« Tilbake

NARMA årskonferanse 2021: Europa i endring, fra politikk til praksis, 9. – 11. mars 2021

09/03/2021 - 11/03/2021
08:00 - 15:30

NARMAs 9. årskonferanse: tirsdag 9. til torsdag 11. mars 2021

Tusen takk for tre fine og intense konferansedager med spennende sesjoner og inspirerende keynotes! Tusen takk til alle deltakere, innledere og bidragsytere!

Få med deg nyhetssakene fra konferansen og NARMA-videoene fra konferanseportalen på forsiden!

Program: Europa i endring, fra politikk til praksis

– A Changing Europe: From Politics to Practice –

Se presentasjon av alle innledere og andre bidragsytere ved å klikke på lenkene i programmet under, eller se oversikt sortert på etternavn her. Nå er alle presentasjonene med unntak av èn også publisert.


Tirsdag 9. mars 2021

Konferansier og moderator for dagen er Heidi A. Espedal, leder for NARMA arbeidsutvalg (AU)

Fra 9:00 Pålogging og velkommen til første dag av konferansen!

Velkommen inn til konferansen! Gjør deg kjent med konferansesidene, juster din profil med bilde om du ønsker og se nærmere på program og info fra NARMA.

Gå inn på hovedscenen for å se dagens presentasjoner:

10:00 – 10:05: Velkommen ved NARMA-leder Heidi Annette Espedal (UiB)

10:05 – 10:15: Keynote ved Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim:
Norsk deltakelse i Horisont Europa; ambisjoner og forventninger til forskningsinstitusjonene

Kunnskapsdepartementet har nylig fått en rekke innspill til en strategi for norsk deltakelse i Horisont Europa. Vi har bedt statsråden om å si noe om hvordan denne strategien kommer til å se ut og hvilke ambisjoner Regjeringen har til norsk EU-deltakelse, på vegne av landets forskningsmiljøer. Får vi et nytt prosentmål for “retur” av forskningsmidler? For Horisont 2020 var målet 2%, som vi har overoppfylt! Hva blir målet nå?

10.15 – 10.30 Forberedte kommentarer til keynote fra Are Straume, UiB, Ingrid Sogner, UiO og Ragnar Lie, UHR

10:30 – 10:40: Kort pause

10:40 – 12:45: Horisont Europa, inkludert kort benstrekk

Ledes av Ingse M.W. Noremsaune

Innhold og struktur av det nye rammeprogrammet har vært presentert i mange andre sammenhenger. Vi vil her informere om konkrete endringer innen juss og økonomi og dele erfaringer fra H2020 som kan være nyttige og relevante for deltakelse i HEU. (klikk på tittel for å få opp presentasjonen)

 1. Hva er nytt om juss og økonomi i Horisont Europa?, presentert av Inga Bruskeland, Forskningsrådet
  Hvilke endringer innføres i det nye rammeprogrammet og hvilke konsekvenser har det?
 2. Samarbeidsprosjekter – Hvordan mobilisere (NTNU)?
  presentert av Morgane Colleau, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), og Samarbeidsprosjekter – Hvordan mobilisere (HVL)? presentert av Heidi Skramstad og Terje Gravdal, Høgskulen på Vestlandet
  Forskere i UoH-sektoren har tradisjonelt vært mest aktive i excellence-søylen. Det er likevel en klar forventning om at de skal være mer aktive også i de to andre søylene. To UoH-aktører presenterer hvordan de jobber for å lykkes på disse arenaene.
 3. a) Hvordan bistå en forsker til å kommunisere forskning?, presentert av Marika Vartun og b) Hvordan bistå en forsker til å kommunisere forskning?presentert av Henrik Zachrisson, Universitetet i Oslo
  Forskning får verdi gjennom kommunikasjon, og kommunikasjon er et evalueringskriterium i de fleste søknadstyper. Det forventes at forskere, i tillegg til de tradisjonelle fagfellekanalene, benytter ulike plattformer for å formidle forskningen sin ut i samfunnet. Vi får et eksempel på fruktbart samarbeid mellom forsker og kommunikasjonsrådgiver.
 4. Friends of the ERC: et eksempel på et politisk påvirkningsarbeid, presentert av Are Straume, Universitetet i Bergen

Ansvarlig for sesjonen: Anja Hegen (UiB), Theresa Mikalsen (UiT) og Ingse M. W. Noremsaune (UiO)

12:45 – 13:30 Lunsj

13:30 – 15:00: Talentutvikling for unge forskere

Ledes av Anja Hegen

Regjeringen forventer en sterk norsk deltakelse i det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet.

Universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter og helseforetak skal formulere mål, strategier og tiltak for sitt EU-samarbeid. Det forventes at det bygges opp vitenskapelig kvalitet, at innovasjon og konkurranseevne styrkes både innenfor det europeiske og det globale markedet og at det utvikles løsninger på samfunnsbehov.

Som et svar på denne forventningen har flere universiteter i Norge bygd egne talentutviklingsprogrammer som et tiltak for å styrke unge forskere på veien mot å bli internasjonale ledere innen sitt fagområde, samt øke deres potensiale for å nå opp i konkurransen om internasjonal forskningsfinansiering.

Vi vil få nærmere presentasjon av programmene til (klikk på tittel for å få opp presentasjonen):

Sesjonen legger opp til spørsmål fra publikum.

Ansvarlig for sesjonen: Tanja Strøm (OsloMet), Theresa Mikalsen (UiT) og Anja Hegen (UiB)

15:00 – 15:05: Takk for i dag, sees igjen i morgen!


Onsdag 10. mars 2021

Konferansier og moderator for dagen er Tanja Strøm, nestleder for NARMA arbeidsutvalg (AU)

Fra 8:00 Pålogging og velkommen til andre dag av konferansen!

Gå inn på hovedscenen for å se dagens program:

8:30 – 8:35: Velkommen!

8:35 – 9:05: Keynote ved Prof.dr. Sarah de Rijcke, Director of The Centre for Science and Technology Studies (CWTS) , University of Leiden, and co-chair of the Research on Research Institute (RoRI):
Responsible Research Assessment: State-of-the-art and the way ahead

9:05 – 9:10: Kort pause

9:10 – 10:40: ‘Open Science’: modus operandi for funding

Session Chair: Ragnar Lie

 • Hva forventes av forskere og forskningsrådgivere når det gjelder konkurransebidragene til Horizon Europe?
 • Hvordan forskerne skal forholde seg til Open Science i Forskningsrådets utlysninger fra januar 2021. Budsjett, data, formidling av forskningen, involvering av borgere.
 • Hva skjer med åpen data?

Innledere:

Ansvarlig for sesjonen: Tanja Strøm (OsloMet), Ragnar Lie (UHR) og Linda Johnsen (UiS)

10:40 – 10:50: Kort pause

10:50 – 12:50: How to assess research responsibly: in projects, careers and academic fields, inkludert kort benstrekk

Session Chair: Tanja Strøm

 • If our metrics are not shaped by our core values, our values will be distorted by our metrics, by Laura Himanen, Tampere University and Tanja Strøm, OsloMet

  SCOPE is a practical five step 
  process for evaluating responsibly. In this session, the SCOPE process with the chronological sequence of steps that make up an assessment, will be presented. The session aims to provide the participants with some ideas on how to run a SCOPE workshop in their institution, thus making space for an open conversation about what to consider when assessing research that works in a given institutional setting at a given time.

 

 • Vurdering av akademiske karrierer i lys av åpen forsking, Dora og RRIpresentert av Finn-Eirik Johansen, Universitet i Oslo og leder av UHR arbeidsgruppe

  En arbeidsgruppe nedsatt av UHR foreslår et rammeverk for vurdering av akademiske karrierer  i lys av åpen forskning som vil modernisere hvordan kompetanse og kvaliteten ved hele bredden av den faglige aktiviteten kan vurderes på en bedre, mer fleksibel, ansvarlig og helhetlig måte.

 

 • Evalueringsspagaten: Hvordan forskningsadministrasjonen kan forvalte kløften mellom politikk og akademia i et evalueringsløp, presentert av Ingrid Birce Müftüoglu og Ola Roth Johnsen, Universitetet i Bergen

  Forskningsevalueringer på nasjonalt nivå involverer en rekke aktører med ulike interesser knyttet til forskning. Her presenteres tre utfordringer – administrativ, pedagogisk og kommunikativ – og en om analyse av store datasett. Hvilken rolle kan forskningsadministrasjonen spille i forberedelse og gjennomføring av evalueringer.

Ansvarlig for sesjonen: Tanja Strøm (OsloMet), Øyvind Nystøl (UiA), Linda Johnsen (UiS) og Ragnar Lie (UHR)

12:50 – 13:45 Lunsj

13:45 – 14:45: Bærekraft – fra politikk til praksis

Ledes av Heidi Annette Espedal

Det er viktig for norske UH-institusjoner å posisjonere seg ift Horisont Europa og kommende tverrfaglige utlysninger i Forskningsrådet og NorForsk. Bærekraftsmålene blir i økende grad implementert i disse satsningene. Institusjonens ansatte må ha god forståelse og innsikt i bærekraftsmålene og hvordan bærekraftsbegrepet blir brukt i ulike sammenhenger, både i globale og nasjonale initiativ og føringer.

Vi introduserer temaet bærekraft og hvordan vi innen forskningsadministrasjon kan bidra til å integrere bærekraft fra politikk til praksis.

Ansvarlig for sesjonen: Heidi Annette Espedal (UiB), Tanja Strøm (OsloMet) og Hege Nedberg (OsloMet)

14:45 – 14:50: Takk for i dag, sees igjen i morgen!


Torsdag 11. mars 2021

Konferansier og moderator for dagen er Ragnar Lie, Universitets- og høgskolerådet (UHR)

Fra 8:00 Pålogging og velkommen til tredje og siste dag av konferansen!

Gå inn på hovedscenen for å se dagens program:

8:30 – 8:35: Velkommen!

8:35 – 9:15: Keynote ved Spesialrådgiver Stig Slipersæter
Forskningsrådets arbeid mot ny langtidsplan

9:15 – 9:25: Kort pause

9:25 – 10:55: Innovasjon– en del av løsningen for et Europa i endringinkludert kort benstrekk

Ledes av Dagfinn D. Dybvig

Innovasjon er et klart satsingsområde både i Horizon Europe og Norsk forskningspolitikk: det handler om at den akademiske eksellensen ikke stanser ved publikasjon, men blir omsatt til fungerende løsninger for bedre samfunn, grønt skifte og økonomisk vekst. Institusjonene har respondert med strategier, handlingsplaner og storsatsinger som er godt forankret i toppen. Men hvordan rigger vi oss for å få innovasjonstanken også forankret nedenfra, også på ikke-teknologiske fagfelt? Hvordan bruker – og lager – vi støtteapparatet og «innovasjonsøkosystemene» slik at innovasjon oppleves helt naturlig både for forskerne og for oss rundt slik at vi kan få til flere suksesshistorier?

I denne sesjonen snakker vi om mobilisering, internt støtteapparat, industrisamarbeid og en forskers erfaringer fra gründervirksomhet.

Del 1: Hvordan skape kultur og nettverk for innovasjon  

 Del 2: Støtteapparatet  

Ansvarlig for sesjonen: Heidi Annette Espedal (UiB), Dagfinn Døhl Dybvig (NTNU), Hege Nedberg (OsloMet) og Andreas Westermoen (UiB)

10:55 – 11:05: Kort pause

11:05 – 12:35: Internt samarbeid for styrket forskningsadministrasjon

Ledes av Patrick Reurink, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Forskningsadministrasjon kan beskrives som en samlebetegnelse på ulike administrative fagområder, og god støtte til forskere forutsetter nesten alltid et godt samarbeid på tvers av administrative nivå.

Sesjonen vil gi en serie eksempler på interne nettverks- og samarbeidstiltak som er satt i gang ved ulike institusjoner for å styrke forskningsadministrativ støtte til forskningsmiljøer, særlig i forbindelse med søknader om ekstern finansiering og gjennomføring av prosjekt. Dette er tiltak som ikke nødvendigvis innebærer en formell organisatorisk forankring, men går på tvers av administrative «siloer» og nivå i organisasjonen.

Innleggene vil gi et innblikk i erfaringer fra initiativ ved universiteter av ulik størrelse og geografisk sammensetning.

Ansvarlig for sesjonen: Erik Ingebrigtsen og Patrick Reurink, NTNU

12:35 – 13:25 Lunsj

13:25 – 15:00: Forskerutdanning – Training the MindSET- Internasjonalt samarbeid for å møte endrede kompetansebehov hos forskerne

Ledes av Øyvind Nystøl, Universitetet i Agder

Over de siste ti-årene har doktorgradsutdanningen i Europa utviklet seg fra å være en form for Apprenticeship hvor kandidaten blir professorens lærling til en utdanning med fokus på Employability hvor kandidaten skal bli selvstendig og i stand til å anvende sin utdanning og kunnskap i andre typer profesjoner. Endrede behov for kompetanse i samfunnet gjør at doktorgradsutdanningen må tilpasses nye forventninger, mange europeiske universiteter tilbyr opplæring i såkalte Transferable Skills, generiske ferdigheter som er anvendbare i andre profesjoner, for eksempel prosjektledelse, formidling og kommunikasjon, og innovasjon og entreprenørskap.

 • Vi diskuterer behovet for denne type opplæring i doktorgradsutdanning og hører fra representanter for næringsliv og offentlig sektor hvilke kompetanser de er opptatt av.
 • Vi deler vår erfaring med å delta i et slikt prosjekt og intervjuer noen av deltakerne i prosjektet for å høre deres tilbakemeldinger om temaet og prosjektformen.

Erasmus+ prosjektet Training the MindSET er koordinert av TU Berlin, med partnerne NTNU, Polimi og TU Warszawa. Målet er å utvikle en emneportefølje med generiske ferdigheter for ph.d.-kandidater i STEM-fagene. Resultatet er åtte moduler med 3-6 kurs, inkludert kursbeskrivelser, læringsutbytter, leselister og forslag til gjennomføring for hvert kurs. Noen kurs er testet på faglærere og ph.d.-kandidater. Undervisningsmaterialet blir åpent publisert når prosjektet er ferdigstilt høsten 2021.

Kanskje er det nettopp du som koordinerer og tilrettelegger for gjennomføring av en eller flere av disse modulene for ditt akademiske miljø i kommende år?

Om Training the MindSET og transferable skills, presentert av Astrid Vigtil og Harald Lenschow, NTNU

DNV: Hvilke overførbare ferdigheter og kompetanser ser vi etter når vi rekrutterer, presentert av Frank Børre Pedersen,DNV

Trondheim kommune: Hvilke overførbare ferdigheter og kompetanser ser vi etter når vi rekrutterer presentert av Bjørn J. Villa, Trondheim kommune

Innledere: Astrid Vigtil og Harald Lenschow, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Frank Børre Pedersen,DNV, Bjørn Villa, Trondheim kommune og Reidar Lyng (NTNU), Eirik Gjelsvik Medbø (NTNU), Nitesh Godara (ph.d.-kandidat NTNU) og Paul K. Wan (ph.d.-kandidat NTNU)

Ansvarlig for sesjonen: Øyvind Nystøl (UiA), Astrid Vigtil, og Harald Lenschow (NTNU))

15:00 – 15:05: Tusen takk til alle deltakere og innledere! Takk for nå!


 

Presentasjon av innledere og andre bidragsytere i NARMA årskonferanse 2021

2021-03-08

Kart utilgjengelig

Ingen NARMA nett-påmelding for dette arrangementet.

« Tilbake