Rapport fra workshop: Bibliometri som strategisk verktøy

NARMAs interessegruppe for bibliometri arrangerte sammen med Elsevier en workshop om bibliometri, Introduction to metrics and their use, 21. april 2016.

Tittel

I det globale forskningslandskapet blir institusjoner i økende grad mer strategiske når det gjelder å støtte sine forskningstalenter, identifisere potensielle områder for vekst og styrke og finne ut hvor man skal posisjonere seg i Norge og på den globale arena. Evaluering av forskningsaktivitet, -impact og avkastning på investeringer presenterer betydelige utfordringer for institusjoner over hele verden. Forskningsindikatorer som publisering og siteringsdata samt nye “altmetrics” kan støtte disse utfordringene gjennom å supplere fagfellevurdering og ekspertuttalelser, men det kan være vanskelig å foreta informerte valg om hvilke indikatorer som skal brukes.

Målgruppen var forskningsledere og forskningsadministratorer som er involvert i datafangst og ledelse, eller som bruker bibliometri og indikatorer som en del av sin rolle. Deltagerne var fra hele landet og 48 deltagere utforsket temaene gjennom forelesninger og diskusjon.

Målet var at kursdeltagerne etter workshopen skulle:

  • Forstå hvordan man bruker bibliometri til å måle individuell- og institusjonell forskningsytelse;
  • Forstå hvilke faktorer som skal vurderes ved valg av hensiktsmessige bibliometriske verktøy og indikatorer;
  • Forstå bruken av indikatorer for å evaluere forskningsinstitusjoner, og hvordan koble institusjonens strategi med indikatorene.

Keynote Wouter Gerritsma forklarte oss entusiastisk om daglig bruk av bibliometri.

Web_Wouter

Wouter Gerritsma har vært leder for digitale tjenester og innovasjon ved universitetsbiblioteket, Vrije Universiteit Amsterdam, siden april 2015. Før han kom til Vrije Universiteit var han fagreferent og bibliometriker ved Wageningen University. Som bibliometriker har han fått mye erfaring med å studere institusjoners vitenskapelige produksjon. Faktorer som forklarte publikasjoners impact har alltid fanget hans interesse. Et nytt verktøysett for å fange de interaksjoner av vitenskapelig kommunikasjon i sosiale nettverk ga opphav til den såkalte Altmetrics. Bibliometri, publiseringsstrategi og Altmetrics er de viktigste temaene i hans tweet stream @wowter, og blogg på http://wowter.net.

Dr. Lisa Colledge, Director of Research Metrics, Elsevier, tok for seg bruk av data for å vurdere og evaluere forskningspolitikk og forskningsresultater. Bruk av bibliometri for en mer strategisk støtte for å finne forskningstalenter og å identifisere potensielle områder for vekst.

Web_Lisa

Colledge er en ekspert på bruk av forskningsindikatorer. Hun er ansvarlig for å utvikle og definere Elseviers forskningsindikatorstrategi. Hun sluttet seg til Elsevier Research Intelligence product group, som nylig lanserte SciVal. Lisa representerer også Elsevier i Snowball Metrics, der universiteter samles om metoder for å generere indikatorer, fra alle datakilder tilgjengelig, for å støtte internasjonal benchmarking.

Guillaume Warnan, Elsevier og Herman Strøm, UiO, snakket om faktorer som påvirker publikasjonsindikatorer. De demonstrerte data fra vårt nasjonale CRIS-system, CRIStin, sammen med publikasjonsdata fra Elsevier – som grunnlag for avansert analyse ved hjelp SciVal.

Web_Guillaume

Guillaume Warnan er kundekonsulent i Elseviers «Research Intelligence” team med fokus på Nord-Europa (Skandinavia og Benelux). I sin rolle skal Guillaume sørge for at gjør at kundene får mest mulig ut av sine abonnementer, spesielt SciVal og Scopus. Guillaume er også ansvarlig for å kommunisere med det bibliometriske miljøet i sin region med deltakelse som foredragsholder på konferanser, utvikling av nye ideer, etc.

Web_Herman

Herman Strøm jobber som seniorrådgiver i Studie- og forskningsadministrasjonen ved Universitetet i Oslo (UiO). Han har koordinert CRIStin-nettverket ved UiO de siste seks årene, og koordinerer det nyetablerte bibliometri-nettverket ved UiO.

Warnan snakket også om Alternative metrics/Article level Metrics: nedlastinger, patentsiteringer, Mendeley etc.

Siste foredragsholder var Marianne Gauffriau, University of Copenhagen. Hun tok for seg bruken av indikatorer for å evaluere forskningsinstitusjoner: hvordan koble institusjonens strategi og indikatorene? Gauffriau presenterte flere dilemmaer i bruken av indikatorer som styringsmål, og understreket behovet for at forskningsledelse vet hva de er på jakt etter når de bestiller bibliometriske analyser til bruk i utformingen av forskningsstrategier.

Marianne Gauffriau har jobbet med bibliometri og forskningsevaluering i mer enn ti år for Københavns Universitet, Det Kongelige Bibliotek, den danske National Research Foundation og Danmarks Tekniske Universitet. I 2012 etablerte Marianne, sammen med to kolleger, det danske Forsknings Indikator Network (FIN), og i 2015 ble hun valgt inn som styremedlem i Darma.

I den interaktive delen av Workshopen fordelte deltagerne seg på flere bord. Alle fikk utdelt fem scenarier til diskusjon og hvert bord hadde moderatorer som ledet diskusjonen ved bordet. Gruppearbeidet ble en anledning til å diskutere konkrete tilfeller hvor bibliometri kan informere beslutninger som tas i forskningsinstitusjoner, blandet med erfaringer fra egne institusjoners praksis. Hensikten var ikke å komme til noen endelige konklusjoner, men å reflektere over hva slags administrative og strategiske beslutninger som blir fattet i dag, og hvordan bibliometri kan bidra med nødvendige data og bakgrunnsinformasjon for at disse beslutningene kan fattes på sterkest mulig grunnlag.

Web_gruppebilde

NARMA har nylig opprettet en gruppe med bibliometri som fokus. Gruppen vil i tiden framover avholde flere workshops om forskjellige bibliometriske tema, samt jobbe med å spre kunnskap om hvordan bibliometriske metoder kan brukes (og ikke brukes!) på forskjellige nivå i forskningsinstitusjoner – fra den individuelle forskers profil via mer strategisk arbeid i større enheter til å kartlegge forskningsprofiler for hele institusjoner.

Presentasjonene er nå lagt ut på nettsiden: http://narma.no/narma-kurs/workshop-an-introduction-to-metrics-and-their-use-turning-data-into-intelligence/

Gruppen har et nettverk på LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/8524295

Og er presentert på NARMAS nettsider: http://narma.no/tema/sig-bibliometri/