Mandat og retningslinjer

Styret for Universitets- og høgskolerådet gjorde på møtet 6. juni 2013 i sak 051/13 vedtak om å etablere et norsk nettverk for forskningsadministrasjon – NARMA knyttet til UHRs Administrasjonsutvalg. Mandatet er sist oppdatert 26.04.2022 av NARMA Årsmøte 2022 Protokoll – signert

Mandat for
Norsk nettverk for forskningsadministrasjon
Norwegian Network for Administration and Research Management
NARMA


§ 1. Formål

Norsk nettverk for forskningsadministrasjon (NARMA) er et nettverk organisert under Universitets- og høgskolerådet (UHR). Nettverket skal bidra til kompetanseheving, karriereutvikling og kvalitetsheving innen UH-institusjonenes forskningsadministrative tjenester.

NARMA skal være et virkemiddel for å sikre bedre uttelling for norsk forskning på nasjonale og internasjonale konkurransearenaer. Nettverket ønsker å bidra til at universiteter og høgskoler oppnår økt deltakelse i Det europeiske forskningsområdet (ERA) og en bedre norsk uttelling i EUs forskningsprogrammer. Dette skal oppnås ved å skape møteplasser som kan bidra til gjensidig læring, kunnskapsutveksling og profesjonalisering av forskningsadministrasjoner og styrke og videreutvikle UH-institusjonene som forskningsinstitusjoner.

NARMA ønsker å være et virkemiddel for institusjonene ved å sikre at UH-institusjonenes forskere og forskergrupper får forskningsadministrative tjenester av høy kvalitet og gi tilbud til forskningsadministrativt ansatte om kompetanseheving, nettverksbygging og tilgang til oppdatert informasjon.

§ 2 Organisasjon

 1. NARMA er etablert som et nettverk under UHR
 2. UHRs styre vedtar mandat og eventuelle retningslinjer for nettverket. Nettverket rapporterer til UHRs forskningsutvalg.
 3. Nettverkets øverste beslutningsorgan er årsmøtet. NARMA har i tillegg et eget arbeidsutvalg, leder og nestleder og sekretariat.
 4. Sekretariatsfunksjon for NARMA legges til en av UHRs medlemsinstitusjoner.
 5. Nettverkets engelske navn er: Norwegian Network for Administration and Research Management
 6. Akronym: NARMA (note 1)

§ 2. 1. Medlemskap

Alle UHRs medlemsinstitusjoner er automatisk medlemmer av nettverket.

Norges forskningsråd har tegnet institusjonsmedlemskap i NARMA gjennom en egen samarbeidsavtale.

NARMAs målgruppe er personer som jobber med forskningsadministrasjon på alle nivå ved UHRs medlemsinstitusjoner, som:

 • rådgivere, forskningskonsulenter eller andre saksbehandlere som bistår forskere eller forskergrupper med å finne utlysninger, utforme søknader og budsjetter, følge opp prosjekter og skrive rapporter til Norges forskningsråd, EU eller andre forskningsinstitusjoner
 • mellomledere med ansvar for planlegging, utvikling og koordinering av forskningsadministrasjon ved et fakultet eller avdeling eller
 • forskningsdekaner, forskningsdirektører eller andre ledere med overordnet institusjonelt forskningsansvar

§ 3. Organisering og oppgaver
§ 3.1 Årsmøtet

Det innkalles til årsmøte for alle medlemmene én gang i året, normalt i tilknytning til vårkonferanse i april. Møtet er åpent for alle som ønsker å delta fra medlemsinstitusjonene, men medlemsinstitusjonene oppfordres til å oppnevne én kontaktperson for NARMA som kan representere institusjonen på årsmøtet.

Innkalling og sakliste sendes ut senest to uker før årsmøtet. Innkalling skjer elektronisk og kunngjøres også på UHRs og NARMAs nettsider.

Årsmøtet behandler blant annet følgende saker:

 • orientering fra arbeidsutvalget om aktiviteter og resultater fra det foregående år, herunder økonomisk oversikt
 • plan for arbeidet i det kommende år, inklusive budsjett
 • valg av leder og nestleder for nettverket, samt representanter til NARMAs arbeidsutvalg
 • eventuelt innkomne forslag
 • oppnevning av valgkomité
 • godkjenning av regnskap

Ved ev. stemmegivning har hver medlemsinstitusjon én stemme. Observatører og andre deltakere har talerett, men ikke stemmerett.

§ 3.2 NARMAs arbeidsutvalg (AU)

Valg av NARMAs arbeidsutvalg foretas på årsmøtet. Oppnevningsperiode starter fra årsmøtets slutt, hvis ikke annet er bestemt av årsmøtet. Oppnevningstiden for arbeidsutvalgets medlemmer er tre år med mulighet for forlengelse med 3 år.

Valget foretas på grunnlag av innstilling fra en valgkomité som oppnevnes av årsmøtet året før valg skal gjennomføres. Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer, hvorav minst ett medlem må være tidligere NARMA AU-medlem. Virketid for valgkomiteens medlemmer er 3 år. Begge kjønn skal være representert. Medlemmene skal representere ulike medlemsinstitusjoner med geografisk spredning. Valgkomiteen velger selv sin leder.

Arbeidsutvalgets sammensetning skal i størst mulig grad gjenspeile representasjonen i nettverket, både når det gjelder institusjons- og stillingstype.

Arbeidsutvalg består av åtte medlemmer, inkludert NARMAs leder og nestleder. Det velges to varamedlemmer til AU. Observatører inviteres etter behov.

Medlemmer av arbeidsutvalget velges for tre år av gangen, men likevel ikke ut over vedkommendes funksjons-/tilsettingsperiode ved egen institusjon. Leder av arbeidsutvalget velges for tre år. Medlemmer av arbeidsutvalget kan gjenvelges én gang.

Ved etableringen av NARMA ble halvparten av medlemmene i arbeidsutvalget oppnevnt for en periode på to år og halvparten for en periode på fire år, for å sikre at ikke hele arbeidsutvalget er på valg samtidig. Det skal derfor gjennomføres valg på halvparten av medlemmene i arbeidsutvalget annet hvert år.

Arbeidsutvalget har som hovedoppgave å ivareta og styrke utviklingen av nettverket, blant annet ved å:

 • arrangere konferanser, workshops og kurs
 • bidra til utvikling av gode administrative nettverk både mellom norske UH-institusjoner og mot nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • legge til rette for at NARMA bidrar til et godt samspill mellom institusjonenes kjerneaktiviteter, forskning, utdanning og innovasjon/formidling.

Referater offentliggjøres på UHRs og NARMAs nettsider.

§ 3.3. Leder og nestleder

Valg av NARMAs leder foretas på årsmøtet, og arbeidsutvalget internkonstituerer selv en nestleder i etterkant av årsmøte. Valgperioden starter fra årsmøtets slutt, hvis ikke annet er bestemt av årsmøtet. Oppnevningstiden for arbeidsutvalgets leder og nestleder er tre år med mulighet for forlengelse med 3 år. Valget foretas på grunnlag av innstilling fra en valgkomité som oppnevnes av årsmøtet året før valg skal gjennomføres. Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer, hvorav minst ett medlem må være tidligere NARMA AU-medlem. Virketid for valgkomiteens medlemmer er maksimalt 3 år. Begge kjønn skal være representert. Medlemmene skal representere ulike medlemsinstitusjoner med geografisk spredning. Valgkomiteen velger selv sin leder.

Det avholdes møte mellom forskningsutvalget og NARMAs leder og/eller nestleder minimum én gang årlig.

Det forventes at leder eller nestleder av AU deltar aktivt internasjonalt. Medlemskap i og inntil to reiser til årskonferanser arrangert av NARMAs søsterorganisasjoner kan dekkes av NARMA.

§ 3.4 Sekretariatet

Sekretariatet for NARMA legges til en av medlemsinstitusjonene for tre år av gangen. Sekretariatets oppgaver er å følge opp beslutninger fattet av årsmøtet eller AU, som:

 • praktisk tilrettelegging av kurs, konferanser og seminarer
 • forberedelse og etterarbeid i tilknytning til årsmøte og AU-møter
 • drift av NARMAs nettsider
 • ha fortløpende oversikt over budsjett og føre regnskap for NARMA

§ 4. Kommunikasjon

Informasjon om nettverket og nettverkets aktiviteter (organisasjon, nyheter, møteinnkallinger, dokumenter og lignende) er tilgjengelig på NARMAs nettsider, www.narma.no. Nettsidene skal også være tilgjengelige via lenke fra UHRs nettsider. Løpende oppdatering og vedlikehold av NARMAs nettsider gjøres av NARMAs sekretariat i samråd med UHRs sekretariat.

§ 5. Finansiering

NARMAs aktiviteter (som konferanser, seminarer, kurs og workshops) vil generelt sett være selvfinansierende gjennom deltakeravgift. Normalt er NARMAs aktiviteter åpne for deltakere som ikke kommer fra medlemsinstitusjonene, men disse må påregne et tillegg i deltakeravgiften. Ved begrenset deltakelse vil deltakere fra medlemsinstitusjoner bli prioritert.

Drift av nettverket dekkes gjennom et tillegg til UHRs medlemskontingent. Budsjettet og regnskap skal fremlegges til godkjenning for UHRs forskningsutvalg hvert år. Dette inngår i forskningsutvalgets rapportering til UHRs styre ved årsavslutning.

________________________________________
Note 1: Akronymet NARMA er valgt fordi det finnes flere internasjonale ’søster-nettverk’ med samme formål, både nasjonalt (ARMA: Storbritannia, DARMA: Danmark, FINARMA: Finland, Ice-ARMA: Island) og europeisk (EARMA).

 

________________________________________
Oppdateringer av Mandat for Norsk nettverk for forskningsadministrasjon:
Første versjon 05.07.2013, vedtatt av Styret for UHR 06.06.2013 sak 51/13
Endret 12.03.2014 av Styret for UHR, sak 14/020
Endret 03.02.2015 av Styret for UHR, sak 15/023
Endret 13.06.2017 av Forskningsutvalget for UHR, sak 17/139
Endret 26.10.2018 av UHR Forskning, sak 18/24
Endret 30.04.2021 av NARMA årsmøte 2021, sak 3

Mandat for NARMA revidert 26.02.2022