Kompetanseutviklingsprogram

Kompetanseutviklingsprogram 2018/2019 (pilot)

To kurspiloter som til sammen danner et Kompetanseutviklingsprogram for forskningsadministrasjon skal utvikles og gjennomføres i perioden 2018-2019.

Kompetanseutviklingsprogrammet utvikles i et samarbeid mellom NARMA, Forskningsrådet og Universitetet i Oslo (UiO). UiO vil ha det overordnede faglige ansvaret for innholdet i pilotene.

Om Kompetanseutviklingsprogrammet

Kompetanseutviklingsprogrammet vil rette seg mot personer som jobber med forskningsadministrasjon og forskerstøtte knyttet til eksternt finansierte forskningsprosjekter.

Det vil utvikles to kurspiloter i perioden 2018/2019, med noe differensiert målgruppe

 • Kompetanseutviklingsprogram for forskningsadministrasjon – Innføring, oppstart november 2018. Vil gi deg en grunnleggende innføring i forskningsadministrasjon. Passer for deg med liten/noe erfaring innen forskningsadministrasjon
 • Kompetanseutviklingsprogram for forskningsadministrasjon, våren 2019.                          Vil gi deg mer inngående kunnskap om forskningsadministrasjon. Passer for deg med lengre/mer omfattende erfaring innen forskningsadministrasjon.

Målgruppe

Målgruppen er personer som arbeider med forskningsadministrasjon og ekstern finansiering spesielt ved forskningsinstitusjoner, herunder forskningsadministratorer/forskningsrådgivere/forskningskonsulenter/EU-rådgivere ved universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter.

Mål og læringsutbytte

Etableringen av et Kompetanseutviklingsprogram for forskningsadministrasjon skal bidra til at det tilrettelegges for et felles og helhetlig kompetanseløft av de forskningsadministrative støttefunksjoner på tvers av forskningsinstitusjoner som gir muligheter for å kunne legge til rette for langsiktige kompetanseutviklingsmuligheter.

Kompetanseutviklingsprogrammet skal bidra til:

 • En bevisstgjøring og synliggjøring av rollen til forskningsadministrasjon både som en støttefunksjon og som en integrert del av et team i eksternt finansierte prosjekter
 • Profesjonaliseringen av forskningsadministrasjon for å kunne imøtekomme krav og forventninger ved egne institusjoner og andre aktører i forbindelse med eksternt finansierte prosjekter
 • Profesjonalisering gjennom formell kunnskap som tilbys i kursene og gjennom erfaringsdeling (best-practice) og nettverksmuligheter mellom kursdeltakerne
 • Økt fokus på organisasjonslæring ved at den kunnskapen og kompetansen den enkelte tilegner seg bevisst bringes inn og anvendes i egen organisasjon

Kompetanseutviklingsprogrammet er en del av satsingen The Path to EU Excellence som har som overordnet mål å utvikle EU- kompetansen ved norske forskningsinstitusjoner.

Innholdet i Kompetanseutviklingsprogrammet vil ta utgangspunkt i aktuelle temaer fra Rammeverket for Kompetanseutvikling, med fokus både på technical skills og soft- skills i forskningsadministrasjon.

Læringsformer og læringsressurser i Kompetanseutviklingsprogrammet vil bestå av pensum/bakgrunnslitteratur, forelesninger, best – practice og casebasert erfaringsdeling og gruppearbeid.

Nærmere informasjon om innhold og læringsutbytte til hvert kurs vil legges ut fortløpende høsten 2018/våren 2019.

 

Praktisk informasjon: Kompetanseutviklingsprogram – Innføring (oppstart november 2018)

Program, innhold og læringsutbytte Kompetanseutviklingsprogrammet – Innføring
Målgruppe For deg med liten/mindre erfaring innen forskningsadministrasjon og ekstern finansiering spesielt.
Tid og sted for samlinger
 • 1. samling: 27.- og 28. november 2018 i Oslo
 • 2. samling 22.- 23. januar 2019 i Bergen
Søknadsskjema Søk på kurset her
Søknadsfrist 22. oktober
Antall plasser Det er totalt 20 plasser på kurset. Ettersom dette er et pilotsamarbeid med UiO vil 10 av plassene være forbeholdt deltakere fra UiO og 10 plasser vil være forbeholdt deltakere fra andre institusjoner
Dokumentasjon til søknad Søkere vil vurderes på bakgrunn av følgende opptakskriterier som må dokumenters ved påmeldingen:

 • Arbeidserfaring og ansvarsområde (Søker dokumenterer arbeidserfaring innen forskningsadministrasjon og ansvarsområde i nåværende stilling – CV)
 • Motivasjon for deltakelse (Søker skal sende inn et kortfattet motivasjonsbrev for deltakelse)
 • Godkjenning av deltakelse fra egen arbeidsgiver (Søker dokumenterer)
 • Sammensetningen av deltakere (utover UiOs kvote) skal gjenspeile mangfoldet blant institusjoner for å sikre deltakelse på tvers av institusjoner

Send til: Dokumentasjonen skal sendes samlet etter registreringen din og innen 22. oktober per e-post til nichole.e.silva@uia.no, merk emnefeltet med Kompetanseutviklingsprogram.

Deltakeravgift Kr. 3500,- per person. Prisen dekker enkelte kostnader i forbindelse samlingene og eventuell fagstoff/handouts (overnatting på første samling og lunsj på alle samlinger dekkes av deltakeravgift). Du dekker selv øvrige utgifter i forbindelse med kursdeltakelse.
Spørsmål? Har du spørsmål om det praktiske knyttet til programmet kan du kontakte Nichole E. Silva: nichole.e.silva@uia.no

Har du spørsmål til det faglige innholdet i programmet kan du ta kontakt med Konstantinos Chilidis: konstantinos.chilidis@sv.uio.no

 

————

Kompetanseutviklingsprogram for forskningsadministrasjon – Videregående, 2019

Kurset vil passe for deg med lengre/mer omfattende erfaring innen forskningsadministrasjon og ekstern finansiering spesielt. Kurset vil gjennomføres som et samlingsbasert kurs våren 2019 med oppstart mars/april 2019.

Nærmere informasjon vil du finne fortløpende på narma.no


Spørsmål eller innspill? Har du spørsmål eller innspill til Kompetanseutviklingsprogrammet? Ta kontakt med prosjektleder for Kompetanseutviklingsprosjektet Nichole E. Silva nichole.e.silva@uia.no