Forfatter: Marianne Grøn

Forfatterarkiv: Marianne Grøn

Nytt fra NARMAs Kompetanseprogram

Foto: NARMA/Colourbox.com

Har du lengre erfaring innen forskningsadministrasjon og trenger faglig påfyll? Kompetanseprogrammet i NARMA tilbyr kurs

Kompetanseprogrammet i NARMA vil i løpet av høsten 2021 og i 2022 tilby kurs og seminarer til forskningsadministrasjon. Først ut er det Videregående kurset i Kompetanseprogrammet med oppstart i oktober 2021. Søknadsfristen for kurset var 17, september 2021.

NARMAs Videregående kurs for forskningsadministrasjon

Kurset består av to samlinger, den første i Bergen den 27. og 28. oktober 2021 og den andre i Lillestrøm den 25. og 26. januar 2022.

Kompetanseprogrammets kurs for videregående skal bidra til kompetanseutvikling og profesjonaliseringen av forskningsadministrasjon. Kurset skal bidra til kompetanseutvikling i og kunnskap om det forskningsadministrative fagfeltet.

Målgruppen for kurset er for det videregående kurset er for deg som har bredere/lengre erfaring (3 år+) innen forskningsadministrasjon særskilt knyttet til forskningsadministrativ støtte i ulike faser av eksternt finansierte forskningsprosjekter (Forskningsrådet prosjekter, Horisont Europa, o.l.).

Nærmere informasjon om kurset finner du her

Om Kompetanseprogrammet

NARMAs Kompetanseprogram er et komplementært tilbud til Forskningsrådets Horisont Europa-kurs og vil vektlegge forskningsadministrasjonens profesjonalisering av rollen og erfaringsdeling mellom institusjonene. Kompetanseprogrammet bygger på et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom Forskningsrådet og flere UH-institusjoner. Mer informasjon om Kompetanseprogrammets innhold og formål finner du her.

NARMAs kompetanseprogram for forskningsadministrasjon har fått to-årig støtte av Forskningsrådet gjennom ordningen PES- rammebevilgning.

Tekst: Nichole E. Silva, Fagteamet

Kompetanseprogrammet i NARMA får støtte fra Forskningsrådet

NARMAs kompetanseprogram for forskningsadministrasjon har fått to-årig støtte av Forskningsrådet gjennom ordningen PES- rammebevilgning. Kompetanseprogrammet er et bidrag i kompetanseutviklingsarbeidet for norsk forskningsadministrasjon.

Foto: colourbox.com

NARMAs Kompetanseprogram startet som et pilotprosjekt i perioden 2017-2019 og har siden den gang etablert en kursportefølje som tilbys for forskningsadministrative på 3 nivåer: begynner-, videregående- og ledernivå.

NARMAs Kompetanseprogram er et komplementært tilbud til Forskningsrådets Horisont Europa-kurs og vil vektlegge forsknings-administrasjonens profesjonalisering av rollen og erfaringsdeling mellom institusjonene. Det forskningsadministrative støtteapparat trenger kompetansetilbud som gir mulighet for utvikling av både tekniske og overførbare ferdigheter, Forskningsrådets kurstilbud vektlegger det førstnevnte mens NARMAs Kompetanseprogram vektlegger de overførbare ferdighetene.

Profesjonell forskningsstøtte er viktig for å lykkes med hele verdikjeden av forskningsaktiviteter, og det er fortsatt et behov for kompetanseutvikling av forskningsadministrasjon for å sikre god deltakelse og utnyttelse av Horisont Europa og ERA- aktivitetene gjennom riktig veilednings- og mobiliseringsarbeidet ved forskningsinstitusjoner i Norge.

«Dette er veldig gode nyheter! Vi er veldig glad for denne viktige støtten fra Forskningsrådet. Det gjør det mulig for NARMA å videreføre et etterspurt tilbud for kompetanseutvikling og nettverksbygging for forskningsadministrasjon i Norge. Vi ser nå frem til å videreutvikle Kompetanseprogrammet sammen med våre medlemsinstitusjoner», sier Heidi Espedal, leder for NARMAs Arbeidsutvalg.

Erfaringsdeling og tverrinstitusjonell kompetanseutvikling

Det forskningsadministrative støtteapparat ved institusjoner har ansvar for et bredt omfang av oppgaver knyttet til det forskningsadministrative arbeidet. Noen av de viktigste oppgavene er å kartlegge, forstå, oversette og formidle det stadig endrede finansieringslandskapet, støtte opp om institusjonenes forskningsstrategiske satsinger og bistå forskere i konkurransen om eksterne midler.

Målet med NARMAs Kompetanseprogram er å bidra til å bevisstgjøre om og synliggjøre rollen til forskningsadministrasjonen, bidra til en profesjonalisering av rollen og ikke minst være en nasjonal arena for erfaringsutveksling for det forskningsadministrative støtteapparatet.

– Det som har vært noe av tanken bak etableringen av NARMAs Kompetanseprogram har vært å kunne tilby en arena som både kan bidra til kompetanseutvikling og erfaringsdeling blant UH-institusjonene og andre aktører. Dette gir muligheter til å bygge den forskningsadministrative kompetansen innad i egen organisasjon og samtidig lære på tvers av institusjoner, sier Hege Nedberg, medlem av Kompetanseprogrammets eget Fagteam.

Fleksibelt kurstilbud fra høsten 2021

Kurstilbudet i Kompetanseprogrammet består av et innføringskurs for nybegynnere, et videregående kurs for mer erfarne forskningsadministratorer og et lederseminar for forskningsadministrativ ledelse. Kompetanseprogrammet tilbys gjennom fleksible og samlingsbaserte kurs som kan kombineres med arbeid. Hvert kurs består normalt av to samlinger á to dager per samling og gjennomføres over en periode på 2-4 måneder. Lederseminaret tilbys som et 1-2 dagers seminar. Les mer om Kompetanseprogrammet under Kompetanseutvikling på nettsidene våre: Kompetanseportal

I løpet av august (uke 33) åpnes det for påmelding til det Videregående kurset i Kompetanseprogrammet, med samlinger i okt/nov. 2021 og januar 2022. Nærmere informasjon om kursets innhold og hvordan du melder deg på vil publiseres fortløpende fra august.

Kompetanseprogrammets innhold vil bygge på faglige presentasjoner, målrettede praktiske øvelser og erfaringsdeling mellom deltakerne. Kompetanseprogrammets Fagteam, som består av representanter fra ulike UH-institusjoner, har ansvar for utvikling og kvalitetssikring av kompetansetilbudet, og har samlet sett mangeårig erfaring innen forskningsadministrasjon og kompetanseutvikling.

– Grunnet omstendighetene det siste året har vi måttet utsette tidligere planlagte tilbud i Kompetanseprogrammet, men med Forskningsrådets tildeling og forhåpentligvis bedring i situasjonen er NARMA og Fagteamet klart til å gi deltakerne et godt og etterlengtet kompetansetilbud, sier Nichole Elgueta Silva, medlem av Fagteamet.

Les mer om Forskningsrådets tildeling av midler «250 millioner til prosjektetablering for søkere til EUs Horisont Europa»

Tekst: Nichole E. Silva, Fagteamet

Call for Poster Abstracts for SARIMA Conference

2021 SARIMA Conference: Call for Poster Abstracts deadline 15 August 2021

To add value to the 2021 Virtual Conference, a special poster feature will be added

It is an opportunity to present stimulating findings, best practices, case studies and the chance to make a difference to the future of Research and Innovation Management in Southern Africa

 

Submission deadline: 15 August 2021

Submission platform: www.sarimaconf.co.za

Husk å stemme på kandidater til EARMAs styre

EARMAs generalforsamling åpner 25. mai. EARMA har mange medlemmer i Norge, både institusjonelle og individuelle. Det er derfor viktig å minne om at alle medlemmer må huske å registrere seg for å stemme på kandidater til EARMAs styre. Dette gjelder både institusjonsmedlemmer og individuelle medlemmer. Det er åpent for stemmegivning via nettet fra 25. mai til 1. juni.

Det skal velges ny styreleder. I tillegg er det to åpne plasser for ordinære styremedlemmer som velges for to år. Dernest velges det to vara, – for ett år. Institusjonelle stemmer teller tre stemmer, mens individuelle teller én.

Til vervet som styreleder er det to kandidater og som styremedlem er det seks kandidater. To av de seks er fra norske institusjoner; Ragnar Lie, fra UHR og Massimo Busuoli ved NTNUs Brusselkontor. Lie er i dag vara til styret og medlem av kurskomiteen (PDRC), mens begge er medlem av konferansekomiteen (ACPC).

Se info og videohilsen fra alle kandidatene her: EARMA members’ website  (logg inn med din EARMA-bruker).

Ragnar Lie, UHR

Massimo Busuoli_NTNU Brüssel

Alle som vil delta må altså registrere seg på forhånd. En  lenke til stemmegiving blir sent på epost når «stemmelokalet» åpner 25. mai. For institusjonelle medlemmer er det viktig å sjekke at det er rett kontaktperson som er registrert i EARMAs medlemsregister.

Ny veileder for vurdering av akademiske karrierer, NB! Forlenget svarfrist

En arbeidsgruppe under UHR har utarbeidet en veileder for vurdering i akademiske karriereløp. Arbeidsgruppen foreslår et mer fleksibelt og helhetlig rammeverk for arbeidet med vurdering av faglige resultater, kompetanse og erfaring, og det foreslås en fleksibel matrise, NOR-CAM som en verktøykasse for et slikt vurderingssystem.

Ambisjonen har vært å utvikle en veileder som tar hensyn til at forskning og kunnskapsarbeid blir mer åpen, det er behov for en større bredde i hvilke kompetanser som vurderes, samt at vurderinger bør gjøres mer helhetlige, som motsats til ensidig bruk av indikatorer. Veilederen er utviklet i nær dialog med institusjoner og fagmiljøer internasjonalt og vil være til hjelp ved f.eks. oppfølging av Dora-prinsippene.

Bl.a. foreslås det å etablere et helhetlig rammeverk for vurdering av akademiske karrierer som:

  • balanserer kvantitative og kvalitative mål og dokumentasjonsformer for faglig kvalitet og kompetanse
  • muliggjør ulike karriereløp og fremmer høy kvalitet på de tre nøkkelområdene: utdanning, forskning og samspill med samfunnet
  • anerkjenner de vitenskapelig ansattes uavhengighet og individuelle kompetanser og deres prestasjoner i grupper og gjennom samarbeid
  • verdsetter åpne forskningspraksiser (inkludert åpne vurderingssystemer)
  • oppmuntrer til akademisk ledelse av høy kvalitet

samt å

  • ta i bruk en matrise for vurdering av faglige resultater, kompetanse og erfaring – Norwegian Career Assessment Matrix (NOR-CAM) – Denne vil synliggjøre seks kompetanseområder gjennom systematisk dokumentasjon og refleksjon.

Veilederen og NOR-CAM skal kunne brukes

  • av de akademiske institusjonene ved utlysning og ansettelse av vitenskapelig personale
  • ved prosesser knyttet til opprykk fra ett vitenskapelig karrieretrinn til det neste
  • av eksterne finansieringskilder ved vurdering av prosjektledere og medarbeidere i forbindelse med forskningssøknader
  • av den enkelte ansatte i egen karriereutvikling

For å få input til det videre arbeidet med karrierevurdering inviterer UHR til innspill og kommentarer til forslagene i rapporten. Vi ønsker innspill både fra institusjoner og vitenskapelig ansatte. Lenke til innspillsskjema.

 Frist for tilbakemelding er forlenget til 18. juni 2021.

Les også artikkelen på Universitets- og høgskolerådets sider.

NOR-CAM matrise

NOR-CAM – Verktøy for tilpassede vurderinger i akademiske karrierer
En hovedhensikt med NOR-CAM er å vurdere flere kompetanseområder mer systematisk enn det som gjøres i dag.

Interessert i ansvarlig forskningsevaluering?

I 2020 holdt Medical Research Council (MRC), Cancer Research UK (CRUK) og Wellcome, støttet av RAND Europe, noen diskusjoner for å undersøke metodene og dataene som ble brukt til å vise forskningsinstituttenes utvikling.

Disse diskusjonene startet med online-møter med en rekke finansieringskilder og forskningsinstitutter og ble avsluttet med et diskusjonsforum med inviterte deltagere fra som forskningsinstituttene, representanter fra finansieringskildene, medlemmer av vurderingspaneler og ekspert-evaluatorer ble invitert til å delta.

Målet med disse diskusjonene var å bidra til å forbedre prosess og metode, først og fremst til å argumentere for verdien av investeringen i disse instituttene. Dette arbeidsdokumentet samler læring og anbefalinger som kom frem fra disse diskusjonene.

Tanja Strøm, nestleder i NARMA, er en av de inviterte ekspert-evaluatorene nevnt i dokumentet som del av INORMS research evaluation working group.

Rapporten ligger her: https://www.rand.org/pubs/working_papers/WRA965-1.html

God påske og om støtte til Leger uten grenser etter NARMA årskonferanse

Photo by Mitchell Maglio on Unsplash.com

Under NARMA årskonferanse informerte vi om at vi vil gi et bidrag til Leger uten grenser for å rette en stor takk til alle innledere som har bidratt. Beløpets størrelse vil bli publisert når regnskapet fra konferansen er klart.

Støtten til Leger uten grenser hadde heller ikke vært mulig uten alle dere som meldte dere på konferansen. Vi benytter anledningen til igjen å si tusen takk til alle dere som deltok på NARMA årskonferanse, og til dere som har valgt å svare på vår spørreundersøkelse i etterkant og ønsker alle våre lesere en riktig god påske!

Her er en oversikt over «Alt» om NARMA årskonferanse 2021

NARMA årskonferanse 2021 lobby øvre del konferanseplattformVi har mye god informasjon fra konferansen! Klikk på lenkene for å lese: Programmet til NARMA årskonferanse med lenker til presentasjoner og innlederinformasjon, Se videoene fra NARMA

Artikler: Ragnar Lie: Godt fornøyd etter heldigital konferanse, Morgane Colleau, NTNU: Brusselkontoret skaper gjennomslag i EUFem på konferansen, Gøril Hannås, UiA: Næringslivet trenger innovasjonshjelp fra sektoren, Magnus Aronsen, UiO: Datadeling kan bli styrende for fremtidens forskning, Henrik Daae Zachrisson, UiO: Kommunikasjonsarbeid gjør journalistene mindre skumle, Statsråd Henrik Asheim: Oppfordret til å starte Horisont Europa-planlegging, Heidi Annette Espedal, leder NARMA-AU: Håper på digital nettverksbygging

Si din mening om NARMA årskonferanse! På mandag 15. mars sendte vi ut en spørreundersøkelse om konferansen til alle påmeldte deltakere. Vi setter utrolig stor pris på alle svar og takker dere så mye på forhånd!

Godt fornøyd etter heldigital konferanse

NARMAs første heldigitale konferanse er nå avsluttet. Etter tre dager med tett program føler Ragnar Lie at arrangørene har landet på beina.

Profilbilde Ragnar Lie

– Vi oppdaget etter hvert at det å lage en digital konferanse ikke er konferanse light, men konferanse pluss. Det er en mellomting mellom konferanse og tv-program, og alt er live. Det har vært veldig spennende, men en ganske arbeidsom og innviklet prosess. Vi forskningsadministratorer er nysgjerrige på å lære nye ting, og det har vi fått til, konkluderer Ragnar Lie i Universitets- og høgskolerådet.

Lie sier seg også fornøyd med det faglige programmet.

– Jeg er veldig stolt over arbeidsutvalget som har vært programkomité. Det store antallet innledere har levert, skapt nysgjerrighet og gitt ekstra påfyll. Jeg håper deltakerne ikke føler at de har sløst bort tiden, men at de har fått noen nye ideer, sier han.

Varierende servering før konferansen

Det var rundt 400 påmeldte på konferansen, foruten et stort antall foredragsholdere og arrangører. Underveis var det stort sett hele tiden mellom 200 og 300 inne på sesjonene. Denne gangen var det ingen mingling i korridorene i pausene og på kveldstid, men chat-funksjonen ga likevel en mulighet til å hilse på de andre deltakerne. Der var det noen som ønsket hverandre god morgen, mens andre kom med faglige tips. En konferansedeltaker klaget på serveringen før oppstart, mens andre kunne skryte av at de hadde spist varme vafler eller full engelsk frokost.

Konferansedeltakerne kom også med en rekke spørsmål til foredragsholderne i en egen spørsmålsfunksjon.

Blir trolig hyppigere webinar

Lie har vært sentral i planleggingen og gjennomføringen av konferansen sammen med NARMAs arbeidsutvalg. Han håper at de ikke behøver å arrangere flere digitale storkonferanser, men tror likevel at de kan dra nytte av det de har lært.

– En del mindre arrangementer kan godt være digitale. Jeg tror terskelen nå er lavere for å lage webinar om enkelte tema, sier han.

Under konferansen ble det blant annet spilt inn et ønske om å danne et eget nettverk for de som jobber med innovasjon. Lie synes et slikt nettverk bør samles fysisk i starten, men mener at digitale møter kan være en god løsning for slike nettverk etter hvert.

Nettverksbygging er et viktig formål med NARMA, og Lie håper at deltakerne på konferansen har notert seg navn på noen som de vil ta kontakt med og kanskje invitere til samarbeid*.


*Les også om at NARMA gjerne vil støtte kompetansehevende aktivitet som er åpen for nasjonal deltagelse, inkludert seminarer/workshops som blir avholdt digitalt grunnet begrensningene som følge av koronapandemien nå.


Noen glimt fra konferansen

Les videre