NARMA vårkonferanse 2014 – om innlederne

Narma_konferanse_2014

Nedenfor følger kort omtale av innlederne.

Hurtiglenker:
Plenum 1Sesj.1aSesj.1bSesj.2aSesj.2bPlenum 2

 

Plenumssesjon 01.apriltil programmettil toppen

NarmaAU13_troels_jacobsen_150x106
Troels Gyde Jacobsen, leder av NARMA’s arbeidsutvalg og direktør ved Forsknings- og innovasjonsavdelingen, Universitetet i Stavanger.

 

 

Haugstad_regjer_150x106
Bjørn Haugstad, statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Haugstad har studert til sivilingeniør i industriell økonomi ved NTNU og har avlagt doktorgrad ved Universitetet i Oxford. Han har også vært forskningsdirektør ved SINTEF Teknologi og Samfunn samt ved UiO. Haugstad var også statssekretær i Bondevik II regjeringen og har vært ekspedisjonssjef i Olje- og Energidepartmentet. (Foto: Marte Garmann/regjeringen.no)

 


Narma_brick_150x106
Jaana Backman is the head of the Finnish Association of Research Managers and Administrators (Finn-ARMA) and Head of Research Services at the University of Eastern Finland in Kuopio. Her specialties are consulting and supporting university leaders strategically in the issues of research funding, especially EU funding and other international funding.

 

Chamberlain_ARMA_150x106
Andrew Chamberlain is the Chief Executive at the Association of Research Managers and Administrators (UK) (ARMA). He has previously been a member of the Senior Management Team in the Environmental Association for Universities and Colleges in UK (EAUC) and Policy officer in the Scottish Funding Council. (Foto: ARMA)

 

 

Parallellsesjon 1a: En administrativ rolle for ekstern forskningsfinansieringtil programmettil toppen

NarmaAU13_john_kamsvaag_150x106
John Kamsvåg er medlem i NARMAs Arbeidsutvalg og seksjonssjef forskning ved HF fakultetsadministrasjon, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

 

 

Narma_brick_150x106
Randi Søgnen, leder for adm. dir. stab, Norges Forskningsråd

 

 

 

Narma_brick_150x106
Knut Fægri er professor i teoretisk kjemi, viserektor ved Universitet i Oslo og medlem i forskningsutvalget ved Universitets- og høgskolerådet. Fægri har kvantum kjemi som nåværende interessefelt. Fægri har bred erfaring fra verv i nasjonale og internasjonale utvalg og råd bl.a. knyttet til forskning, forskningsprogrammer og forskingsfinansiering.

 

Narma_brick_150x106
Kari Kjenndalen er fungerende forskningsdirektør ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har lang praksis fra ulike administrative stillinger i UH-sektoren, blant annet som direktør ved Spesiallærerhøgskolen og Høgskolen i Lillehammer, avdelingsdirektør/ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet og generalsekretær i Forskerforbundet. Hun er for tiden styreleder ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Tidligere har hun arbeidet ved Barnevernsakademiet og Institutt for sosialforskning (INAS). Kjenndalen har også erfaring fra en rekke styreverv og vært medlem av offentlige utvalg, blant annet Mjøsutvalget som kom i forkant av Kvalitetsreformen.

Holden_NR_150x106
Lars Holden er dr. philos i matematikk og adm.direktør, Norsk Regnesentral. Holden er også styreleder i Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA). Han har arbeidet innen matematisk modellering og statistikk; teoretisk særlig innen spatial statistics og Markov Chain Monte Carlo. Anvendelser inkluderer modellering av petroleumsreservoir, finans og genetikk. Hvem vinner fotball-EM? på forskning.no (Foto: NR.no)

 

 

Parallellsesjon 1b: Forskningsetikktil programmettil toppen

Hofman_Gjovik_B_150x106
Bjørn M. Hofmann er professor i medisinsk etikk ved Høgskolen i Gjøvik og professor II ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. Medisinsk filosofi, helsefaglig vitenskapsteori, medisinsk og helsefaglig etikk og bio(teknologiens) etikk er sentrale temaer i hans forskning. Hofmann publiserte sammen Anne Ingeborg Myhr og Søren Holm i 2013 en artikkel i tidsskriftet BMC Medical Etchics som belyser kunnskapsnivået innen etikk blant norske stipendiater. (Foto: HiG.no)

 

Hillesoy_UiB_150x106
Per Gunnar Hillesøy er seniorrådgiver ved universitetsdirektørens kontor ved Universitetet i Bergen. Hillesøy er cand.jur. og har vært ansatt ved Kollegiesekretariatet siden 1995, sekretær for Redelighetsutvalget ved UiB fra opprettelsen i 2001 og sekretær for UiBs klagenemnd fra 2000. Han har også vært medlem i Felles klagenemnd for studentsaker fra opprettelsen i 2006 og deltatt i flere arbeidsgrupper i UHR. (Foto: UiB.no)

 

EHasle_HiST_150x106
Ester Hasle (dr.ing) har lang erfaring fra både institutt- og UH-sektoren. Hun har blant annet hatt jobbet som forsker, fakultetsdirektør og dekan, og har således både faglig og administrativ bakgrunn. Hasle har tidligere vært ansatt ved SINTEF, NTH/NTNU, og har siden 1997 jobbet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag – fra 2004 som forsknings- og utviklingskoordinator.

 

KSegadal_HiB_150x106
Katrine Utaaker Segadal er seksjonsleder ved Personvernombudet for forskning Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste. NSD er personvernombud for ca. 150 forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Personvernombudets hovedoppgave å bidra til at institusjonene kan ivareta lovpålagte plikter knyttet til internkontroll og kvalitetssikring av egen forskning, samt veilede institusjoner, forskere og studenter med fokus på å ivareta forskningens behov innenfor regelverkets rammer. Segadal har mastergrad i administrasjon og organisasjonsvitenskap. (Foto: Lise Ekeren)

 

Beckstrom_REK_150x106
Anne Cathrine Beckstrøm er seniorrådgiver og koordinerer fellesfunksjoner for Regionale Etiske Komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM). Hennes oppgaver er å bidra til bedre, mer effektiv og ensartet forvaltningspraksis av helseforskningsloven, samt kursing og kompetanseheving blant komitémedlemmer og sekretariat. Anne Cathrine er utdannet biolog, med hovedfag fra Idrettshøyskolen. Hun har bakgrunn fra farmasøytisk industri og Folkehelseinstituttet.

 

Narma_brick_150x106
Camilla Nervik er seniorrådgiver i Datatilsynet, jobber blant annet med personvern i helsesektoren, herunder saksbehandling av konsesjoner i forbindelse med forskningsprosjekter og helseregistre og rådgivning i samme forbindelse. Hun jobber også med personvern i NAV og ved bruk av omsorgsteknologi. Nervik har jobbet i Datatilsynet i 5 år.

 

NarmaAU13_peter_roman_oien_150x106
Petter Román Øien er medlem i NARMAs Arbeidsutvalg og leder forskningsadministrasjonen ved Universitetet i Nordland. Han har blant annet hatt ansvaret for utvikling og implementering av universitetets kvalitetssikringssystem for etikk og personvern. Han er cand. polit og har en master i Business Administration, og har jobbet ved Høgskolen i Bodø/Universitetet i Nordland siden 2004.

 

JHBarka_UiS_150x106
Jorunn H. Barka er seniorrådgiver i forsknings- og innovasjonsavdelingen ved Universitetet i Stavanger fra 2009. Hun har et administrativt ansvar for forskningsetisk arbeid ved UiS. Hun er sekretariat for forskningsetisk utvalg ved UiS, og kontaktperson for Personvernombudet for forskning. Hun har vært medlem i en intern arbeidsgruppe ved UiS som har utformet ny sikkerhetspolicy og revidert de forskningsetiske rutinene ved institusjonen. Barka har hovedfag i sosialantropologi.

 

HSkramstad_HiB_150x106
Heidi Skramstad er forskningsrådgiver ved Høgskolen i Bergen og har ansvar for administrativ oppfølging av forskningsetikk. Hun har vært sentral i utvikling og oppfølging av internkontrollsystemer knyttet til Personopplysningsloven og Helseforskningsloven, etablering av en forskningsserver og etablering av et redelighetsutvalg ved høgskolen. Skramstad er Dr. polit. og har jobbet forskningsadministrativt ved HiB siden 1999. (Foto: Anja Olsen Moberg)

 

Parallellsesjon 2a: Tilrettelegging for og drifting av eksternfinansierte prosjektertil programmettil toppen

Narma_brick_150x106
Morten Irgens, viserektor for forskning, dekan, Høgskolen i Gjøvik

 

 

 

Narma_brick_150x106
Terje Lohndal er prosjektleder og førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur, Norges teknisk – naturvitenskapelige universitet. Lohndals forskningsfelt omfatter bl.a. syntaks- og semantikkteori, engelsk og skandinavisk syntaks, språkendring, språkfilosofi og vitenskapsteori. Lohndal er en aktiv formidler innen sitt fagfelt.

 

Narma_brick_150x106
Hanne Siri Sund, rådgiver, HF fakultetsadministrasjon, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

 

 

 

Narma_brick_150x106
Anne Fjellbirkeland, rådgiver, Forskningsadministrativ avdeling, Universitetet i Bergen

 

 

 

NarmaAU13_kathrine_huke_markengbakken_150x106
Kathrine Markengbakken, økonomirådgiver, Høgskolen i Gjøvik

 

 

 

Narma_brick_150x106
Per Inge Andresen, seniorrådgiver og gruppeleder, Seksjon for regnskapstjenester, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

 

 

Parallellsesjon 2b: Usynlige rettigheter – synlige verdier: immateriallrett, patentforvaltning, kontraktertil programmettil toppen

Narma_brick_150x106
Vegard Arnhoff er seniorrådgiver ved Forskningsavdelingen ved Norge miljø- og biovitenskapelig universitet. Arnhoff’s ansvarsområde omfatter bl.a. juridiske spørsmål knyttet til kontrakter, avtaler og immaterielle rettigheter (IPR).

 

 

Narma_brick_150x106
Elizabeth Jones, Dr., Partner, Dehns – Patent and Trade Mark Attorneys. Jones has a PhD awarded by the Open University and Certificate in Intellectual Property Law from Queen Mary College, University of London. Elizabeth handles patent work in the biotechnological and chemical fields.

 

 

Narma_brick_150x106
Stein Øberg, seniorrådgiver, Juridisk Avdeling, Norges forskningsråd
 

 

 

Narma_brick_150x106
Bjørn Lillekjendlie er avdelingsdirektør i Patentavdelingen, Patentstyret. Lillekjendlie har tidligere vært leder i patentbyrået Onsagers AS. Han har også fartstid fra Forskningsparken AS (nå Oslotechs) og erfaring med IPR og forretningsutvikling i teknologiselskap.

 

 

Narma_brick_150x106
Yngve Foss er spesialrådgiver i Norges forskningsråd ved internasjonal stab under administrerende direktør. Foss har blant annet vært leder ved Norges Forskningsråds Brussel-kontor og har erfaring med IPR i tilknytning til forskning.

 

 

Plenumssesjon 02.apriltil programmettil toppen

Narma_brick_150x106
Ingrid Sogner er leder for Seksjon for forsknings-, utdanningsstøtte og internasjonalisering ved Universitetet i Oslo. Seksjonen ansvarsområder omfatter bl.a. forskningsstøtte og – administrasjon, innovasjon, samarbeid med næringslivet, ekstern finansering og internasjonalisering.

 

 

Narma_brick_150x106
Peder Heyerdahl Utne (f. 1969), avdelingsleder (cand.jur. og Master of Management), Avdeling for forskningsadministrasjon, forskningsstøtte, Oslo universitetssykehus HF. Han har bred erfaring innen forskningsadministrasjon og prosjektoppfølgning fra universitets-, institutt- og sykehussektoren. Spesialområde er helseforskningsrett, etikk og personvern.

 

 

Narma_brick_150x106
Arne Flåøyen, avdelingsdirektør diagnostikkavdelingen, Veterinærinstituttet