NARMA vårkonferanse 2019 – Forskningens samfunnseffekter

Velkommen til NARMAs 8. vårkonferanse, som finner sted 5. og 6. mars 2019 på Thon Hotel Arena, Lillestrøm.

Konferansen er fulltegnet, og det er ikke flere hotellrom. Dersom du ønsker å stå på venteliste kan du fremdeles registrere deg her , og du vil bli varslet dersom det blir plass.

Informasjon om priser er tilgjengelig nederst på siden. OBS: det er fremdeles åpent for påmelding, påmeldingsfristen er utvidet.

Program finner du nedenfor. Dette oppdateres løpende ettersom ting faller på plass. Ta gjerne kontakt med sesjonsansvarlige dersom du har innspill eller kommentarer.

Se en oversiktlig kortversjon av programmet her.


Tirsdag 5. mars 2019

9.00: Registrering

10.00-10.15: Velkommen ved NARMA-leder Heidi Annette Espedal (UiB). Presentasjon av Slido – konferanseverktøy.

10.15-13.00 Innledende plenum:
Hvordan håndtere økte forventinger om samfunnseffekter av forskning

I Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning konkretiserer regjeringen hvilke tematiske hovedprioriteringer forskningen særlig skal rettes inn mot for å bidra til å løse de store samfunnsutfordringer. Det samme gjøres i Horisont 2020 og i ytterligere grad i det kommende Horisont Europa, hvor også ‘Missions’ kommer inn som nye strategiske forskningssatsinger med ambisiøse mål. FNs bærekraftsmål er i økende grad en rettesnor for kunnskapsinstitusjonene. Forskningsrådet er i ferd med å omorganisere og tilpasse sin virkemåte i dette landskapet og institusjonene reorienterer seg for å svare på økte forventninger både til kvalitet og til å bidra til samfunnsendring.

Med dette som utgangspunkt inviterer vi til innsiktsfull debatt om hvordan vi ruster oss til å møte økte krav om samfunnsansvar i norsk kunnskapssektor:

10:15 – 10:35 John-Arne Røttingen, direktør, Norges Forskningsråd: Finansieringsperspektivet: Hvorfor impact og hvordan vil Forskningsrådet håndtere et styrket krav til impact?

10:35 – 11:15 Toril Nagelhus Hernes, Prorektor for nyskaping, NTNU og Dag Rune Olsen, rektor, UiB: Institusjonsperspektivet: Hvordan ruster institusjonene seg til økte krav om samfunnsansvar og impact?

11:15 – 11:30 Pause

11:30 – 12:00 Magnus Gulbrandsen, Professor, UiO: Forskningsperspektivet: Hva er impact?

12.00 – 12.20 Forskningsadministrativt perspektiv: Anne-Sofie Lægran, University of Edinburgh, UK: «What’s the evidence for that?” Identifying, capturing and demonstrating impact in the UK context og Esther De Smet, Ghent University, Belgium: Impact, buzzword or baseline? Creating a supportive impact culture.

12:20 – 13:00 Paneldebatt (Røttingen, Hernes, Olsen, Gulbrandsen, Lægran). Spørsmål fra salen


13.00-14.00 Lunsj


14.00-17.00        Parallellsesjoner dag 1: 

1. Impact writing – in Research Council calls and to the public (session in English)

Kort om sesjonen:

PART I:
This part of the session will cover three topics:
a) The Research Council’s position on promoting societal impacts in public funding of research and innovation.
b) how should researchers describe expected societal impacts in project descriptions and the Research Councils application form?
c) how the Research Council will work with their expert panels when these will assess and score the project’s potential “societal impacts”

PART II:
This part of the session will combine introductions with interactive components:
Impact writing: How can research administrators collaborate across administrative fields and work with researchers to motivate, promote, identity and describe impact
Impact

Innledere:

 • Esther De Smet, Senior Research Policy Advisor, Ghent University, Belgium
 • Anne-Sofie Lægran, Head of Knowledge Exchange and Impact, University of Edinburgh, UK
 • Rune Rambæk Schjølberg, Special Advisor, Research Council of Norway
 • Stig Slipersæter, Special Advisor, Research Council of Norway

Ansvarlig: Erik Ingebrigtsen (erik.ingebrigtsen@ntnu.no)


2. Perspektiver på EU-finansiering – fra Horizon Europe til prosjektadministrasjon i H2020

Målgruppe: EU rådgivere, andre med ansvar for drift av H2020 prosjekt

Kort om sesjonen:

Sesjon 1: Forskning og innovasjon– på vei mot Horizon Europe
EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon er i støpeskjeen og vil starte opp i 2020.  Hva vet vi om Horizon Europe i dag – hvilke signaler foreligger om design og struktur, innholdsmessige prioriteringer, instrumenter og partnerskap? Hva betyr Horizon Europe for Norge, UH-sektoren, forskere og administrative – og hvordan kan vi best rigge oss til å bidra inn i den videre prosess for påvirke det nye rammeprogrammet så vel som mobilisering for deltagelse etter 2020?

Innledere:

 • Tom Espen Møller, Seniorrådgiver, Norges Forskningsråd
 • Are Straume, Norges forskningsråd, EU-delegasjonen i Brussel

Sesjon 2: Prosjektadministrasjon i H2020 – hva bør forskningadministratorer vite for god arbeidsflyt?Når et prosjekt er innvilget starter arbeidet med god prosjektadministrasjon. Hvilke gode råd kan de som jobber med dette daglig gi til oss som bistår i ulike faser av prosjektets livsløp? Erfarne prosjektadministratorer fra UiO og UiB deler sine erfaringer med Marie Sklodowska-Curie Actions og Research and Innovation actions og oppfordrer til diskusjon.

Innledere:

Ansvarlig: Anja Hegen (anja.hegen@uia.no) og Mette Topnes (mette.topnes@uio.no)


3. Personvern og databehandleravtaler

Nivå: Må ha grunnleggende kunnskap

Målgruppe: alle som jobber med personvern

Kort om sesjonen: Ny personvernlovgivning:

 • hva sier loven om personvern og forskning?
 • hvordan jobber vi med personvern innenfor ulike sektorer?
 • hva er en databehandleravtale og når trenger vi det?

I denne sesjonen vil det bli et innblikk i ulike måter personvern griper inn i forskningsinstitusjoners verden. Hva kan vi lære av hverandre og hvordan griper personvern inn i våre daglige arbeidsoppgaver?

Innledere:

 • Jannicke Persen, Juridisk seniorrådgiver/nestleder, UiT
 • Tove Håpnes, Personvernkoordinator, SINTEF
 • NN, tbc
 • Tommy Tranvik, Forsker, UNIT

Ansvarlig: Hanne Sørgjerd (hanne.sorgjerd@ntntu.no)


4. The Changing World of Research Evaluation – Ensuring our evaluation practices are fit for purpose (session in English)

Målgruppe: Alle

Kort om sesjonen:

We have invited Prof.dr. Sarah De Rijcke/Dr Thed van Leeuwen to talk about “Evaluation as a knowledge production process”, Dr Elizabeth Gadd “Implications of responsible evaluation and metrics». Professor Stephen Curry, chair DORA, has been invited to share his thoughts on research evaluations, and how to align an institution with the principles of DORA.

Innledere :

Ansvarlig: Tanja Strøm (tanjast@oslomet.no)


5. Forskerutdanning: Samarbeid nasjonalt og internasjonalt i ph.d.-utdanningen. Dobbel- og fellesgrader, finansiering av utenlandsopphold.

Nivå: Alle

Målgruppe: Saksbehandlere og ledere med ansvar for ph.d.-utdanning

Kort om sesjonen:

Del 1) Hva er målene og utfordringene med å etablere doble phd-grader og fellesgrader med nasjonale og internasjonale universiteter?

Del 2) Om Cotutelle og forskningsopphold

Del 3) Finansiering av utenlandsopphold for stipendiater. Kilder og stipendordninger.

Del 4) Erfaringsdeling Cotutelle vs dobbelgrad, gruppe og plenum

Innledere:

Ansvarlig: Astrid Vigtil (astrid.vigtil@ntnu.no), Øyvind Nystøl, UiA, Sissel Jensen, Nord Universitet


17.30-18.30 NARMA årsmøte
Innkalling og sakspapir sendes institusjonen ca. 14 dager før møtet. Alle er velkomne, men hver institusjon må oppnevne én stemmeberettiget i forkant av møtet.


19.00 Konferansemiddag med underholdningOnsdag 6. mars 2019

9.00-11.40 Parallellsesjoner dag 2

1. Profesjonalisering av forskningsadministrasjon gjennom bevisstgjøring, samhandling og kompetanseutvikling

Nivå: Alle

Kort om sesjonen:

SIG Karriereutvikling ønsker å invitere til denne sesjonen som vil vi rette et fokus på profesjonalisering av forskningsadministrasjon gjennom bevisstgjøring, samhandling og kompetanseutvikling.

I denne sesjonen vil det bli presentert ulike satsinger ved institusjoner hvor de nevnte elementene har vært sentrale.

Vi vil starte med å gi et kort innblikk i de ulike satsingene gjennomført ved NARMA og Forskningsrådets samarbeidsprosjekt om kompetanseutvikling i løpet av 2018/2019 og hvilke erfaringer vi har gjort oss så langt.

Deretter vil et utvalg av institusjoner presentere satsinger knyttet til forbedring av forskningsadministrasjon (strømlinjeforme, kvalitetssikre og effektivisere tjenester gjennom samhandling) og hvordan disse satsingene kan bidra til kompetanseutvikling og profesjonalisering. Her vil både suksesser og utfordringer i satsingene presenteres. Presentasjonene vil gis i Pecha Kucha* format.

Videre presenteres perspektiver på hvordan bevisstgjøring av forskningsadministrasjonens rolle og kapasitet kan bidra til å styrke profesjonaliseringen av forskningsadministrasjon.

Konferanseverktøyet Slido vil tas aktivt i bruk gjennom hele sesjonen for tilrettelegging av samhandling mellom deltakere og innledere.

(* Pecha Kucha presentasjon = korte og konsise presentasjoner på maks 7 min pr. presentasjon)

Innledere:

 • Malena Bakkevold, seksjonssjef – seksjon for forskningstøtte, UiO
 • Konstantinos Chilidis, seniorrådgiver, Universitetet i Oslo
 • Kari Nordstoga Hanssen, seniorrådgiver, Universitetet i Agder
 • Vibeke Irgan, seniorrådgiver, Universitetet i Bergen
 • Nina Schjoldager, kontraktchef, Aalborg Universitet
 • Nichole E. Silva, seniorrådgiver, Universitetet i Agder
 • Linn Kristin Stølan, seniorrådgiver, Universitetet i Oslo

Ansvarlig: SIG karriereutvikling ved Nichole Silva (nichole.e.silva@uia.no)


2. Forskningsrådets nye søknadstyper, budsjettering i søknader, og nye krav til prosjektoppfølging

Målgruppe: Alle

Kort om sesjonen: Forskningsrådet innfører nye søknadstyper fra 2019. Vi vil gi en beskrivelse av:

 • Nye søknadstypene med tilhørende vurderingskriterier
 • Søknadsbehandling
 • Budsjettering i søknadene
 • Søknadsfrister 2019 og 2020
 • Prosjektoppfølging og utviklingsplaner for postdoktorer

Innledere:

 • Nina Hedlund, avdelingsdirektør, Norges forskningsråd
 • Rune Rambæk Schjølberg, spesialrådgiver, Norges forskningsråd

Ansvarlig: Nina Hedlund (nh@forskningsradet.no)


3. Åpen forskning i et droneperspektiv – hvordan orientere seg i det nye landskapet?

Målgruppe: Alle

Kort om sesjonen: Denne sesjonen har som formål å gi deltagerne en oversikt over status i arbeidet med åpen forskning slik at man lettere kan følge opp og gi gode råd ved egen institusjon.

En rekke ulike aktører arbeider samtidig med åpen forskning og flere prosesser går parallelt og griper inn i hverandre. Hvem gjør hva? Hvordan bidra til sammenheng mellom strategiske og politiske prosesser og håndtering av de daglige utfordringene i fagmiljøene?

Innledere:

 • Ragnar Lie, seniorrådgiver, UHR: På vei mot en nasjonal tiltaksplan for åpen forskning
 • Jon Øygarden Flæten, seniorrådgiver, Forskningsrådet. Implementering av Plan S
 • Vidar Røeggen, Seniorrådgiver, UHR: Publiseringsindikatoren, kanalregisteret og Plan S
 • Johanne Raade, UiT og leder for Units Fagutvalg for forskning. Hvilken rolle har Units fagutvalg?

Pause

 • Eloy Rodrigues, Director of the University of Minho Documentation Services, University of Minho, Portugal: Tools to manage open science – how can FOSTER help?
 • Diskusjon

Ansvarlig: Tanja Strøm (tanjast@oslomet.no) og Ragnar Lie (ragnar.lie@uhr.no)


4. Personvernet i den forskningsetiske konteksten

Målgruppe: Alle

Kort om sesjonen: I forbindelse med GDPR og implementering av ny Personvernlovgivning har det vært mye fokus på de juridiske sidene ved personvernet – på institusjonenes kontrollsystemer og risikoen for sanksjoner. I denne parallellsesjonen ønsker vi å se på personvernet i et bredere forskningsetisk perspektiv. Det er behov for avklaringer av begreper og roller, av hvor jussen og etikken overlapper og skilles ad, og en påminning om at selv om personvernet har en etisk begrunnelse, er forskningsetikk mer enn personvern. Samtidig er det stort behov blant forskningsrådgivere for gode rutiner og systemer som kan ivareta det institusjonelle ansvaret for personvernet. Sesjonen vil hjelpe til med å avklare grenselandet mellom forskningsetikk og personvern og introdusere eksempler på   innføring av kvalitetssikringssystem i forvaltningen av personvern og forskningsetikkloven.

Møteleder: Gro Lurås, NARMA SIG Forskningsetikk arbeidsgruppe/NTNU

Innledere:

 • Vidar Enebakk, Sekretariatsleder NESH: Personvern, forskningsetikk og forskningsintegritet med utgangspunkt i H2020
 • Kjetil Fretheim, NESH/Skjelettutvalget: Har de døde et personvern?
 • Maren Magnus Voll, UiO: Rollefordeling og begrepsforståelse ved UiO etter nytt personvernregelverk.
 • Kristian Sollsnes, NIH: Eksempel på implementering av digitalt institusjonelt styringssystem for kvalitetssikring av forskningsprosjekter gjennom hele prosessen: forankring, dokumentasjon og planer, avtaler, (forhånds)godkjenninger, datalagring og –deling).
 • Anders Strand, REK sør-øst: REK-vurderinger etter GDPR. Casediskusjon.

Ansvarlig: Eli Andås (eli.andas@uia.no)


5. Innovasjon = bruk av forskningsresultater?

Målgruppe: Alle

Kort om sesjonen: Innovasjon og anvendelse av forskning etterlyses i stadig større grad i søknader om eksternfinansierte prosjekt. Det ansettes innovasjonsledere og innovasjonsrådgivere for å hjelpe å fremme innovasjon ved universitet og høyskoler. Tema som adresseres: Hva er innovasjon og hvordan jobber man for å fremme innovasjon og formidle dette? Hva skal til for å bli god på innovasjon? Hvordan måles innovasjon (innovasjonsindikatorer)? Hva skiller kravet om innovasjon fra impact-begrepet?

Innledere:

 • Susan Johnsen, innovasjonsrådgiver, UiB. En introduksjon til innovasjonsbegrepet økosystem og virkemidler. Hvordan arbeide med innovasjon.
 • Kjell Olav Skjølsvik, innovasjonsleder, og Per Arne Wilson, seniorrådgiver, Innovasjonstankegangen ved NTNU
 • TBD: SFI-leder, hvilken bistand ønskes for å nå SFI-målene?

Ansvarlig: Heidi Espedal og Hanne Sørgjerd


11.40-12.00 Pause


12.00-13.00 Avsluttende plenum


13.00-14.00 Lunsj

Vel hjem og takk for i år!


Priser for årets konferanse:
Deltakeravgift, kr 1750,- faktureres fra UiA til samtlige påmeldte.
I​​​ tillegg kommer konferansepakke ihht din påmelding:

For boende deltakere:
Tilknytningsdøgn fra 4. mars kr. 1 317 (enkeltrom med frokost)
Overnatting fra 5.-6. mars kr 2710,-. Inkluderer enkeltrom med frokost, 2 dagpakker og konferansemiddag. OBS: De som BOR/overnatter på hotellet betaler konferansepakke direkte til hotellet: overnatting, konferansedager og festmiddag. 

For ikke-boende deltakere:
Dagpakke, inkludert pauseservering og lunsj kr 690,- per person per dag
Konferansemiddag kr 545,-

De som IKKE BOR på hotellet faktureres av UiA for dagpakke(r) og evt. festmiddag, sammen med deltakeravgiften.

Meld deg på her.