Stikkord: ledig stilling

Stikkordarkiv: ledig stilling

Doctoral Researcher e-Topia

The Peace Research Institute Oslo (PRIO) invites applications for a three-year, full-time research position as a Doctoral Researcher. The position provides the opportunity to work in a leading international research institution with high academic standards and a cross-disciplinary environment.

This Doctoral Researcher is financed as a part of a grant from the Research Council of Norway to PRIO for a project on “e-Topia: China India and Biometric Borders” led by PRIO Research Professor Åshild Kolås.

The e-Topia project studies Indian and Chinese approaches to the digitalization of governance and society, the everyday impact of e-governance and Internet of Things application in India and China, and how related societal change in the two countries affects the relations between them, and global dynamics.

The Doctoral Researcher who will be employed in this project is hereby invited to develop a subproject on Digitalization, e-governance and the Internet of Things in India. The research methods and theoretical approach must be formulated by the Doctoral Researcher her/himself, but the doctoral work must include fieldwork in the Indian ICT capital of Bangalore, studying the development of digital systems and applications by government agencies and the corporate sector, and diverse stakeholder perspectives. The overarching goal is to shed light on the interaction between e-governance and business, and the way public and private sector stakeholders perceive the benefits, risks and challenges of digitalization in India.

The starting date for the position is 1 September 2020 or as early as possible thereafter.

Applications must be submitted by way of an online form.

Deadline: 1 May 2020

For further details and link to applications

BI: Nyetablert Institutt for Data Science søker Administrasjonssjef

Ved Handelshøyskolen BI skal det etableres et nytt institutt innenfor fagområdet Data Science. Det nye instituttet skal være i funksjon fra høsten 2020. Etableringen vil være i tett samarbeid med de andre instituttene ved Handelshøyskolen BI. Det er tilsatt en faglig koordinator for etableringen av instituttet og ny administrasjonssjef vil arbeide tett med koordinator og andre nøkkelpersoner under etableringen av instituttet, herunder prorektor for Forskning og fagressurser. Stillingen rapporterer til instituttleder for samfunnsøkonomi inntil ny instituttleder for data science er plass. 

Instituttets fagområder vil være innen data science, statistikk, informatikk og generell metode.

Under etableringsfasen vil administrasjonssjefen arbeide sammen med øvrige administrasjonssjefer, Forskningsadministrativ avdeling, faglig koordinator, instituttleder og et instituttråd. Dette vil innebære en variasjon i oppgaver, opplæring av ordinære instituttadministrative oppgaver, saksbehandling og planlegging av aktiviteter. Oppbyggingen av det nye instituttet skjer i samarbeid med Simula og en ny administrasjonssjef vil derfor også ha utstrakt kontakt med eksterne aktører i sitt arbeid.

Stillingens ansvar og oppgaver:

 • Overordnet ledelse og drift av instituttets administrative funksjoner, herunder ledelse av eventuell administrativ konsulent etter hvert.
 • Ansvar for administrasjon, koordinering og forvaltning av instituttets forskning- og undervisningsoppgaver
 • Sammenstille og analysere relevant styringsinformasjon
 • Økonomi- og budsjettoppfølging, herunder ressursplanlegging, ressursdisponering og avregning
 • Koordinere og administrere samarbeid med instituttets eksterne partnere
 • Kartlegge og gjennomføre administrative forbedringstiltak ved instituttet
 • Saksforberedelse til styrende organer samt instituttets instituttråd
 • Generell bistand til instituttets medarbeidere
 • Løpende administrative driftsoppgaver, også på tvers av de andre enhetene.

Arbeidssted: Campus Oslo, Nydalen
Kontaktpersoner: Anne E. Hagberg, Leder Forskningsadministrativ avdeling tlf 46 41 06 16, epost: anne.hagberg@bi.no

Søknadsfrist: 20. april 2020

Les mer om stillingen og søk

Department Manager at The Social Dynamics department, PRIO

PRIO invites applications for a research administrative position within one of our research departments. The successful candidate will join our general management team and assist the Social Dynamics department’s Research Director in the day to day management of the department. The position is a maternity leave replacement for a fixed term of one year, but with the possibility of an extension. Start up as soon as possible.

The Social Dynamics department has an international staff of approximately 25 researchers and a budget of NOK 40 million. It has a high level of activity and maintains a portfolio of 30–35 research projects funded by, inter alia, the Research Council of Norway, the European Commission, and the Ministry of Foreign Affairs.

As a Department Manager, you are expected to contribute to the provision of effective infrastructure and managerial routines at PRIO that supports the Institute’s activities. Tasks include:

 •   Project Development support
 •   Project Management
 •   HR Management
 •   Research administration and project work
 •   Internal and external communications

The successful candidate will have the following qualifications:

 • A master’s degree in business administration, the social sciences, economics, humanities, or other relevant fields
 • Project management experience
 • Strong ICT skills
 • Strong interpersonal and communication skills
 • Fluency in English (written and oral)

PRIO is located in attractive premises in central Oslo. PRIO offers salary according to qualifications, group life insurance and membership in Norwegian Public Service Pension Fund.

PRIO is an equal opportunity employer and values staff diversity.

Applications should be written in English, the working language of the institute, and are to include the following:

 1. Letter of application, detailing motivation, competence and past experience, addressing the expected qualifications listed above
 2. Curriculum vitae
 3. Transcripts of academic degrees
 4. The masters’ thesis
 5. Names and contact details of three references

Applications must be submitted by way of an online form.

Deadline for applications is 16 March 2020.

For further information, please contact Administrative Director Lene Kristin Borg (Lene@prio.org), tel. +47 474 50 077. For questions concerning the recruitment process or the submission of your application specifically, please contact Institute Adviser Cathrine Bye (Cathrine@prio.org), tel. +47 225 47 715.

Handelshøgskolen Innlandet – fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap søker FoU-rådgiver

Høgskolen i Innlandet søker en FoU-rådgiver med erfaring fra
forskningsadministrasjon og UH-sektoren som skal avlaster leder for eksternfinansiert virksomhet (EFV) og prodekan forskning.

Ansvar og oppgaver:

– fange opp og følge opp muligheter for EFV-prosjekter, inkludert EU-prosjekter
– budsjettering av søknader/prosjekter
– utarbeide kontrakter og kvalitetssikring av disse
– ivareta forskningsetikk, GDPR og databehandling i konkrete
akkvisisjonsprosesser
– rapportering, både internt og eksternt.
– være sekretær for FoU-utvalget
– utvikle og følge opp rutiner knyttet til forskningsaktivitet og interne FoU-midler, inkludert søknadsbehandling og rapportering
– støtte til forskningsgruppenes utvikling og akkvisisjonsarbeid.

Hovedansvarsområdene i stillingen er forskningsadministrasjon.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Søknadsfrist 12. januar 2020

Les mer om stillingen og søk

Universitetet i Stavanger søker Rådgiver innen forskningsadministrasjon

 

Universitetet i Stavanger søker etter rådgiver innen forskningsadministrasjon ved fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret).

Hovedoppgaver

 • ha overordnet administrativt ansvar for senterets prosjektportefølje i samarbeid med kontorsjef og senterleder, med særlig vekt på teknisk infrastruktur (datainnsamlinger, skylagringstjenester, TSD, lisenser, IT-utstyr)
 • besvare og følge opp problemstillinger knyttet til personvernsikkerhet og GDPR
  håndtere video- og opptaksutstyr i forbindelse med datainnsamlinger, streaming av konferanser og webinarer
 • bistå vitenskapelig ansatte i søknader om eksterne prosjektmidler
  utarbeide gode rutiner for forskningsadministrasjon
 • bidra i planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av datainnsamlinger
 • bistå i forbindelse med rapportering
 • ivareta løpende administrative oppgaver knyttet til prosjektene og senteret for øvrig
 • bidra til samarbeid og erfaringsutveksling på tvers av enheter
 • arbeidssted: Ullandhaug

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha:

 • relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå
 • svært gode IT-ferdigheter
 • kunnskap om GDPR, personvern og informasjonssikkerhet
 • innsikt i aktuelle standarder og teknologi for datalagring, lyd og video
 • gode formulerings- og kommunikasjonsevner

Søknadsfrist

2. januar 2020

Les mer og søk stillingen

 

OsloMet har lyst ut stilling som Rådgiver/seniorrådgiver innen forskningsadministrasjon

Vil du være en del av teamet som leverer forskningsstøtte på Fakultet for helsevitenskap?

Seksjon for forskning og utvikling (FoU) ved Fakultet for helsevitenskap (HV) har ledig en 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver innen forskningsadministrasjon, med spesiell vekt på ekstern forskningsfinansiering. Seksjonen innehar et bredt spekter av forskningsstrategiske og administrative oppgaver. Vi søker nå etter en kunnskapsrik og entusiastisk medarbeider med stor arbeidskapasitet som kan bidra til vår satsning på å levere solid forskningsstøtte innen et område i stor utvikling.

Fakultetet har som målsetning å øke sin portefølje av eksternt finansierte forskningsprosjekter fra både nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Ved fakultetet har vi stor og omfattende forskningsaktivitet innen helsevitenskap og atferdsvitenskap, og fakultetet tilbyr doktorgradsutdanning innen begge fagområdene.

Arbeidet vil innebære tett samarbeid med fakultetets forskere/forskningsgrupper i tillegg til prodekan for FoU, institutt- og studieledere samt andre administrative enheter ved universitetet. Stillingens nærmeste overordnede vil være seksjonssjef for FoU.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • bidra til å øke kompetansen hos forskere og ledere på området ekstern finansiering
 • være en pådriver, rådgiver og administrativ støtte i langsiktig planlegging, utarbeidelse og kvalitetssikring av prosjektsøknader
 • bistå instituttene og prosjektlederne i kontraktsforhandlinger og oppstartsfasen for nye eksternfinansierte forskningsprosjekter
 • gi råd og veiledning ved drift av pågående forskningsprosjekter
 • veilede og kvalitetssikre registrering av forskningsresultater i Cristin
 • veilede og administrere forskernes registrering av kliniske studier i ClinicalTrials.gov
 • bistå ved oppfølging av fakultetets strategiske satsninger
 • utrednings- og analysearbeid knyttet til forskning og publisering

Øvrige forskningsadministrative oppgaver vil tillegges stillingen.

Søknadsfrist:  6.12.19
Ref:  19/11807

For mer informasjon om utlysningen se her.

Høyskolen Kristiania har lyst ut en fast stilling som prosjektutvikler

Høyskolen Kristiania ønsker å ruste seg for et større antall nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter i tiden fremover. Avdelingen for forskningsadministrasjon og internasjonalisering søker etter en seniorrådgiver som vil få ansvar innen prosjektetablering og administrativ prosjektstyring. Denne stillingen vil ha ansvar for mobilisering av forskere, bistå forskere med prosjektetablering og prosjektoppfølging. Avdelingen har 7 medarbeidere med ansvar for internasjonalisering og forskningsstøtte, samt strategisk forskningspolitisk arbeid under prorektor for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.

 

Arbeidsoppgaver

 • Bistå med prosjektutvikling i alle faser og gjennomføring
 • Bistå med å mobilisere forskere til å utvikle prosjektsøknader.
 • Bistå med å heve standarder på søknader spesielt rettet mot impact og implementation i prosjektsøknader.
 • Bistå med å finne muligheter innen nasjonale og internasjonale virkemiddelapparat for å søke om forskningsmidler, dette gjelder både fra Forskningsrådet, regionale forskningsfond, Erasmus+, Kreativt Europa, Interreg, EØS-midlene og Horisont 2020 med videre.
 • Bistå med å kvalitetssikre økonomien i prosjektene som budsjettering, fakturering og rapportering. Dette betyr å være med å sikre god oppfølging av prosjektene som løper og skal rapporteres.
 • Andre oppgaver som kan falle innunder stillingen er opplæring av prosjektledere i prosjektstyring, videreutvikle og vedlikeholde prosjektstyringsverktøy og være med å bidra til å utarbeide gode systemer og rutiner for høyskolen rundt forskningsadministrasjon.
 • Rådgiveren skal kjenne til krav og regelverk hos ulike finansieringskilder samt bistå og kvalitetssikre søknader.

Søknadsfrist: snarest.

For mer informasjon om utlysningen se her.

UiO lyser ut fast stilling som forskningsrådgiver

Seniorrådgiver, fast stilling som forskningsrådgiver

Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitet i Oslo (UiO) ser behovet for å styrke deler av forskningsadministrasjonen og oppretter derfor en fast stilling som forskningsrådgiver.

Arbeidsoppgaver

 • Veilede i spørsmål om eksternfinansiert virksomhet, hovedsakelig knyttet til EUs rammeprogram for forskning og Forskningsrådet.
 • Veilede i spørsmål om forskningsetikk og personvern i forskning, herunder møte i UiOs personvernnettverk
 • Være fakultetets representant i en eller flere ekspertgrupper som samarbeider på tvers i organisasjonen
 • Bistå i fakultetets arbeid med innovasjon og forskningsinfrastruktur
 • Formidle relevant informasjon gjennom fakultetets nettsider
 • Avholde og arrangere kurs, workshops og presentasjoner
 • Bidra til utvikling av fakultetets forskningsadministrative nettverk
 • Noe utrednings- og analysearbeid knyttet til eksternfinansierte prosjekter
 • Det er en forutsetning at den som ansettes oppdaterer seg faglig og bidrar til den faglige utviklingen av feltet

Andre oppgaver som bidrar til seksjonens arbeid kan forekomme ved behov.

Søknadsfrist: 23. oktober 2019

For mer informasjon om utlysningen ser her.

 

OsloMet har lyst ut to stillinger innen forskningsadministrasjon

Seksjon for forskning og utvikling (FoU) ved Fakultet for helsevitenskap (HV) har ledig en 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver innen forskningsadministrasjon, med spesiell vekt på ekstern forskningsfinansiering og personvern, og en fast 100% stilling som rådgiver /seniorrådgiver innen forskningsadministrasjon/ph.d.-administrasjon.

Rådgiver/seniorrådgiver innen forskningsadministrasjon

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • bidra til å øke kompetansen hos forskere og ledere på området eksternfinansiering
 • være en pådriver, rådgiver og administrativ støtte i langsiktig planlegging, utarbeidelse og kvalitetssikring av prosjektsøknader
 • bistå instituttene og prosjektlederne i kontraktsforhandlinger og oppstartsfasen for nye eksternfinansierte forskningsprosjekter, samt ved drift av pågående prosjekter
 • gi råd og ivareta internkontroll av forskningsprosjekter som faller inn under helseforskningsloven og /eller behandler personvernopplysninger
 • være fakultetets personvernkontakt og delta i OsloMets nettverk for personvernkontakter
 • gi råd vedrørende databehandling i forskningsprosjekter

Søknadsfrist: 16. oktober 2019

For mer informasjon om utlysningen se her. 

Les videre

Høgskolen i Innlandet har lyst ut en ny stilling – vi trenger en FoU-koordinator!

Hovedoppgaven i stillingen blir å bidra med å effektivisere arbeidet, og tydeliggjøre FoU-administrasjonens støtte og oppfølging av FoU-arbeidet ved HINN, og arbeid med oppfølging av HINNs forskningsstrategi for 2019-2020.

Ansvar og oppgaver

Sentrale oppgaver

 • planlegge og koordinere støtte til  forskergrupper
 • koordinere støtte til eksternfinansierte prosjekter, herunder målrettet arbeid med å finne relevante utlysninger og partnere for våre fagmiljøer/forskningsgrupper, veiledning og bistand i søknadsfasen og oppfølging av innvilgete prosjekter
 • tilrettelegge for internasjonalt nettverks- og konsortiebygging
 • bidra til å bygge høgskolens kompetanse på innovasjon og oppdragsforskning
 • andre forskningsadministrative arbeidsoppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Fagområdet er under utvikling, og den som ansattes må påregne endringer i organisasjonsstruktur og ansvar.

Søknadsfrist: 8. september 2019

For mer informasjon om kvalifikasjonskrav, kompetanse og erfaring, ser her.