NARMA vårkonferanse 2014 – presentasjoner

Narma_konferanse_2014

NARMA vårkonferanse 2014 er historie, nedenfor er pdf-versjoner av presentasjonene.

Naturlig nok var ikke alle presentasjonene egnet for publisering på nett, disse er ikke tatt med i opplistingen. Det vil også ta noen dager før alle er på plass, listen oppdateres.

Lenker til: programet, om innlederne, påmeldingen

Plenumssesjon 01.april

Demands for Research administrators: Why should we collaborate internationally on Horizon 2020
Jaana Backman, Leader of Finn-ARMA and Head of Research Services, University of Eastern Finland

Parallellsesjon 1a: En administrativ rolle for ekstern forskningsfinansiering

Hvorfor søke ekstern finansiering?
Randi Søgnen, leder for adm. dir. stab, Norges Forskningsråd

eKontrakt – Forskningsrådets nye elektroniske kontraktsrutiner
Stein Øberg, seniorrådgiver, Juridisk Avdeling, Norges forskningsråd

Forventninger UH-institusjonenes ledere har til sin forskningsadministrasjon, og hvordan ledelsen sammen med forskningsadministrasjonen kan oppfylle disse forventningene
Knut Fægri. professor, medlem i Forskningsutvalget UHR og viserektor Universitetet i Oslo

Fra Høgskole til Universitet – økte krav til forskningsadministrativt ansatte
Kari Kjenndalen, fungerende forskningsdirektør , Høgskolen i Oslo og Akershus

Å leve av bare ekstern finansiering
Lars Holden, adm.direktør, Norsk Regnesentral og styreleder, Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA)

Parallellsesjon 1b: Forskningsetikk

Forskeretikk: Kunnskap, holdninger og handlinger – forskningsadministrative utfordringer
Bjørn Hofmann, professor, Høgskolen i Gjøvik

Etikkarbeid ved UiB
Per Gunnar Hillesøy, seniorrådgiver, Universitetsdirektørens kontor, Universitetet i Bergen

Presentasjon av etikkarbeidet ved HiST
Ester Hasle, forskings- og utviklingskoordinator, Høgskolen i Sør-Trøndelag

Den store mentometertesten: Hva vet du om forskningsetikk?
Anne Cathrine Beckstrøm, Seniorrådgiver, Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)
Katrine Utaaker Segadal, seksjonsleder, Personvernombudet – Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste
Camilla Nervik, seniorrådgiver, Juridisk avdeling, Datatilsynet
Heidi Skramstad, rådgiver, Høgskolen i Bergen (moderator)

Parallellsesjon 2a: Tilrettelegging for og drifting av eksternfinansierte prosjekter

Brukerperspektivet – skjæringspunktet mellom forskning og administrasjon
Terje Lohndal, prosjektleder, førsteamanuensis, Institutt for språk og litteratur, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Utførerperspektivet – en forskningsadministrators hverdag
Hanne Siri Sund, rådgiver, HF fakultetsadministrasjon, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

UiB: Strukturperspektivet – hvordan har vi organisert støtteapperatet
Anne Fjellbirkeland, rådgiver, Forskningsadministrativ avdeling, Universitetet i Bergen

Støtteapperatet for eksternt finansierte prosjekter ved NTNU
Per Inge Andresen, seniorrådgiver og gruppeleder, Seksjon for regnskapstjenester, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Parallellsesjon 2b: Usynlige rettigheter – synlige verdier: immateriallrett, patentforvaltning, kontrakter

IPR i Horisont 2020
Yngve Foss, spesialrådgiver, Norges forskningsråd

From research result to patent
Elizabeth Jones, Dr., Partner, Dehns – Patent and Trade Mark Attorneys

Noen eksempler på IPR-resultater fra forskningssektoren og utnyttelse av dem
Bjørn Lillekjendlie, avdelingsdirektør Patentavdelingen, Patentstyret

Forskningsrådets IPR-bestemmelser
Mariken Vinje, avdelingsdirektør, Forskningsrådet

Plenumssesjon 02.april

NUAS’ arbeid med rollen som forskningsadministrator
(NUAS – Det nordiska universitetsadministratörssamarbetet)
Ingrid Sogner, seksjonssjef, Seksjon for forsknings-, utdanningsstøtte og internasjonalisering

Forskningsstøtte i et universitetssykehus – hvordan støtte opp om klinisk forskning
Peder Utne, avdelingsleder, Forskningsadministrativ avdeling, Oslo universitetssykehus HF

Forskningsstøtte ved et forskningsinstitutt og hvordan støtte opp om verdiskaping av forskningsresultater
Arne Flåøyen, avdelingsdirektør diagnostikkavdelingen, Veterinærinstituttet