NARMAs kompetanseprogram

Profesjonell forskningsstøtte er grunnleggende viktig for å lykkes med hele verdikjeden av forskningsaktiviteter. Forskningsadministrasjon har gått gjennom en utvikling fra en ren administrativ funksjon ved UH-institusjoner for noen tiår tilbake til et bredt og utpreget fagfelt og er et kritisk bindeledd i institusjonenes forskningsvirksomhet.

NARMAs kompetanseprogram tilbys for forskningsadministrative på 3 nivåer: begynner-, videregående- og ledernivå. Samtlige nivåer inneholder elementer som gir evne til strategisk tenking og oppmuntrer til en holdning om læring gjennom hele yrkeskarrieren, noe som er avgjørende for å levere kvalitativt godt arbeid innenfor en sektor i utvikling.

Målet for kompetanseutviklingsprogrammet er å bidra med kunnskap om de viktigste elementene i forskningsadministrasjon gjennom relevante faglig presentasjoner, målrettete praktiske øvelser og erfaringsdeling mellom deltakerne fra forskjellige institusjoner i landet. Kursene skal bidra til kompetanseheving og bedre forståelse av fagfeltet, og en bevisstgjøring av den forskningsadministrative rollen samt fokus på organisasjonslæring.

Kompetanseprogrammet bygger videre på en felles satsing ved NARMA og Norges forskningsråd; «The Path to EU Excellence»

  • En bevisstgjøring og synliggjøring av rollen til forskningsadministrasjonen både som en støttefunksjon og som en integrert del av et team i eksternt finansierte prosjekter
  • Profesjonaliseringen av forskningsadministrasjonen for å kunne imøtekomme krav og forventninger ved egen institusjon og andre aktører i forbindelse med eksternt finansierte prosjekter
  • Tilby erfaringsbasert, beste praksiser og nettverksmuligheter for kursdeltakerne
  • Økt fokus på organisasjonslæring ved at kunnskapen og kompetansen den enkelte tilegner seg bevisst anvendes i egen organisasjon

Kompetanseprogrammet for forskningsadministrasjon bygger på et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom Norsk nettverk for forskningsadministrasjon (NARMA), UHR, Norges forskningsråd med et fagteam med bidragsytere fra en rekke aktuelle aktører UH-sektoren. Dagens Fagteam består av bidragsytere fra Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, OsloMet, Universitetet i Agder og Høyskolen Kristiania. Kompetanseprogrammet er delfinansiert av PES-midler tildelt fra Forskningsrådet for 2021-2022: Kompetanseprogrammet i NARMA får støtte fra Forskningsrådet, artikkel juli 2021

Fagteamet

Teamet har deltakere med gjensidig utfyllende kompetanser og kommer fra ulike institusjoner. Samlet sett besitter dermed teamet unik og bred kompetanse og dyptgående kunnskap om forskningsadministrasjon og om å organisere lærings- og nettverksarenaer for forskningsadministratorer. Møt fagteamet her.

Tilbudet til NARMAs kompetanseprogram

Nye kurs og arrangementer publiseres i vårt nyhetsbrev og i nyhetsartikler på NARMA. Dersom du ikke allerede er abonnent melder du deg enkelt deg NARMA sitt nyhetsbrev her. Vi oppdaterer også informasjon under hvert tilbud: