Fornøyde deltakere på pilotkurs

 

Foto: NARMA, fra pilotkurs 2018/2019

Kompetanseutviklingsprogrammets første pilotkurs ble gjennomført med stor suksess gjennom to samlinger i Oslo og Bergen i 2018/2019: Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært svært gode.

Kompetanseutviklingsprogrammets første pilotkurs rettet seg mot forskningsrådgivere med mindre erfaring. Etter en vellykket første samling i november 2018, møttes de 21 deltakerne til andre og siste samling i Bergen i februar 2019. Der var temaer som organisasjonskultur, kjernekompetanser, strategisk arbeid og kommunikasjon i sentrum. Erfaringene fra pilotkurset ble også presentert ved en av parallellsesjonene i årets NARMA konferanse.

Konstantinos Chilidis fra Universitetet i Oslo er pilotkursets faglige leder. Han mener pilotkurset ved å rette oppmerksomheten mot såkalte soft-skills (kjernekompetanser) dekker et behov blant forskningsadministratorer. Han mener dette kan bidra til en bevisstgjøring av hvordan man kan bruker og utvikler denne typen kompetanser:

– Jeg ble spesielt fornøyd av å høre at deltakerne tenkte mer over sin egen rolle og vurderte konkrete utviklingsmuligheter. Det hjelper å forstå at andre opplever lignende situasjoner. Utvikling av «soft skills» og rolleforståelse krever egeninnsats og selvrefleksjon, sier Chilidis.

Foto: NARMA, fra pilotkurs 2018/2019

Godt faglig innhold, relevans og nettverk

Kompetanseutviklingsprogrammets overordnede læringsmål er å bidra til en bevisstgjøring og synliggjøring av rollen til forskningsadministrasjon og til profesjonalisering gjennom teori og erfaringsdeling.

Evalueringene av kurset viser at deltakerne opplever et godt læringsutbytte. Deltakerne sier de er fornøyde med temaene på kurset og innlederes faglige nivå. De opplever at kurset har gitt dem et godt utgangspunkt for refleksjon og forståelse av egen rolle i forskningsadministrasjon. I tillegg opplever deltakerne at kurset er godt tilrettelagt for både erfaringsdeling og etablering av et kontaktnettverk med deltakere fra andre institusjoner som jobber med de samme tingene.

– En forskningsadministrativ stilling er mangfoldig og krever mer enn hard faglig kunnskap. Jeg har nå jobbet i over to år som forskningsrådgiver ved Høgskulen på Vestlandet og har hatt et ønske om å videreutvikle meg i stillingen. Deltagelse på NARMA sitt kompetanseutviklingsprogram har gitt meg utdypende kunnskap om flere av de oppgavene forskningsadministrasjonene håndterer ved de ulike utdannings og forskningsinstitusjonene i Norge. I tillegg har jeg fått tilgang til et nettverk av forskningsrådgivere hvor det er mulig å utveksle informasjon og erfaring. Bevisstgjøringen av relasjonskompetansens verdi («soft-skills») i en forskningsadministrativ stilling var en viktig bekreftelse på egen erfaring, sier deltaker på pilotkurset Trond Brattelid, forskningsrådgiver ved HVL.

Foto: NARMA, fra pilotkurs 2018/2019

-Det er flott å få positive tilbakemeldinger fra deltakerne, spesielt når det er en del variasjon i gruppens erfaringsnivå (0-3 år) og bakgrunn. Det betyr at innholdet treffer. Det er selvfølgelig alltid utviklingsmuligheter, så vi tar også med oss innspillene når vi skal vurdere mulighetene for en videreføring av tilbudet, sier Nichole Elgueta Silva, prosjektleder for kompetanseutviklingsprosjektet.

I løpet av 2019 vil det i prosjektet avklares hvordan og om det blir en videreføring av tilbudet ved prosjektslutt etter desember 2019:

Nytt tilbud på trappene

En kurspilot for mer erfarne forskningsrådgivere, Kompetanseutviklingsprogram for forskningsadministrasjon – Videregående, vil gjennomføres med to samlinger i løpet av våren 2019 (med samlinger i april og juni). Mer informasjon om det neste kurset finner du her, søknadsfristen er 25.mars

Tekst: Walter Wehus, UiA. Nichole E. Silva, UiA