Strategi

NARMAs strategi fra 2020, versjon 1.3

Norsk nettverk for forskningsadministrasjon (NARMA) ble formelt opprettet i 2013 og er et nettverk organisert under Universitets- og høgskolerådet (UHR). Alle UHRs medlemsinstitusjoner er automatisk medlemmer av nettverket. Norges forskningsråd har tegnet institusjonsmedlemskap gjennom en egen samarbeidsavtale.

NARMAs målgruppe er:

 • personer som jobber med forskningsstøtte på alle nivå ved UHRs medlemsinstitusjoner, herunder også:
 • mellomledere med ansvar for planlegging, utvikling og koordinering av forskningsadministrasjon ved et fakultet eller avdeling, eller
 • forskningsdirektører/forskningsledere med overordnet institusjonelt forskningsansvar

Strategiske mål

NARMA skal bidra til kompetanseheving, karriereutvikling og kvalitetsheving innen UH-institusjonenes forskningsadministrative tjenester.

Det skal NARMA oppnå gjennom å:

 • utvikle og tilby et kompetansehevingsprogram for forskningsadministrative støttefunksjoner i samarbeid med Norges forskningsråd. Programmet har særskilt fokus på kompetanse innen EUs rammeprogrammer for forskning og innovasjon.
 • skape møteplasser og bygge nettverk som kan bidra til gjensidig læring, kunnskapsutveksling og profesjonalisering av forskningsadministrativt personell
 • informere om og bidra til deltakelse i relevante nasjonale og internasjonale møteplasser og nettverk
 • formidle relevant og oppdatert informasjon både fra nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • være åpen for samarbeid og deltakelse fra andre sektorer og miljø med forskningsaktivitet og forskningsadministrasjon

NARMAs strategiske mål danner grunnlaget for aktivitet og prioriteringer. De sentrale virkemidler er:

1. NARMAs Kompetanseutviklingsprogram for forskningsadministrasjon

Kompetanseutviklingsprogrammet ved NARMA har som mål å bygge kompetanse og bidra til profesjonalisering av forskningsadministrasjon. Programmet bygger på en pilot fra 2017 – 2019 utviklet av NARMA/UHR og Norges Forskningsråd i samarbeid med medlemsinstitusjonene, og består av 3 nivå:

 • lederseminar
 • Kompetanseutviklingsprogram for forskningsadministrasjon – Videregående
 • Kompetanseutviklingsprogram for forskningsadministrasjon – Innføring

2. Innsatsområder

Det er definert hovedområder hvor NARMA skal ha spesiell fokus. Disse kan endre seg over tid. NARMAs arbeidsutvalg1 har hovedansvar for å sørge for tilbud om møteplasser og kompetanseheving innenfor disse områdene.

3. Årskonferanse

NARMA skal årlig gjennomføre en stor konferanse, vårkonferansen, med aktuelle tema fra sektoren. Arbeidsutvalget har hovedansvar for planlegging av plenums- og parallellsesjoner innen NARMAs tematiske innsatsområder. Vårkonferansen annonseres på NARMAs nettsider og til medlemsinstitusjonene.

4. Workshops

Alle medlemmer kan søke om å få arrangere relevante workshops under NARMA-paraplyen. NARMA tilbyr økonomisk støtte, og workshops skal annonseres på NARMAs nettsider og til medlemsinstitusjonene.

5. Internasjonalt samarbeid

NARMA samarbeider med flere søsterorganisasjoner og nettverk internasjonalt, for gjensidig informasjon-, kompetanse- og best practice-deling. De prioriterte samarbeidene er med:

 • EARMA: European Association of Research Managers and Administrators (http://www.earma.org/). Leder/nestleder i NARMA-AU[1] deltar på årskonferansen. NARMA støtter årlig inntil 3 deltakere til EARMAs kompetansehevingsprogram, Certificate in Research Management.
 • INORMS: International Network of Research Management Societies (http://www.inorms.net/), et internasjonalt nettverk av forskningsadministrative organisasjoner. Leder/nestleder i NARMA-AU deltar i jevnlige møter og ved INORMS konferansen annethvert år.
 • Leiden Group er et informasjonsnettverk mellom nasjonale (europeiske) foreninger. Nettverket møtes årlig under EARMA konferansen, hvor et NARMA-AU medlem representerer NARMA.

NARMA har også dialog med ARMA (UK) og DARMA (Danmark).

Rapportering og evaluering

NARMA skal ha et kontinuerlig fokus på videreutvikling og forbedring av tilbudet til medlemsinstitusjonene. Sekretariatet[1] skal det holde oversikt over all aktivitet og sørge for at det gjennomføres evalueringer av workshops og vårkonferansen. Evalueringsresultater tas opp i NARMA-AU for oppfølging og implementering av eventuelle tiltak.

Kommunikasjon

NARMA skal ta i bruk de kommunikasjonsplattformer som er hensiktsmessige for å formidle informasjon til sine medlemsinstitusjoner.

Hovedplattformen er NARMAs nettsider. Informasjon om NARMA og aktiviteter i nettverket (organisasjon, nyheter, møteinnkallinger, dokumenter og lignende) skal være tilgjengelig på www.narma.no. Nettsidene skal også være tilgjengelige via lenke fra UHRs nettsider.

NARMA benytter epost, Twitter, Linked-in, Wiki og andre kommunikasjonskanaler etter behov.

 

[1] NARMAs sekretariat ivaretas av en av medlemsinstitusjonene

[1] NARMAs arbeidsutvalg (AU) består av 8 medlemmer og 2 vara, og oppnevnes av Årsmøtet