Forskningsadministrasjon

NARMAs målgruppe er personer som jobber med forskningsadministrasjon og forskningsadministrative tjenester på alle nivå ved UH-institusjoner

For å kunne definere hvilke kompetanser som bør finnes ved en institusjons forskningsadministrasjon og hvordan disse kan videreutvikles gjennom et nasjonalt kompetanseutviklingsprogram, definerer vi her noen grunnleggende faktorer som har betydning for kompetansen hos personer som jobber med forskningsadministrasjon. Nærmere informasjon finnes også i kartleggingsrapporten fra 2017 (Kartleggingsrapport tilgjengelig mai 2018).

Kontekst og rolle

Definisjonen av en forskningsadministrator er en person med spesifikke administrative ferdigheter og menneskelige egenskaper som er nødvendige for å gjennomføre institusjonens oppdrag innen forskning (Tauginiene, 2009). Med forskningsadministrator menes her en person som har en administrativ, rådgivende og/eller lederfunksjon innenfor et eller flere forskningsadministrative tjenesterområder på ulike nivåer i en forskningsintitusjon (eksempelvis FoU rådgiver, forskningsrådgiver, EU- rådgiver m.m.)

Forskningsadministratorens rolle og oppgaver må ses i sammenheng med den konteksten forskningsadministratoren normalt opererer innenfor:

Klikk på bildet for å forstørre

 

Forskningsadministrative tjenesteområder

Tjenesteområder for forskningsadministrasjon bygger på Kompetanseutviklingsprogrammets rammeverk og viser de tjenesteområdene som omfattes av forskningsadministrative funksjoner på ulike nivåer (operativt nivå, ledernivå) ved universiteter og høgskoler (trykk på bildet for å forstørre)

Klikk på bildet for å forstørre

 

Kompetanser

Ved å definere en forskningsadministrators rolle gjennom den konteksten de opererer i og de tjenesteområder som normalt ligger under paraplyen forskningsadministrative tjenester kan vi også definere nærmere hvilke kompetanser en forskningsadministrator bør inneha, opparbeide seg og videreutvikle. Kompetansene som beskrives under er hovedsakelig knyttet til tjenesteområdet Ekstern finansiering.

Kompetanse defineres som de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle oppgaver i tråd med definerte krav og mål (Lai, 2013). Kompetansen for forskningsadministrasjon kan deles opp i to hoveddeler; administrative/tekniske kompetanser (technical skills) og overførbare kompetanser (soft- skills):

Vil publiseres fortløpende

 

 

*Forbehold om at oversiktene i figurene ikke er uttømmende og vil utvikles kontinuerlig