Ledige plasser på Lederseminar ved NARMA – UHR – meld deg på nå!

 

NARMA – UHR inviterer til et seminar for ledere ved forskningsinstitusjoner som jobber med og er opptatt av forskerstøtte, forskningsadministrasjon og institusjonens forskningsstrategiske arbeid.

Vi ønsker både tidligere og nye deltakere velkommen til Lederseminaret i februar 2020!

Lederseminaret er en del av NARMAs Kompetanseutviklingsprogram for forskningsadministrasjon, formålet med seminaret er å tilby en arena for erfaringsdeling og nettverk med kollegaer på tvers av institusjoner, samt faglig påfyll om temaer som preger det forskningsadministrative feltet og ledelsens rolle i arbeidet.

Les mer om kurset og finn påmeldingsskjema her.

Velkommen til lederseminar ved NARMA – UHR 18. – 19. februar 2020

Spørsmålet om hvordan forskningsadministrative ledere kan utvikle sin forskningsstrategiske rolle vil danne utgangspunkt for årets Lederseminar.

Forskningsadministrasjonens rolle har gradvis utviklet seg fra en behovsbasert administrativ funksjon ved institusjoner til å bli et omfattende og komplekst administrativt felt. Forskningsadministrasjon spiller en stadig viktigere rolle i både det forskningspolitiske – og strategiske arbeidet ved institusjonene. Samtidig utvikles det forskningspolitiske landskapet i et høyt tempo, dette fordrer at forskningsadministrasjon fra operativt- til ledelsesnivå skal bidra til å imøtekomme krav og forventninger til bl.a. økt ekstern finansiering gjennom å tilby støtte og tjenester innenfor et sett med kompetanseområder[1] som danner viktige rammer for forskningen.

Gjennom dette Lederseminaret ønsker vi å belyse og diskutere hvordan forskningsadministrative ledere kan utvikle sin rolle med utgangspunkt i ulike nivåer:

 • Individnivå: Den forskningsadministrative lederen som et strategisk bindeledd, brobygger og fasilitator i det forskningsadministrative arbeidet?
 • Organisasjons-/enhetsnivå: Utvikling og tydeliggjøring av forskningsadministrasjon som pådriver for utvikling ved organisasjonen. Hva er forskningsadministrativ leders rolle i dette arbeidet?
 • Omgivelser: Hvilke krav setter omgivelsene og hvordan kan forskningsadministrative ledere utvikle sin strategiske rolle i forskningspolitiske prosesser?

I seminaret vil det presenteres praksisrelevante case og disse vil danne utgangspunkt for refleksjoner og diskusjoner i samlingen. Det vil i samlingen legges opp til aktiv deltakelse i gruppe- og plenumsdiskusjoner for å legge til rette for erfaringsutveksling mellom deltakerne.

Her finner du programmet og annen informasjon i pdf-format: Program og påmelding Lederseminar 2020

 Det tas forbehold om eventuelle endringer i programmet.

Meld deg på lederseminar

 

Praktisk informasjon
Målgruppe Forskningsadministrative ledere ved UH- institusjoner

–         Forskningsdirektører, avdelingsledere, seksjonsledere, enhetsledere eller andre ledere med personal/ fagansvar for forskningsadministrasjon og/eller strategisk lederansvar knyttet til institusjonens forskningsstrategiske arbeid.

 

Ledere ved forskningsinstitutter, helseforetak eller andre aktuelle organisasjoner

–         Avdelingsledere, forskningsledere eller andre personer med lederansvar knyttet til institusjonens forskningsstrategiske arbeid og/eller fagansvar knyttet til forskerstøtte

Antall plasser Maks 40 deltakere

Det tas forbehold om fordeling av plasser på seminaret. Sammensetningen av deltakere skal gjenspeile mangfoldet blant forskningsinstitusjoner og skal sikre deltakelse på tvers av institusjoner.

Format Seminaret vil arrangeres gjennom to dager med presentasjoner ved internasjonale og nasjonale innledere, det tilrettelegges for erfaringsdeling og dialog mellom deltakerne gjennom gruppediskusjoner og plenumsoppsummeringer.
Tid og

sted

18. – 19. februar 2020, Stavanger (se nærmere tidspunkt i programmet)

Clarion Hotel Stavanger, Arne Rettedals gate 14.

Deltakeravgift Kr. 3000 eks. mva., uten overnatting

Kr. 4000,- eks. mva., inkl. overnatting

Fellesmiddag den 18. feb. og lunsj begge dager er inkludert i deltakeravgiften.

Påmelding  

Meld deg på lederseminar

Påmeldingsfrist: januar 2020

Spørsmål? Ved spørsmål om Lederseminaret kan du ta kontakt med

Thi Ha Ngo, ThiHa.Ngo@kristiania.no

Nichole E. Silva, nichole.e.silva@uia.no

 

Lederseminaret er utarbeidet av NARMAs Spesialinteressegruppe (SIG) for Karriereutvikling, og er en del av NARMAs Kompetanseutviklingsprogram for forskningsadministrasjon.

 

Innledere

Kyrre Aas, Seniorrådgiver ved Universitetet i Stavanger

Kyrre har jobbet ti år ved UiS og har siden 2012 har vært ansatt som leder/ seniorrådgiver for EU-enheten ved forsknings- og innovasjonsavdelingen. EU- enheten er et formelt samarbeid mellom UiS, NORCE, SUS, HVL og VID vitenskapelige høgskole hvor hovedfokuset er å mobilisere og bistå i forhold til søknader til Horisont 2020 (verdens største forsknings- og innovasjonsprogram). Europeiske programmer innen forskning/innovasjon, utdanning og kultur er en viktig del av utviklingen av det europeiske forskningsområdet (ERA) og moderniseringsagendaen for høyere utdanning i Europa. Han er utdannet ved Universitetet i Bergen (Sammenliknende Politikk) og MA Globalization and Communications ved University of Leicester.

Kyrre har gjennomført ECIU leadership development programme (2014), og er i dag UiS representant til Steering Committee EU Policy.

Han har erfaring fra deltakelse i europeiske prosjekter og er nasjonal representant i Management Committe for COST- aksjonen BESTPRAC -The voice of research administrators- building a network of administrative excellence. Han er også prosjektleder for Horisont Vest (2018-2020) som er et regionalt mobiliseringsnettverk på Vestlandet (Hordaland og Rogaland). Prosjektet har en bevilgning på 1,5 mill. kr fra NFR og har et særlig fokus på å hjelpe næringsklynger og offentlig sektor med å skaffe flere midler fra Horisont 2020.

 

Lillian M. Baltzrud, Seniorrådgiver ved Avdeling for Universitets- og høgskolepolitikk, Norges Forskningsråd

Lillian Baltzrud er historiker og har tidligere jobbet 9 år ved Universitetet i Oslo, først og fremst som forskningsrådgiver, men også som forskningsadministrativ leder.

I Forskningsrådet har hun tidligere jobbet med Forskningsrådets handlingsrettede, samfunnsvitenskapelige programmer og innovasjon i offentlig sektor, i tillegg til at hun har representert Forskningsrådet på flere internasjonale samarbeidsarenaer.

I nåværende stilling er hun bl.a. prosjektleder for Forskningsrådets universitets- og høyskolepolitikk og ansvarlig for Forskningsrådet oppfølging av tverrfaglighet.

 

Heidi Annette Espedal, Leder for NARMAs arbeidsutvalg, Avdelingsdirektør ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen.

Heidi har doktorgrad i fysikk og 11 års erfaring med forskning fra instituttsektoren før hun begynte å arbeide med forskningsadministrasjon og ledelse. Hun lang erfaring fra Forskningsadministrativ avdeling ved Universitetet i Bergen, inkludert 4,5 år som forskningsdirektør.

Hun har blant annet arbeidet med forskningsstrategi/handlingsplaner, organisering av forskningsstøttetjenester og etablering av et eget eksternfinansieringsteam («BOA-teamet») samt et UiB Brusselkontor. Heidi er også opptatt av kompetansebygging og legge til rette for innovasjon.

 

 

 

 

Troels Jacobsen, Forsknings- og innovasjonsdirektør ved Universitetet i Stavanger

Troels har over 25 års erfaring som leder i forskningsintensive institusjoner. Etter å først ha jobbet som gruppeleder dernest forskningsleder og de siste 6 år ved RF/IRIS (nå NORCE) som direktør for miljøavdelingen, startet Troels i 2006 ved Universitetet i Stavanger. Her har han først bygget opp EU-enheten som fokuserte på anskaffelse av FP7 prosjekter, UiS oppnådde den nesthøyeste suksessrate blant norske universiteter i FP7. De siste 7-8 årene har Troels bygget opp forsknings – og innovasjonsavdelingen (FIA) ved UiS. Han var i 4 år medlem av den øverste ledelse ved UiS.

Troels jobber også for å utvikle innovasjon og entreprenørskap ved UiS. Han har bl.a. de siste 5 år vært leder av styringskomiteen for entreprenørskap, innovasjon og regional samhandling i det europeiske konsortium av innovative universiteter (ECIU).

Troels er utdannet cand.scient. fra Københavns Universitet i 1987.

 

Dr. Simon Kerridge, Director of Research Services, University of Kent, UK.

Simon has been a research manager and administrator for over 25 years, the past eight leading the research office at Kent where he is responsible for all aspects of the research support including pre-award, post-award, information, strategy, assessment and governance.

He has a passion for research management and administration (RMA) as a profession and leads the INORMS (International Network of Research Management Societies) RAAAP (Research Administration as a Profession) Task Force that is collecting longitudinal data about the profession.

He holds many other UK national and international affiliations, with acronyms that he would be happy to explain, including:

 • CASRAI: committee member; CRediT committee member
 • EARMA: alternate board member; Awards Committee chair
 • ARMA: immediate past chair; Advisory Group member
 • NCURA: Select Committee on Global Affairs; Global Fellow alumnus
 • UK Government Open Standards Board: member
 • Johns Hopkins University: adjunct faculty for the international masters’ program in Research Administration
 • SRAi Journal of Research Administration: Author Fellowship Program committee
 • Journal of Research Management and Administration: editorial board

Simon was an author of Metric Tide report and holds a professional doctorate in Electronic Research Administration.

s.r.kerridge@kent.ac.uk, @SimonRKerridge

 

Ragnar Lie, Seniorrådgiver ved UHR

Lie har vært ansatt i UHR siden 2011, med et særlig ansvar for forskningspolitiske saker.

Han har arbeidet særlig med forskningsstrategi, nasjonalt og internasjonalt, åpen forskning, karrierepolitikk for administrative og vitenskapelig ansatte, forskningsadministrasjon, forskerutdanning, samt strategier for ekstern finansiering, både nasjonalt og i EU.

Lie har 30 års erfaring med å arbeide i skjæringsfeltet mellom forskning og administrasjon, fra NAVF og senere Norges forskningsråd tidlig på 1990-tallet, oppbygging av ARENA senter for Europaforskning ved UiO som administrativ leder, via prosjektleder for UiOs «Strategi 2020» i 2009 til UHR i 2011.

Lie var sentral i etableringen av NARMA i 2012 som en del av UHR og er også engasjert i EARMA, som leder for Professional Development and Recognition Committe, PDRC og medlem i ACPC, som er arrangementskomiteen for EARMAs årskonferanse (som er i Oslo i april 2020).

 

Dr. Susi Poli, University of Bologna

Susi currently is the head of administration and research support in one of the departments at Bologna University. She holds an MBA and a doctorate in higher education management from UCL under the supervision of Dr Celia Whitchurch.

In 2012, after a career spent in university administration and research support, she moved to research into higher education and research management. Her purpose was to do work-based research as a practitioner or an insider researcher to dig into the field of practice, while the final goal to build an extensive repository of tacit knowledge to share with all those in professional services and research management.

Her research, therefore, spans from research management to professional development and identities of professional staff, and from the leadership of women in HE to intercultural competence. She is one of the authors of the book Research management Europe and beyond published by Elsevier.

One more part of her research has covered issues of women in HE and she is currently the co-editor of The Edit at Women’s Higher Education Network/WHEN Equality in the UK. She has been an active member of EARMA since 2009 and of HUMANE since 2008.

 

Kenneth Ruud, Prorektor for forskning ved UiT og leder av UHR forskningsutvalget

(Nærmere informasjon kommer)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nichole E. Silva, Seniorrådgiver ved Universitetet i Agder

Nichole har i perioden 2017-2019 vært prosjektleder for NARMA og Forskningsrådets samarbeidsprosjekt om kompetanseutvikling for norsk forskningsadministrasjon. I den forbindelse har hun ledet arbeidet med og bidratt til å utvikle et kompetanseutviklingsprogram ved NARMA som har som mål å bygge kompetanse og bidra til profesjonalisering av forskningsadministrasjon.

Nichole jobber i dag som administrativ leder ved Senter for anvendt kommunalforskning ved Universitetet i Agder, deler av hennes stilling er også tilknyttet etter- og videreutdanningsenheten ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved UiA hvor hun jobber med kvalitetsutvikling av nye og eksisterende kompetanseutviklingstilbud.

 

[1] Se definisjon av kompetanseområder for forskningsadministrasjon på narma.no