Seniorrådgiver EU – Universitetet i Agder

UiA_logo_230x101Ved Universitetet i Agder (UiA) er det ledig en midlertidig 100 % prosjektstilling som seniorrådgiver for en periode på tre år med mulighet for fast tilsetting etter endt periode. Stillingen er knyttet til forskningssekretariatet ved UiA, og hovedarbeidssted er for tiden Campus Kristiansand.

Stillingen er et samarbeid mellom UiA, Sørlandet sykehus (SSHF), Agderforskning og Teknova. De nevnte organisasjonene, som alle har betydelig forskningskompetanse, ønsker å etablere en felles administrativ støttefunksjon for å utvikle og få finansiert flere EU-forskningsprosjekter.

Hovedhensikten er å få tilslag på forskningsfinansieringen fra Horisont 2020, samt å øke antall fellesprosjekter og stille sterkere som søkere og partnere i EU-prosjekter.

Den som blir ansatt rapporterer til forskningsdirektøren ved UiA og en styringsgruppe med representanter fra UiA, SSHF, Agderforskning og Teknova.

Forskningssekretariatet har ansvar for strategiske og administrative oppgaver innen forskning og forskerutdanning, med særlig fokus på å implementere UiAs forskningsstrategi som beskrevet i Strategisk plan 2010-2015. Sekretariatet samarbeider tett med andre enheter ved UiA og med regionale utviklingsaktører. I sekretariatet er det etablert et team som jobber med ekstern finansiering og stillingen vil bli knyttet til teamet.

Arbeidsoppgaver:

  • Planlegge, organisere og gjennomføre kompetansebyggende tiltak som kurs i søknadsskriving, prosjektledelse, budsjettering m. m.
  • Identifisere, gi råd om og til en hver tid være oppdatert på EUs forskningsprogrammer, informasjons- og motiveringsarbeid, initiering av søknader om forskningsfinansiering til EU
  • Bidra i strategiske prosesser og kobling mot ulike europeiske initiativer i skjæringspunktet mellom forskning/industri/innovasjon, så som teknologiplattformer, public-private-partnership og European Innovation Partnership
  • Bistå ved søknadsskriving, og i noen tilfeller koordinere søknadsarbeidet for å styrke søknadens gjennomslagskraft
  • Bistå med budsjettering i samråd med økonomipersonale
  • Assistanse ved kontraktsforhandlinger
  • Delta i kontaktnett og kommunisere med Forskningsrådet, Forskningsrådets EU-kontor, Sørlandets Europakontor, andre forskningsinstitusjoner, EU-kommisjonen og andre interessehavere

Kvalifikasjoner:

Det kreves høyere utdanning minimum tilsvarende masternivå, gjerne doktorgrad. Den som tilsettes må ha høy kompetanse på EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer og erfaring med søknadsprosedyrer i EU-systemet. Søker må kunne vise til resultater når det gjelder finansiering av forskningsprosjekter, fortrinnsvis EU-finansiering.

Det vil bli tillagt stor vekt at den som tilsettes har gode samarbeidsevner, er initiativrik og proaktiv og kan jobbe selvstendig. Vi ønsker en person som er strukturert og har gode skriftlige framstillingsevner. Søker må ha gode engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig, og – om vedkommende ikke snakker norsk eller andre skandinaviske språk – må være villig å lære seg norsk.

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Tilsetting foretas av tilsettingsrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, kode 1364, ltr. 59-65 (NOK 490 600-548 700). For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens Pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter.

Vi ønsker fortrinnsvis at selve søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken “Send søknad”.

Søknadsfrist: 23.04.14

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til forskningsdirektør Simone Heinz (UiA), mobil 908 45 382, e-post simone.heinz@uia.no eller forskningssjef Frode Gallefoss (SSHF), mobil 906 65 717, e-post frode.gallefoss@sshf.no

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.