Om Kompetanseprosjektet

Kompetanseutviklingsprosjektet


Bakgrunn og prosjektets målsetninger

I 2016 etablerte Forskningsrådet og NARMA/UHR, samt Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) et felles kompetanseprosjekt med målsetting om å utvikle et helhetlig kompetanseprogram som kan brukes både innen og på tvers av institusjonene. Kompetanseprogrammet tar utgangspunkt i de tre kompetansenivåene i forskningsadministrasjon.

Prosjektet har fått betegnelsen The Path to EU Excellencesatsingen har som hovedmål å utvikle EU- kompetansen ved FoU – institusjonene. I tillegg vil vi gjennom prosjektet samle, koordinere og utvikle kompetansetiltak i regi av aktører ved forskningsinstitusjonene, nasjonale og internasjonale aktører, med den målsetting om å etablere et felles Kompetanseutviklingsprogram som vil gi en samlet inngang til kurs og kompetansetiltak for alle som jobber i støttefunksjoner knyttet til eksternt finansierte forskningsprosjekter ved norske forskningsinstitusjoner.

Fra august 2017 startet arbeidet med å supplere Kompetanseutviklingsprogrammets rammeverk med tilgjengelige kurs og kompetansetiltak ved institusjonene. Hensikten er at kompetansetiltak ved Forskningsrådet og ved institusjonene skal supplere hverandre og gi et best mulig tilbud til alle som hjelper forskere med å søke og forvalte eksternt finansierte prosjekter.

  • Mål for Kompetanseutviklingsprogrammet (trykk for utvidet bilde):

I det følgende finner du nærmere informasjon om

Kompetanseutviklingsprosjektets rammeverk (overordnede temaer )

Målgruppe for Kompetanseutviklingsprogrammet

Aktører som kan bidra med kurs og/eller kompetansetiltak


Prosjektets hovedaktiviteter i perioden 2018 – 2019

  1. Utvikling og gjennomføring av pilotkursene i Kompetanseutviklingsprogram for forskningsadministrasjon
  2. Workshop/seminar for forskningsadministrativ ledelse (kompetansenivå 3) i regi av SIG Karriere
  3. Etablering av Ressursbank som skal tilrettelegge for deling av informasjon (maler, hjelpemidler, relevant informasjon) på tvers av institusjoner.
  4. Oppfordre institusjoner til å tilby aktuelle kompetansetiltak nasjonalt (seminarer, workshops e.l.)
  5. NARMA SIGs som aktive bidragsytere i Kompetanseprosjektet
  6. Etablering av Kompetanseportal som skal gi en samlet oversikt over aktuelle kurs- og kompetansetiltak som er tilgjengelig

Undervisning og innhold

Læringsformer og læringsressurser i Kompetanseprogrammet vil bestå av pensum/bakgrunnslitteratur, forelesninger, best – practice og casebasert erfaringsdeling og gruppearbeid.

  • Kompetanseprogram for forskningsadministrasjon – Innføring
  • Kompetanseprogram for forskningsadministrasjon – Videregående.
  • Lederseminar for forskningsadministrative ledere

Erfaringer fra kurspilotene finner du her:

Kompetanseutviklingsprogram – fra læring og erfaringsdeling til praksis

Prosjektets styringsgruppe

Prosjektets styringsgruppe bestod av spesialrådgiver Inger Nordgard ved Forskningsrådet, seniorrådgiver Ragnar Lie ved UHR, leder ved NARMAs arbeidsutvalg Heidi Espedal (UiB) og sekretariatsansvarlig for NARMA frem til 2019; Målfrid Tangedal (UiA)

Styringsgruppen har nå ansvaret for videreføring av kompetanseprogrammet i samarbeid med NARMAs sekretariat.


Prosjektleder for kompetanseprosjektet var Nichole E. Silva, UiA i perioden.

Kompetanseutviklingsprogrammet videreføres nå av et fagteam og sekretariatet for NARMA, i samarbeid med styringsgruppen fra prosjektet.

An English summary of the project can be found here