Strategi

Felles mål for forskningsadministrasjon: INORMS Hiroshima Statement 2021

Les mer nederst på denne siden og under Internasjonalt samarbeid.

NARMAs strategi fra 2020, versjon 1.3

Norsk nettverk for forskningsadministrasjon (NARMA) ble formelt opprettet i 2013 og er et nettverk organisert under Universitets- og høgskolerådet (UHR). Alle UHRs medlemsinstitusjoner er automatisk medlemmer av nettverket. Norges forskningsråd har tegnet institusjonsmedlemskap gjennom en egen samarbeidsavtale.

NARMAs målgruppe er:

 • personer som jobber med forskningsstøtte på alle nivå ved UHRs medlemsinstitusjoner, herunder også:
 • mellomledere med ansvar for planlegging, utvikling og koordinering av forskningsadministrasjon ved et fakultet eller avdeling, eller
 • forskningsdirektører/forskningsledere med overordnet institusjonelt forskningsansvar

Strategiske mål

NARMA skal bidra til kompetanseheving, karriereutvikling og kvalitetsheving innen UH-institusjonenes forskningsadministrative tjenester.

Det skal NARMA oppnå gjennom å:

 • utvikle og tilby et kompetansehevingsprogram for forskningsadministrative støttefunksjoner i samarbeid med Norges forskningsråd. Programmet har særskilt fokus på kompetanse innen EUs rammeprogrammer for forskning og innovasjon.
 • skape møteplasser og bygge nettverk som kan bidra til gjensidig læring, kunnskapsutveksling og profesjonalisering av forskningsadministrativt personell
 • informere om og bidra til deltakelse i relevante nasjonale og internasjonale møteplasser og nettverk
 • formidle relevant og oppdatert informasjon både fra nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • være åpen for samarbeid og deltakelse fra andre sektorer og miljø med forskningsaktivitet og forskningsadministrasjon

NARMAs strategiske mål danner grunnlaget for aktivitet og prioriteringer. De sentrale virkemidler er:

1. NARMAs Kompetanseutviklingsprogram for forskningsadministrasjon

Kompetanseutviklingsprogrammet ved NARMA har som mål å bygge kompetanse og bidra til profesjonalisering av forskningsadministrasjon. Programmet bygger på en pilot fra 2017 – 2019 utviklet av NARMA/UHR og Norges Forskningsråd i samarbeid med medlemsinstitusjonene, og består av 3 nivå:

 • lederseminar
 • Kompetanseutviklingsprogram for forskningsadministrasjon – Videregående
 • Kompetanseutviklingsprogram for forskningsadministrasjon – Innføring

2. Innsatsområder

Det er definert hovedområder hvor NARMA skal ha spesiell fokus. Disse kan endre seg over tid. NARMAs arbeidsutvalg1 har hovedansvar for å sørge for tilbud om møteplasser og kompetanseheving innenfor disse områdene.

3. Årskonferanse

NARMA skal årlig gjennomføre en stor konferanse, vårkonferansen, med aktuelle tema fra sektoren. Arbeidsutvalget har hovedansvar for planlegging av plenums- og parallellsesjoner innen NARMAs tematiske innsatsområder. Vårkonferansen annonseres på NARMAs nettsider og til medlemsinstitusjonene.

4. Workshops

Alle medlemmer kan søke om å få arrangere relevante workshops under NARMA-paraplyen. NARMA tilbyr økonomisk støtte, og workshops skal annonseres på NARMAs nettsider og til medlemsinstitusjonene.

5. Internasjonalt samarbeid

NARMA samarbeider med flere søsterorganisasjoner og nettverk internasjonalt, for gjensidig informasjon-, kompetanse- og best practice-deling. De prioriterte samarbeidene er med:

 • EARMA: European Association of Research Managers and Administrators (http://www.earma.org/). Leder/nestleder i NARMA-AU[1] deltar på årskonferansen. NARMA støtter årlig inntil 3 deltakere til EARMAs kompetansehevingsprogram, Certificate in Research Management.
 • INORMS: International Network of Research Management Societies (http://www.inorms.net/), et internasjonalt nettverk av forskningsadministrative organisasjoner. Leder/nestleder i NARMA-AU deltar i jevnlige møter og ved INORMS konferansen annethvert år.
 • Leiden Group er et informasjonsnettverk mellom nasjonale (europeiske) foreninger. Nettverket møtes årlig under EARMA konferansen, hvor et NARMA-AU medlem representerer NARMA.

NARMA har også dialog med ARMA (UK) og DARMA (Danmark).

Rapportering og evaluering

NARMA skal ha et kontinuerlig fokus på videreutvikling og forbedring av tilbudet til medlemsinstitusjonene. Sekretariatet[1] skal det holde oversikt over all aktivitet og sørge for at det gjennomføres evalueringer av workshops og vårkonferansen. Evalueringsresultater tas opp i NARMA-AU for oppfølging og implementering av eventuelle tiltak.

Kommunikasjon

NARMA skal ta i bruk de kommunikasjonsplattformer som er hensiktsmessige for å formidle informasjon til sine medlemsinstitusjoner.

Hovedplattformen er NARMAs nettsider. Informasjon om NARMA og aktiviteter i nettverket (organisasjon, nyheter, møteinnkallinger, dokumenter og lignende) skal være tilgjengelig på www.narma.no. Nettsidene skal også være tilgjengelige via lenke fra UHRs nettsider.

NARMA benytter epost, Twitter, Linked-in, Wiki og andre kommunikasjonskanaler etter behov.

 

[1] NARMAs sekretariat ivaretas av en av medlemsinstitusjonene

[1] NARMAs arbeidsutvalg (AU) består av 8 medlemmer og 2 vara, og oppnevnes av Årsmøtet

 

Felles mål for forskningsadministrasjon

INORMS Hiroshima Statement 2021: a common goal to improve our local, national, and global research landscapes

Under INORMS internasjonale kongress i mai 2021 ble “the Hiroshima Statement”, med fem felles prinsipper og ansvarsområder for oss innen forskningsadministrasjon, signert av medlemmene av INORMS Council.

The International Network of Research Management Societies (INORMS) er et nettverk som samler forskningsadministrative nettverk fra hele verden. Målet er å tilrettelegge for samhandling og koordinere aktiviteter på tvers av nettverkene, samt å dele «best practice». En viktig hovedaktivitet er INORMS Congress som arrangeres annethvert år.

INORMS Council består av lederne for de ulike forskningsadministrasjonenes nettverk i INORMS. NARMA representeres av arbeidsutvalgets leder, Heidi A. Espedal.

Essential Practice of Research Management and Administration

INORMS enables interactions,sharing of good practice, and joint activities between the member societies worldwide,irrespective of their national political situation, to the benefit of their individual memberships.We all face similar challenges and aspire to a common goal: to improve our local, national, and global research landscapes. For this, we need a set of common principles, which are described in this Statement.

Principles and Responsibilities

 1. Collegiate: RMAs work in partnership with researchers and other professionals to add value to
  the research enterprise. They share information and best practice among the research
  community.
 2. Inclusive: RMAs value the diversity of individuals, skills, and experiences in their profession and
  support a culture which embraces equity, fairness and inclusivity.
 3. Professional: RMAs have a responsibility to develop their knowledge and skills, and to mentor
  and train future RMA professionals and researchers.
 4. Innovative: RMAs should be innovative, responsive and resilient to operate in a rapidly
  changing research environment.
 5. Accountable: RMAs should be aware of the external regulatory environment and should
  ensure effective policies and procedures are in place to support best practice and integrity in
  research.

Her finner du pdf av the Hiroshima Statement

Les mer om NARMAs internasjonale samarbeid her.