistå med veiledning i forskningsetiske spørsmål både gjennom opplæring og i praksis underveis i prosjekter. Direktør i FEK Helene Ingierd vil innlede rundt følgende problemstillinger:

 1. Hvilke forskningsetiske utfordringer oppstår med veilederrollen?
 2. Hvilket ansvar har veiledere for opplæring?
 3. Hvordan kan veiledere være gode rollemodeller og bidra til en god forskningsetisk kultur?
 4. Hvilken opplæring bør veiledere selv få i forskningsetikk?

Innledere:

Helene Ingierd, Direktør i De nasjonale forskningsetiske komiteene.

Presentasjon Helene Ingierd

 

 1. Karriereutvikling for unge forskere

Sesjonsansvarlig: Vilija Duleviciute og Hiwa Målen

Karriereutvikling og ulike forskerkarrierer er høyt på den politiske dagsorden både nasjonalt og internasjonalt. Det er sterkt fokus på institusjonenes ansvar for ivaretakelse av forskere, både i forhold til rekruttering, forskerstøtte og ikke minst forutsigbare forskerkarrierer innenfor internasjonalt aksepterte standarder som åpen forskning.

Den norske regjeringen har nylig presentert en strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling, som vil ha stor innvirkning på sektoren.

I denne parallellsesjonen blir deltakerne kjent med hovedinnhold i strategien og hvordan den skal oppfølging, med særfokus på:

 • Utvikling av postdoktorstillingen og stillingens hovedformål
 • Midlertidighet og yngre forskere
 • Uforutsigbarhet i forsknings- og undervisningsarbeid
 • Karriereveiledning

I tillegg til strategien, hvor Departementet definerer forventninger fra forskersamfunnet, finnes det en rekke andre viktige dokumenter og erklæringer som høyere utdanningsinstitusjoner er enten oppmuntret eller forpliktet å forholde seg til.

EU-kommisjonen tildeler status “HR Excellence in Research” (HR4SR) til institusjoner som støtter de 40 prinsippene og anbefalingene om beste praksis i «European Charter & Code for Researchers». Både HR-initiativet og erkjennelsen av behovet for å valorisere mangfoldet i forskerkarrierer har en påvirkning på hvordan forskningskvaliteten vurderes.

Tallrike initiativer, med varierende tilslutning som for eksempel DORA-erklæringen, har vært i forkant av neste generasjons avtaler for forskningsvurdering. Det er flere både push- og pull-faktorer som driver fremveksten av slike rammer, de usikre arbeidsforholdene for forskere er en bottom-up push-faktor. Behovet for å utvide forståelsen av kvalitet for å fremme innovasjoner og løse problemer i det 21. århundre er kanskje en pull-faktor.

Universitetet i Bergen vedtok i 2020 en egen politikk for yngre forskere. Et tiltak i denne planen var å etablere et karrieresenter for yngre forskere. UiB skal presentere dette senteret som er det første i Norge og åpnet februar 2022.

Denne parallellsesjonen er åpen for alle som er interessert i politikkutvikling og i hvordan institusjoner jobber for å oppfylle endrede forventninger.

Innledere:

Elise Naumann, Seniorrådgiver, KD Presentasjon

Ellen Hagen, Leder UiB Ferd Career Center for early stage researchers Presentasjon

 

 1. Prosjektbakgrunn, kommersialisering og IPR

Sesjonsansvarlig: Hanne Sørgjerd

 1. Prosjektbakgrunn

Hva er prosjektbakgrunn? Hva kan/skal listes som prosjektbakgrunn? Hvilke krav gjelder i forhold til prosjektbakgrunn.

Innleder: advokat Øyvind Hennestad i SINTEF Presentasjon

 1. Kommersialisering og IPR

Hvordan skape forutsigbare modeller for lisenser til kommersiell bruk av prosjektresultater. NTNUs innovasjonleder Kjell Olav Skjølsvik vil fortelle om sitt arbeid med dette. Presentasjon

 1. Innovasjonssatsningerinstitusjonsperspektiv og konkrete eksempler

Sesjonsansvarlig: Heidi Annette Espedal og Dagfinn Dybvig

Innovasjon på universiteter og høyskoler kan referere til mange forskjellige aktiviteter, men generelt sett er innovasjon å utvikle og implementere nye ideer og løsninger på et område. Det finnes ulike måter å jobbe med innovasjonssatsning på, og det vil avhenge av den enkelte institusjonen og deres mål og ressurser. Noen mulige tilnærminger kan være å skape en innovasjonskultur, utvikle strategier for innovasjon, samarbeide med andre organisasjoner og benytte varierende virkemidler for å fremme innovasjon. Eksempler på virkemidler er finansiering fra kilder som NFR og Horisont Europe, forskjellige former for TTO-ordninger (Technology Transfer Offices), samt å etablere senter for innovasjon og entreprenørskap ved institusjonen. I denne sesjonen vil vi belyse ulike tilnærminger i norsk sammenheng.

Områdedirektør for innovasjon i næringsliv og offentlig sektor, Anne Kjersti Fahlvik , Forskningsrådet Presentasjon

Hvordan samarbeide eksternt for å oppnå innovasjon. Troels G. Jacobsen, direktør for innovasjon og eksernt samarbeid, UiS Presentasjon

Kunnskap og økosystem for forskningsbasert innovasjon. Kjell Olab Skjølsvik, Innovasjonsleder, NTNU. Presentasjon

 1. Research infrastructures and ‘The Loop of Excellence’’

Sesjonsansvarlig: Hiwa Målen og Erik Sandquist

Access to high-quality research infrastructure is necessary for researchers to conduct ground-breaking research. Modern and unique facilities include advanced scientific equipment, e-infrastructure, databases, registers, archives and collections, which can be utilized by relevant users from all sectors, both public and private. They are essential starting points for developing world-class research environments and new and innovative collaborations, e.g. between academia and industry. They are also crucial for offering teaching at the forefront of research and research-based innovation. Access to such unique facilities and state-of-the-art research infrastructures has proved critical in the competition to attract the best researchers to Norwegian research institutions.

Increasingly, research infrastructures are becoming digital data infrastructures and require specialized, highly skilled data processors to function optimally for users. These ensure that research infrastructures comply with the FAIR Data principles, and the role of Data Stewards is becoming increasingly important. This has been of great importance for research at the institutions and international research cooperation.

The research and high education (UHR) sector in Norway own and operates several major research infrastructures that serve a wide range of research and that offer services to research groups at and outside academia. It is vital that these are utilized well and ensured as predictable a framework as possible.

 

In this session, we will shed light on the following topics:

 • How do research infrastructures contribute to excellent research and societal impacts?
 • How do infrastructures arise? Show the life cycle of research infrastructure through concrete examples from the establishment to operation, further upgrades and possible phasing out or continuation of research infrastructure in other forms.
 • What do we want with research infrastructures? Division of labour between national competitive arenas (NFR), international cooperation and institutional priorities.

 

Speakers

 • Ondřej Hradil, Research Infrastructures Manager at Masaryk University in Brno, Building a healthy research infrastructure ecosystem“ Presentation
 • Solveig Flock, Director of the Department for Research Data and Infrastructure at the Research Council of Norway Presentation

“National financing as the foundation for European cooperation in research infrastructures”

 • Christine Stansberg, Senior Adviser, Elixir Norway and University of Bergen “Towards a more professional role for Research infrastructure managers – the Elixir case” Presentation
 • Benjamin Pfeil, Senior Adviser, Norwegian School of Economics, NORCE Norwegian Research Centre“From my data to FAIR data – a climate data expert perspective” Presentation

The session has the format of talks from the speakers followed by discussion with the audience and ending with an open discussion. The session will end 1700. Following a short coffee break the session will continue with the speakers and chairs for a follow up discussion and possible recommendation paper.

 

17.30-18.30 NARMA årsmøte (rom: Oslo)
Innkalling og sakspapir sendes institusjonen ca. 14 dager før møtet. Alle er velkomne, men hver institusjon må oppnevne én stemmeberettiget i forkant av møtet.

 

19.00 Konferansemiddag med underholdning 

 

Onsdag 22. mars 2023

9.00-11.30 Parallellsesjoner dag 2

 1. Prosjektøkonomi og oppfølging

Sesjonsansvarlig: Vilija Duleviciute

I denne parallellsesjonen skal dere få den nyeste informasjonen om Forskningsrådets sine planer og vilkår for tilskuddsordninger, og få innblikk i økonomi-organiseringen ved universiteter.

Vi begynner sesjonen med presentasjoner om hvordan økonomistøtten til BOA-prosjekter og prosjektledere er organisert ved innledernes universiteter: NTNU og USN. Begge universitetene har vurdert organiseringen av denne støtten for ikke alt for lang tid siden, og det vil bli orientert om bakgrunnen for nåværende organisering.
Videre vil det bli gitt en kort orientering om de støttesystemer (økonomisystem mv) som benyttes ved universitetene for prosjektøkonomi og økonomioppfølging, og hvilken funksjonalitet som er innebygget i løsningene.
NTNU er et av BOTT-universitetene, som i fellesskap har fått utviklet en løsning hos DFØ. Denne løsningen kan muligens bli implementert også hos andre i sektoren, så dette blir en mulighet til å få et kort innblikk i vesentlig funksjonalitet i prosjektøkonomiløsningene hos BOTTene.

Foredragsholderne vil til sist gi sine vurderinger av hvordan universitetene opplever samarbeidet med vesentlige finansieringskilder; NFR, EU, EEA etc og om det er spesielle utfordringer i møtet med disse.

Vi fortsetter parallellsesjonen med de siste oppdateringene fra Norges Forskningsråd. Forskningsrådet utvikler et nytt sakssystem og ny søknads- og prosjektportal. Det åpner for forbedringer og fornyelse av hvordan Forskningsrådet forvalter tilskuddsordninger. Forskningsrådet gir et innblikk i utviklingen av den nye portalen og tanker om bedre funksjonalitet for administrativ støtte.

Tilskuddsutbetalinger vil i framtiden gjøres etter mottak av faktura – en videreføring av dagens MET-ordning. Forskningsrådet ønsker å diskutere hvordan vi alle kan samhandle bedre og hvordan det kan forenkle prosjektrapporteringen fra UH-sektoren.

Med en vesentlig reduksjon i antall ansatte må Forskningsrådet også endre hvordan de følger opp og kontrollerer forskningsprosjektene. Stikkord er tillit og risikostyring og muligheter for bedre samarbeid mellom forskningsadministrasjonen i sektoren og Forskningsrådet.

 

Innledere:

Rune Rambæk Schjølberg, Spesialrådgiver, Norges forskningsråd og Trine Tengbom, Spesialrådgiver, Norges forskningsråd Presentasjon

Terje Ruud, Prosessansvarlig BOA-prosessen, NTNU Presentasjon

Rune Ø. Sandaker, Seksjonssjef, Seksjon for økonomitjenester, Universitet i Sørøst-Norge Presentasjon

 

 1. Ansvarlig internasjonalt samarbeid

Kl. 09:00 – 10:15
Internasjonalt samarbeid er modus operandi innenfor forskningen, en selvfølgelig og integrert del av vitenskapelig ansattes daglige arbeid. Utveksling av ideer og oppdagelser ligger i kunnskapsmiljøenes DNA.
Det handler om å bidra til forskningsfronten, som flyttes innenfor et grenseløst akademia. Det handler om å bidra med kunnskapsbaserte løsninger på de store samfunnsutfordringene, som i sin natur er internasjonale eller globale. Og det handler om å utdanne neste generasjons verdensborgere, som skal gjennomføre de store omstillingene som er nødvendige for en bærekraftig fremtid.
Samtidig opplever vi en dramatiske verdensutvikling som har konsekvenser for det internasjonale akademiske samarbeidet. I en ustabil geopolitisk situasjon oppstår det frykt for at forskningsresultater som utvikles i samarbeid med internasjonale partner skal kunne brukes til produksjon av masseødeleggelsesvåpen. Og når den akademisk friheten er under press, kan vi bli usikre på om forskningsresultater som utvikles i samarbeid med internasjonale partnere er pålitelige.
Resultatet er økt politisk og institusjonell oppmerksomhet på ansvarlig internasjonalt samarbeid. Det nasjonale regelverket for kontroll med kunnskapsoverføring er under vurdering. Forslag til endringer i eksportkontrollforskriften med formål å styrke kontrollen med kunnskapsoverføring som kan tjene til å utvikle et lands militære evne er sendt på høring fra UD.
Universiteter og forskningsinstitusjoner anerkjenner behovet for en sterkere kontroll, men er samtidig usikre på hvordan både den generelle utviklingen og de foreslåtte endringene i lovverket vil påvirke det internasjonale akademiskes arbeidet – og sterkt internasjonale fagmiljø ved norske institusjoner.
Det er generell enighet om at i den rådende situasjonen må vi samarbeid mer internasjonal – ikke mindre – og at akademia kan ha en viktig rolle å spille i å bygge ned motsetninger mellom kulturer og mennesker – samtidig som vi må sikre at dette skjer på en forsvarlig måte. Dette er utfordringen enkeltforskere, forskergrupper, forskningsledere og institusjonene nå står overfor.
I denne sesjonen vil vi diskutere hvordan vi kan nærme oss disse krevende problemstillingene framover. Det fins ikke noe enkelt svar. Ambisjonen er at vi i sesjonen får fram gode refleksjoner og synspunkter som bidrar til vår tenkning omkring ansvarlig internasjonalt samarbeid.

Program:
Moderator: Nina Sindre, NTNU

09:00 – 09:15

Mer krevende internasjonalt kunnskapssamarbeid
Seniorforsker Hans Jørgen Gåsemyr, NUPI Presentasjon

09:15 – 09:25 Nasjonale retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid
Seniorrådgiver Hege Toje, Avdeling for globalt samarbeid og kapasitetsbygging, HK-dir. Presentasjon

09:25 – 09:40 Arbeid med ansvarlig internasjonalt samarbeid ved UiO
Fakultetsdirektør Jo Døhl og Instituttleder Stephan Oepen Presentasjon

09:40 – 09:55 Internasjonalt samarbeid i lys av eksportkontrollregelverket – SINTEFs systemer og rutiner for ivaretakelse av regelverket
Prosjektleder eksportkontroll, advokat, Kjersti Hasfjord, SINTEF Presentasjon

09:55 – 10:15 Paneldiskusjon med spørsmål fra salen: Hvor går vi herfra i det internasjonale kunnskapssamarbeidet?
Panel:
Hans Jørgen Gåsemyr
Hege Toje
Jo Døhl
Stephan Oepen
Kjersti Hasfjord

3.Forskningsetikk

Sesjonsansvarlig: Ingse Noremsaune

Forskningsinstitusjoner har ansvar for organisering av arbeidet med forskningsetikk, men hvordan blir dette gjort i praksis? Siden forskningsetikkloven trådte i kraft i 2017 har det vært mye fokus på vitenskapelig uredelighet og behandling av mulige brudd. Riksrevisjonens rapport fra 2021 avdekket imidlertid at institusjonene ikke gjør nok på dette området. Mange mangler også systemer som legger til rette for at ansatte får tilstrekkelig opplæring. Den store blindsonen er like fullt det bredere arbeidet med å fremme god forskningsetikk. Dette er utgangspunkt for en ny veileder fra De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) i 2023, som skisserer ulike ressurser og tiltak som institusjonene kan bruke i sitt arbeid med å sikre at forskningen skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer. Universitetet i Oslo presenterer hvordan det har fulgt opp Riksrevisjonens rapport om implementering av forskningsetikkloven.

Foredragsholdere: Direktør Vidar Enebakk, Presentasjon

Seniorrådgiver Mette Sollihagen Hauge Presentasjon

 

 1. Kompetanseutvikling for forskningsadministrasjon

Sesjonsansvarlige: Ragnar Lie, Vilja Duleviciute, Hiwa Målen

 1. NARMA’s role in ERA 17 and RM Roadmap

Wednesday 22.3.23,  9.00 – 11.30

 

Part I 

What is ERA Action 17: Research Management Initiative and RM Roadmap and what role for NARMA?

Among 19 ERA actions put into motion these days, number 17 is to enforce the capacity and quality of research management in Europe. The EU Commission organized its first workshop on ERA Action 17 with national representatives and stake holders on March 16. Universities Norway and NARMA has offered to the Ministry to be the national contact point on this topic, and represented Norway at the meeting in that capacity by Ragnar Lie and Hiwa Målen.

This sessions first part is to get to grips with what the Research Management Initiative is and how the EU funded project RM Roadmap, led by EARMA, fits into this action, –  and least, but not last, what role might NARMA and the Norwegian research administrative community play to contribute to this action and to RM Roadmap.

Introduction by Nik Claesen, Secretary General of EARMA and Ragnar Lie, Senior adviser at UHR

– followed by group work focusing on the role NARMA and how to contribute.

Presentasjon

RM Roadmap timeline poster

 

Part II

NARMAs kompetanseprogram – rolle, opplegg og innhold i lys av ERA 17 og RM Roadmap

NARMA har utviklet to hovedaktiviteter; årskonferansen og kompetanseprogrammet. Kompetanseprogrammet har løpt i ca 5 år, først som en pilot, hvor innhold og opplegg ble utviklet og utprøvet, deretter som en videreføring gjennom Forskningsrådets PES-program, fram til utgangen av 2022. Søknad om en videreføring av kursopplegget for 2023-24 ble utarbeidet og sendt Forskningsrådet innen fristen 15. mars. Kompetanseprogrammet er en åpenbar ressurs for norsk bidrag inn i ERA-tiltak 17, samt inn i EARMAs RM Roadmap. Fagteamet i Kompetanseprogrammet er derfor involvert som kontaktpersoner både i ERA og EARMA-sammenheng.

Denne sesjonens del II vil omhandle planene for den kommende prosjektperioden, samt invitere til innspill og kommentarer til innholdet, både i form og tema, for kursene på de tre nivåene, og hvordan vi kan dra nytte av, – og bidra til, samspill og samarbeid knyttet til det europeiske prosessene.

Innledning bl.a. ved Hiwa Målen, seniorrådgiver, UiB, Nicole Silva Elgueta, seniorrådgiver, UiA

– etterfulgt av gruppearbeid og idemyldring.

Presentasjon

 

 1. Virkemidler for forskningsfinansiering og synergier mellom forsknings- og utdanningsprosjekter

Sesjonsansvarlig: Ingse Noremsaune, Patrick Reurink, Hiwa Målen 

I denne sesjonen vil vi presentere nye trender innen forskningsfinansiering, med fokus på samarbeid med Afrika og synergier mellom forskning, innovasjon og utdanning. Vi vil også presentere bredden av finansieringslandskapet utover de meste vanlige og kjente midlene som ERC og FRIPRO. Sesjonen er tre-delt.

A) Deltakerne vil få presentert et verktøy for karriereplanlegging i akademia. Dette verktøyet vil være nyttig for forskere på alle nivåer, både de som er i starten av karrieren og de som har mange års erfaring. I tillegg vil deltakerne få en kort veiledning i hvordan de kan bruke CORDIS-databasen for strategisk nettverksbygging. Foredragsholder vil også dele noen observasjoner om tilgjengelige finansieringskilder og gi råd om hvordan forskere kan nærme seg disse på en strategisk måte. Universitetet i Bergen vil bli brukt som eksempel for å belyse disse punktene.

B) Å utvikle forskningsrelasjoner med afrikanske universiteter har tradisjonelt vært utfordrende for norske høyere utdanningsinstitusjoner og organisert under banneret «utviklingshjelp». Dette har imidlertid begynt å endre seg, og spørsmålet om hvordan afrikanske universiteter kan styrke sin forskningskapasitet har blitt et tema med økende politisk og akademisk interesse. Februar 2022 signerte Den afrikanske union og EU en langsiktig samarbeidsavtale. Dette inkluderer en spesiell agenda for forsknings- og innovasjonssamarbeid med et budsjett på rundt 20 milliarder euro. Denne agendaen åpner nye, svært lovende muligheter for afrikanske og europeiske universiteter til å utvikle likeverdige forskningspartnerskap, inkludert felles doktorgradsskoler og grunnleggende forskningsprosjekter. I denne sesjonen vil intensjonene til AU-EU-samarbeidet Agenda og forskningsfinansieringsmulighetene det gir norske universiteter presenteres.

C) Synergier mellom utdanning og forskning er en sentral prioritering i EU, nasjonalt og blant institusjoner for høyere utdanning i Norge. Likevel finnes det fortsatt noen barrierer både i virkemiddelapparatet og i måten støtteapparatet er organisert. Hva skal til for å legge til rette for bedre koblinger? I denne delen av sesjonen vil UiB presentere anbefalinger som bygger på innspillsrunder, workshops og bidrag fra relevante aktører samlet gjennom et prosjekt finansiert av Forskningsrådet, og med bidrag fra HK-dir. Relevante eksempler på disse koblingene mellom utdanning og forskning vil også bli presentert.

Innledere: 

– Hiwa Målen (UiB) Presentasjon Hiwa Målen

– Peter Maassen (UiO) Presentasjon Peter Maassen

– Rosa Nogueira (UiB) Presentasjon

– Kari Bjørgo Johnsen (UiB)

– Jakob Grandin (UiB), deltar digialt

 

 1. Økonomi og infrastruktur for åpen forskning + Samskaping og brukermedvirkning i forskningsprosessen – nye muligheter og utfordringer

Sesjonsansvarlige: Herman Strøm, Ragnar Lie, Linda Johnsen

Regjeringens mål er at innen 2024 skal alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler være åpent tilgjengelige. For å nå dette jobbes det langs flere spor, blant annet gjennom nasjonale overgangsavtaler og utvikling av et nytt nasjonalt vitenarkiv/cristin-system. I denne sesjonen vil vi se på hvordan publiseringslandskapet nå utvikler seg, fram mot, – og etter 2024. Hva er status for overgangsavtalene og hvordan går arbeidet med nytt nasjonalt vitenarkiv som skal lanseres sommeren 2023.

Det er bred enighet om at dersom man skal kunne høste alle potensielle fordeler av forskning, bør ikke bare resultater av forskningen gjøres tilgjengelig. Forskningsprosessen bør også åpnes opp gjennom økt samskaping og brukermedvirkning. Dette innebærer at man lytter til hva folk utenfor akademia har å si. Noe som igjen vil bidra til at kunnskapen om, og tilliten til vitenskapelig forskning øker i befolkningen. Noen av spørsmålene vi skal diskutere i denne sesjonen er: Hvordan kan man øke interessen for forskning, inkludere innbyggere og lokalsamfunn i å indentifisere kunnskapshull, utføre folkeforskning, og oversette forskningsresultater til offentligheten på en best mulig måte? – Og ikke minst: utnytte nye muligheter i selve forskningsprosessen som åpen forskningspraksis faktisk gir.

Innledere:

 • Vidar Røeggen, seniorrådgiver UHR – Arbeidet med en oppdatert strategi for åpen publisering etter 2024. Presentasjon
 • Frode Arntsen, fagdirektør Sikt – Status for innføring av nytt nasjonalt informasjonssystem og vitenarkiv, NVA/Cristin Presentasjon

 

“Samarbeid med brukere og samfunn for å identifisere forskningsbehov og fremme kunnskapsbasert praksis – Brobyggersatsingen ved OsloMet”

 • Sølvi Helseth, Professor, Prodekan FOU, Fakultet for Helsevitenskap, OsloMet Presentasjon
 •  Ida Svege, Førsteamanuensis, Brobyggersatsingen, Fakultet for Helsevitenskap, OsloMet
 • Ruth-Ellen Slåtsveen, Stipendiat Brobyggersatsningen, Fakultet for Helsevitenskap, OsloMet

 

11.30-12.00 Pause

12.00-13.00 Avsluttende plenum: Rollen som forskingsadministrator i et 10-årsperspektiv

Sesjonsansvarlig: Ragnar Lie og Ingse Noremsaune

Vi inviterer sentrale aktører i norsk og internasjonal forskningsadministrasjon til å reflektere om utviklingen av forskningsadministrator-rollen. Hva har skjedd de siste 10 årene og hvor er vi på vei? Hvordan kan vi leve opp til NARMAs motto: Medspillere for forskning i tiden som kommer?

Panel:

*       Jan Andersen, Syddansk universitet / DARMA
*       Sofia Anderson, Karlstads universitet / SWARMA
*       Elina Vinberg, UiO
*       Carina Hundhammer, NORIN
*       Nichole Silva Elgueta, UiA

13.00-14.00 Lunsj

Vel hjem og takk for i år!

Priser for årets konferanse:
Deltakeravgift, kr 2600,- faktureres fra Kristiania til samtlige påmeldte.
I​​​ tillegg kommer konferansepakke ihht din påmelding:

For boende deltakere:
Tilknytningsdøgn fra 20. mars kr. 1595 (enkeltrom med frokost)
Overnatting fra 21-22. mars kr 3825,-. Inkluderer enkeltrom med frokost, 2 dagpakker og konferansemiddag. OBS: De som BOR/overnatter på hotellet betaler konferansepakke direkte til hotellet: overnatting, konferansedager og festmiddag. 
Dagpakke, inkludert pauseservering og lunsj kr 855,- per person per dag
Konferansemiddag kr 1035

De som IKKE BOR på hotellet faktureres av Kristiania for dagpakke(r) og evt. festmiddag, sammen med deltakeravgiften.

 

Minneord for Konstantinos Chilidis

Det forskningsadministrative miljøet har mistet en kjær kollega, Konstantinos Chilidis, forskningsrådgiver ved UiO.

Konstantinos var en aktiv bidragsyter og medspiller i NARMA, først som medlem av nettverkets første Arbeidsutvalg og videre som en sentral ressursperson i utviklingen av NARMAs Kompetanseprogram. Hans brede erfaring og tydelige engasjement for forskning og forskningsstøtte var alltid tilstede og bidro til å drive frem vårt arbeid. Kombinasjonen av hans kompetanse og personlige egenskaper gjør at han vil bli savnet.

Våre tanker går til familie, venner og kjente.

 

NARMA Vårkonferanse 2023: Call for Abstracts

NARMA Vårkonferanse 2023: Call for Abstracts

NARMA inviterer deg til å bidra på vårkonferansen
‘’Forskingsstøtte i uforutsigbare tider! NARMA 10 år’’

 

NARMAs vårkonferanse 2023 arrangerer på Thon Hotell Arena i Lillestrøm tirsdag 21 og onsdag 22 mars 2023. Noter tidspunktet i din kalender!

NARMAs arbeidsutvalg inviterer deg til å bidra på konferansen.

Alle som arbeider med forskningsadministrative oppgaver, kan bidra til å utforme NARMAs vårkonferanse. Med både innhold og presentasjoner.
Du kan foreslå innlegg eller hele parallellsesjoner i et hvilket som helst tema og perspektiv rundt forskningsledelse og administrasjon. Målet er å tilby faglig innhold som bidrar til ny kunnskap til bruk i det daglige arbeidet innen forskingsadministrasjon. Nedenfor er listet en rekke eksempler:

 • Infrastruktur
 • Databehandling/FAIR
 • Jus/kontrakter
 • Karriereutvikling for yngre forskere
 • Innovasjon
 • Bærekraft
 • Forskerutdanning
 • Nasjonalt vitenarkiv
 • Prosjektøkonomi og oppfølging
 • Forskningskommunikasjon
 • Likestilling og mangfold (Gender Equality Plan)
 • Ansvarlig forskning i internasjonalt samarbeid (AIS)
 • EU-finansiert forskning
 • Nasjonal forskningsfinasiering
 • Open Science
 • Kompetanseutvikling for forskningsadministrative
 • Forskningsetikk

NARMAs arbeidsutvalg er også interessert i ‘’New and emerging topics’’ som forskningsadministrativt personale bør ha kjennskap til.

Send ditt forslag til post@narma.no innen 12.09.2022

Utsatt: NARMA Kompetanseprograms innføringskurs.

Grunnet få påmeldte er NARMAs innføringskurs utsatt slik at første samling blir 8. og 9. september, men fortsatt i Kristiansand. Påmeldingsfristen er derfor utvidet ut mandag 08.august. Se nedenfor for mer informasjon om innføringskurset, og i PDF-filen for hvordan du søker.

 

Kompetanseprogrammet arrangerer nytt innføringskurs for forskningsadministratorer. Søknadsfristen er utvidet til 25.mai. Følg med for oppdateringer om kurstilbud på våre sider og i NARMAs nyhetsbrev.

Kurset Innføring retter seg mot deg som har liten/noe erfaring (0-3 år) innen forskningsadministrasjon og forskerstøtte knyttet til eksternt finansierte forskningsprosjekter (Forskningsrådet prosjekter, Horisont Europa o.l.) og vil gi deg en grunnleggende innføring i forskningsadministrasjon.

NARMAs Kompetanseprogram skal bidra til kompetanseutvikling og profesjonalisering av forskningsadministrasjon. Kurset skal bidra til forståelse og utvikling av egen rolle i forskningsadministrasjon spesielt knyttet til forskerstøtte ved eksternt finansierte forskningsprosjekter.

Du vil lære mer om forskningsadministrasjon: hva er vår rolle i forskningslandskapet og hvordan kan rollen videreutvikles? Hvordan har fagfeltet forskningsadministrasjon utviklet seg over tid? Du vil også få innsikt i konteksten for eksternt finansierte prosjekter; hvordan utlysninger blir til, og hva de juridiske og økonomiske rammene ved eksternt finansierte prosjekter er. En viktig del av kurset er å ta for seg hvordan du kan utvikle og ta i bruk kjernekompetanser (soft-skills) som kommunikasjon, formidling, samarbeidsevner i ditt forskningsadministrative arbeid. Du vil også få innsikt i konteksten for eksternt finansierte prosjekter; forskningslandskapet og virkemiddelapparatet, og juridiske og økonomiske rammer ved eksternt finansierte prosjekter.

 

Les mer og søk her: Invitasjon Innføringskurs NARMA Oppdatert

 

Innkalling og årsmøtepapirer til NARMAs årsmøte 2022

Arbeidsutvalget ønsker å invitere til årets årsmøte den 26.april 2022.

 

Ifølge NARMAs mandat har hver medlemsinstitusjon én stemme ved stemmegivning på årsmøtet. Institusjoner som ønsker å være representert og kunne avgi stemme på årsmøtet må derfor oppnevne en representant. Institusjonens melding om oppnevningen må være NARMAs sekretariat i hende senest 25.april klokken 15, enten per epost: post@narma.no eller som papirdokument. Oppnevnte representanter vil få tilsendt invitasjon med lenke for tilgang til årsmøtet.

 


Innkalling NARMA Årsmøte 2022

NARMA årsmøtepapirer

Påmelding til lederseminar 2022 er åpen!

Kjære alle sammen!

NARMA – UHR ønsker å invitere til et seminar for ledere ved forskningsinstitusjoner som jobber med og er opptatt av forskerstøtte, forskningsadministrasjon og institusjonens forskningsstrategiske arbeid.

Lederseminaret er en del av NARMAs Kompetanseprogram for forskningsadministrasjon, formålet med seminaret er å tilby en arena for erfaringsdeling og nettverk med kollegaer på tvers av institusjoner, samt faglig påfyll om temaer som preger det forskningsadministrative feltet og ledelsens rolle i arbeidet.

Linn Kristin Stølan og Hege Nedberg

Forskningsadministrativ ledelse i krysspress

 

Forskningsadministrasjon har utviklet seg fra enkeltstående administrative støttefunksjoner til mer komplekse former for forskningsadministrativ støtte. Aktører og omgivelser i forskningslandskapet legger opp til krav og forventinger om at institusjonens forskningsadministrative tjenester skal kunne bidra til å håndtere alt fra søknadsstøtte, prosjektstøtte, økonomisk rapportering, forskningsetikk, juridisk støtte, kommunikasjon, strategisk arbeid, m.m. Forskningsadministrasjon som fag utvikler seg i et høyt tempo og stiller nye krav til kompetanse og ledelse.

Lederseminaret vil ta for seg hovedtemaene ledelse av kunnskapseksperter i forskningsadministrasjon og ledelse i krysspress.

Se invitasjonen her for påmeldingsinformasjon og fult program: NARMA-UHR Lederseminar 2022 (4)

(Merk at påmeldingsfristen er 21.03(Utvidet fra 18.03)

Fagteamet ved Nichole Silva Elgueta.

RAAAP 3 – Internasjonal undersøkelse om hverdagen som forskerstøtte

Kjære kollega
Alle som jobber innen forskerstøtte inviteres med dette til å delta i en stor, internasjonal spørreundersøkelse om vår profesjon forskningsadministrasjon (RAAAP survey). Forskningsadministrasjon er en relativt ny karrierevei, og formålet med spørreundersøkelsen er å kunne gi anbefalinger om hvordan vi kan videreutvikle og profesjonalisere virksomheten, herunder rekruttering og faglig utvikling for den enkelte.
Dette er tredje gang spørreundersøkelsen gjennomføres, og andre gang Norge deltar. For at det skal bli utarbeidet en individuell, nasjonal rapport, må det være minst 250 respondenter fra det landet som ønsker en rapport. En rapport for Norge om vår profesjon vil være viktig i NARMAS videre arbeid, og vi vil sterkt oppfordre våre medlemmer til å delta.
Vi hadde satt stor pris på om dere kan dele spørreundersøkelsen med aktuelle kolleger ved deres institusjon. Det tar ca. 20-30 minutter å fullføre den:
https://inorms.net/activities/raaap-taskforce/raaap-survey-2022/
Les mer om prosjektet på nettsiden: https://inorms.net/activities/raaap-taskforce/

Med vennlig hilsen
NARMAs arbeidsutvalg ved leder Heidi Annette Espedal
________
Subject: RAAAP-3 HIBARMA – Research Administration as a Profession 3rd Survey – How I Became a Research Manager and Administrator
Dear colleague,
Following the previous 2016 RAAAP and 2019 RAAAP-2 surveys we are encouraging our members to participate in this third international research survey developed by research managers and administrators that will provide us all with a third snapshot of our profession, across the globe.  It continues to build a longitudinal dataset about our profession.  With your participation in the study, we hope to provide recommendations for further training, professional development, staff recruitment, and retention.
This survey is authorised and supported by INORMS, the International Network of Research Management Societies which NARMA is part of.
The survey can be found at https://inorms.net/activities/raaap-taskforce/raaap-survey-2022/ and should take around 20-30 minutes to complete.
Please note that this is a generic link, so feel free to forward this email to other colleagues who might wish to complete the survey.
The survey has been developed by the INORMS RAAAP TaskForce with over 30 members from around the world led by the Core Group:
Simon Kerridge, University of Kent, UK
Madhuri Dutta, The George Institute for Global Health, India
Melinda Fischer, Clemson University, US
Cristina Oliveira, NOVA FSCH, Portugal
You can find out more on the project website: https://inorms.net/activities/raaap-taskforce/
Many thanks in advance for your participation.