Gode tilbakemeldinger etter lederseminar

39 ledere fra UH-sektoren var samlet på det første lederseminaret for forskningsadministrative ledere. Seminaret, i regi av NARMA og Forskningsrådet, handlet om ledelsens rolle og erfaringsdeling.

Lederseminaret ble avviklet den 30.-31. januar i Trondheim, og hadde som formål å skape en arena for dialog for ledere. Seminaret tok for seg aktuelle temaer med hovedfokus på forskningsadministrasjon og ledelsens rolle. Dette var første gang et slikt lederseminar ble tilbudt i regi av NARMA.

– Forskningsadministrasjon er et spennende og utfordrende fagfelt i utvikling. Dette setter krav til lederne og skaper et behov for å skape en arena hvor kompetanseutvikling, lederperspektiv og erfaringsdeling står på agendaen, sier Nichole Elgueta Silva, seniorrådgiver på Forskningsadministrativ avdeling på Universitetet i Agder.

Sammen med medlemmene ved NARMAs SIG Karriereutvikling hadde hun ansvaret for utviklingen og gjennomføringen av seminaret.

– Det har vært spennende å være med og bidra til planlegging og gjennomføring av seminaret. Gode diskusjoner om innhold og gjennomføring har tilført en større bevissthet om forskningsadministrasjon generelt, og en større forståelse for hva som trengs av kompetanse i de ulike rollene og på ulike nivåer, sier Hege Nedberg, seniorrådgiver ved OsloMet og medlem av SIG Karriereutvikling.

Seminaret var lagt opp med en kombinasjon av presentasjoner og gruppediskusjoner. Dette la til rette for at lederne kunne diskutere i mindre grupper for å kunne dele erfaringer. Slik kunne de også skape et nettverk med andre utenfor egen institusjon og i lignende roller.

Mangold i lederrollen – felles utfordringer og løsninger

Deltakerne gjenspeilet et mangfold av institusjoner og ulike lederroller innen forskningsadministrasjon.

– Det var en utfordring å skulle formulere målgruppen for dette seminaret, for vi oppdaget tidlig i planleggingsprosessen at en forskningsadministrativ leders ansvar og virke vil variere en del blant institusjonene, sier Elgueta Silva.

Blant deltakerne på seminaret var det alt fra seksjonsledere, avdelingsledere og seniorrådgivere til forskningsdirektører. I tillegg representerte de et bredt mangfold av UH-institusjonene i Norge. Ledere fra bl.a. UiO, UiB, NTNU, NMBU, OsloMet, UiT – Norges arktiske universitet, NHH, Folkehelseinstituttet og Kunsthøgskolen i Oslo deltok på seminaret.

Til tross for mangfoldet i gruppen så bar diskusjonene på seminaret preg av en rekke felles utfordringer på tvers av institusjoner og nivåer. Samtidig fikk lederne mulighet til å dele løsninger med utgangspunkt i egen lederrolle og erfaringer.

Faglig og sosialt påfyll

Hovedtemaene på seminaret var strategisk kompetanseutvikling av forskningsadministrasjon, forskningsadministrative tjenester og ekstern finansiering. Ledelsens utfordringer, muligheter og handlingsrom ble vektlagt i de etterfølgende diskusjonene.

Både internasjonale og nasjonale innledere bidro på seminaret og presenterte erfaringer fra sine institusjoner, inkludert Politecnico di Milano, Aarhus Universitet, Universitetet i Oslo og NTNU.

Det var også tid til det sosiale i løpet av seminaret og deltakerne fikk muligheten til å fortsette diskusjonene og etablere nye bekjentskap ved en fellesmiddag som var en del av programmet

 Videreføring av lederseminaret

Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært veldig positive,

– Deltakerne ønsker gjerne at tilbudet blir videreført og vi har allerede fått konkrete innspill på aktuelle temaer for et neste seminar. Vi har også en del navn på blokka for å kunne etablere en referansegruppe bestående av ledere som kan bidra med innspill til NARMAs SIG Karriereutvikling ved utvikling av et nytt seminar, sier Elgueta Silva

NARMA ser på mulighetene for å gjøre Lederseminaret til et fast arrangement.

 

Program og presentasjoner fra Lederseminaret finner du her

Har du spørsmål eller innspill? Ta gjerne kontakt med oss: nichole.e.silva@uia.no

(Tekst og foto: Walter Wehus, UiA. Nichole E. Silva, UiA)