Kompetanseutviklingsprogram – fra læring og erfaringsdeling til praksis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våren 2019 har forskningsadministratorer fra universiteter og høgskoler fått delta på to samlinger hvor læring, erfaringsdeling og praktisk anvendelse har vært vektlagt. NARMA, Forskningsrådet og Universitetet i Oslo (UiO) har stått i spissen for kurspiloten, som nå ønskes videreført som et fast tilbud ved NARMA.

Vellykkede piloter

I perioden 2018/2019 er det blitt utviklet og gjennomført et lederseminar for forskningsadministrative ledere, og to pilotkurs for forskningsrådgivere.

Et av pilotkursene rettet seg mot erfarne forskningsadministratorer, det andre kurset for de som var relativt ferske innen forskningsadministrasjon

Dette, sammen med Forskningsrådets Horisont 2020 kurs, danner Kompetanseutviklingsprogrammet for forskningsadministrasjon.

Arbeidet i piloteringen har vært koordinert av prosjektleder for kompetanseprosjektet, Nichole E. Silva ved Universitetet i Agder (UiA), som er meget fornøyd med innsatsen som er lagt ned i pilotene:

– Vi har vært heldige å få med dyktige og engasjerte personer fra ulike institusjoner til utviklingen av pilotene. På den ene siden har medlemmene i SIG Karriereutvikling bidratt til Lederseminaret som ble avviklet i januar 2019. Samtidig har vi hatt et fagteam på fire personer, ledet av Universitetet i Oslo, som har jobbet med kurspilotene, sier hun.

Omtrent 15 personer har vært involvert i utviklingen av tilbudene. I tillegg har en rekke nasjonale og internasjonale innledere bidratt med sin ekspertise ved ulike sesjoner. Det er lagt ned mye arbeid for å legge et godt grunnlag for en videreføring av tilbudet. Dette arbeidet gjenspeiles også i evalueringene av pilotene, som viser at deltakerne er gjennomgående fornøyde med tilbudene. (Trykk på bildet for å forstørre)

 

Deltakernes tilfredshet med det faglige innholdet, bidrag til rolleforståelse, erfaringsdeling og nettverksmuligheter, samt tilbudenes format, er blant det som er blitt evaluert ved hver gjennomføring.

Seniorrådgiver ved Universitetet i Bergen (UiB), Anja Hegen, er et av fire medlemmer i fagteamet som har bidratt til utviklingen av kurspilotene. Hun har lang erfaring innen forskningsadministrasjon og er i tillegg medlem av NARMAs Arbeidsutvalg. Hun har selv fått et utbytte av å bidra til dette arbeidet:

– Siden jeg begynte som forskningsrådgiver har jeg fått over 20 nye kollegaer kun på mitt felt (pre-award) ved UiB både i sentraladministrasjonen, ved fakulteter og institutter. Mange av oss savnet et opplæringstilbud som både er relevant og tilpasset en hektisk arbeidshverdag. Jeg er derfor utrolig takknemlig over å være en del av fagteamet som kan planlegge slike kurs for våre kollegaer i Norge. Jeg har også selv lært og repetert en del ting i løpet av kursene, det var en ekstra bonus, sier Hegen.

Fagteamet har vært ledet av Konstantinos Chilidis ved UiO, mens Hege Nedberg (OsloMet), Anja Hegen (UiB og Nichole E. Silva (UiA) er de øvrige medlemmene i teamet.

Læring, erfaring og praksis

Temaene som tas opp i kursene og seminaret er blitt valgt med utgangspunkt i rammeverket for forskningsadministrasjon, et kompetanseutviklingsrammeverk som ble utviklet av samarbeidende aktører før kompetanseprosjektet offisielt startet opp i 2017.

Det som vektlegges i alle tilbudene er hvordan læring, praksis, refleksjon og erfaringsdeling sammen kan bidra til kompetanseutvikling. Det overordnede læringsutbyttet i Kompetanseutviklingsprogrammet understreker at tilbudene skal bidra til en bevisstgjøring og synliggjøring av forskningsadministrasjonens rolle, profesjonalisering av forskningsadministrasjon og anvendelse av kunnskap og kompetanse i praksis. 

Amra Grudic-Feta og Ramune Midttveit, begge forskningsrådgivere ved Det Medisinske Fakultet ved UiB, har deltatt på kurset for viderekomne i forskningsadministrasjon våren 2019. De er godt fornøyde med tilbudet:

– Kompetanseprogrammet har en balanse mellom tre svært viktige faktorer; kompetanseheving, nettverksbygging og en pragmatisk tilnærming til temaene. Opplæringen er direkte overførbar til vår egen hverdag. Alle deltakere hadde en motivasjon og innsikt som gjorde at modenheten i debattene var på ett nivå som traff godt, særlig tatt i betraktning temaene som ble tatt opp. Både arrangører og lokasjoner var en inspirasjonskilde i seg selv, sier Midttveit

Videre fortelle Grudic-Feta at kurset bidro til at de kunne reflektere over erfaringer sammen med andre i forskningsadministrasjon, og til en direkte anvendelse i praksis:

– Arbeidet på kurset gjorde det lettere å ta i bruk erfaringer vi ikke tidligere hadde strukturert for oss selv. Vi ble inspirert av hvordan UiO arbeider målrettet med ERC, og vi har etablert en «Career development plan for postdoctors» ved eget fakultet, som en konkret leveranse fra kurset.

NARMA positiv til videreføring

I vårsemesteret 2019, parallelt med at det siste pilotkurset satte i gang, startet diskusjonene og avklaringene om hvorvidt dette var et tilbud som kunne bli videreført. NARMAs Arbeidsutvalg ønsker at tilbudet videreføres slik at flere i forskningsadministrasjonen ved UH- institusjoner, forskningsinstitutter, helseforetak osv. kan benytte seg av tilbudet.

– De mange positive og gode tilbakemeldingene er veldig inspirerende. Det virker som vi har truffet et behov, og vi ønsker å bygge videre på det gode samarbeidet mellom NARMA, Forskningsrådet og UiO. Utover høsten blir det viktig å avklare gode rammer for programmet, både på kort og lengre sikt, sier Heidi Espedal (UiB), leder for NARMAs Arbeidsutvalg.

I løpet av høsten 2019 vil det planlegges for en ny gjennomføring av kurset Kompetanseutviklingsprogram – Innføring, med mål om oppstart av nytt kurs januar/februar 2020. I tillegg planlegges det en ny gjennomføring av et Lederseminar, også det i starten av 2020. Fagteamet følger utviklingen og gjennomføringen av Kompetanseprogrammets kurs videre, mens SIG Karriereutvikling arbeider videre med å få på plass et nytt Lederseminar.

– Det er kjempebra at tilbudet blir videreført og at vi fremdeles har med oss mange dyktige folk i arbeidet fremover. Vi gjør nødvendige justeringer i faglig innhold basert på tilbakemeldinger og evalueringer fra pilotene. Samtidig forsøker vi å holde på det som har fungert både når det gjelder temaer som treffer og de praktiske rammene i tilbudene, sier Nichole E. Silva (UiA)

Nærmere informasjon om tilbudene for 2020 vil du finne fortløpende på siden til kompetanseutviklingsprogrammet, og på NARMAs hjemmeside.

Fakta om Kompetanseutviklingsprogrammet

  • Et opplærings- og kompetanseutviklingstilbud skreddersydd for norsk forskningsadministrasjon
  • Kompetanseprogrammet er et helhetlig kompetanseprogram som består av NARMAs kurstilbud, samt Forskningsrådets Horisont 2020-kurstilbud.
  • I perioden 2018/2019 har det blitt tilbudt kurspiloter som retter seg mot personer med ulikt kompetansenivå innen forskningsadministrasjon; et kurs for nybegynnere, et kurs for mer erfarne og et seminar for forskningsadministrative ledere.
  • NARMA ønsker å videreføre Kompetanseutviklingsprogrammet som et nasjonalt kompetansetilbud. Dette arbeidet har allerede startet i 2019.

Tekst: Nichole E. Silva (UiA), Walter Wehus (UiA)