Forskerutdanning

Forum for forskerutdanning som organiseres av UHR. 

Forskerutdanning er en kjerneoppgave i UH-sektoren. Ved en del institusjoner brukes neste 1/3 av budsjettet til å utdanne doktorer. Siden innføring av ph.d.-graden har organiseringen av opplæring, kurs, oppfølging og samarbeid økt i omfang og utgjør i dag en viktig del av de forskningsadministrative oppgavene ved lærestedene.

Ved noen institusjoner løses disse oppgavene av studieadministrasjonen. Andre har lagt forvaltning av forskerutdanningen til forskningsadministrative enheter. Organisering av forskerutdanning griper derfor inn i forskningsadministratorenes arbeidsfelt på ulike måter ved ulike institusjoner.

For å utveksle erfaringer og bidra til økt koordinering etablerte UHR i 2008 et Forum for forskerutdanning, der det møter representanter for de ph.d.-akkrediterte institusjonene. Forumet møtes to ganger i året. Medlemmene i forumet er administrativt ansatte, en (eller to fra et par av de største) fra hver av institusjonene. Forumet arbeider først og fremst med ph.d.-relaterte saker og er en arena for informasjon, erfaringsutveksling og diskusjon. Her drøftes både overordnede og prinsipielle temaer, såvel som konkrete og praktiske saker. Forumet ser i tillegg til at den årlige nasjonale forskerutdanningskonferansen arrangeres. Ansvaret for arrangementet går på omgang mellom medlemsinstitusjonene.

Koordinator for Forum for forskerutdanning er Ragnar Lie ved UHR.