NARMA vårkonferanse 2014 – invitasjon og program

NARMA vårkonferanse 2014: Ekstern finansiering i UH-sektoren og rollen som forskningsadministrator

Narma_konferanse_2014NARMA har gleden til å invitere til vårkonferansen 2014. NARMA ble etablert for snart ¾ år siden og har som mål å danne gode arenaer hvor forskningsadministratorer kan få viktige nye impulser og møte kollegaer fra andre institusjoner i Norge og Europa.

Vi har i år valgt å fokusere på tre forhold som står sentralt i hverdagen til en forskningsadministrator, ekstern finansiering, immaterielle rettigheter og kontrakter, og etikk. Konferansen vil ha både plenums- og parallellsesjoner innenfor disse temaene med sentrale innledere fra Norge og utlandet: statssekretær i Kunnskapsdepartementet Bjørn Haugstad, vise-rektor ved UiO Knut Fægri, leder for vår søster organisasjon Finn-ARMA i Finland, Bjørn Hofmann, professor innen etikk, Høgskolen i Gjøvik med flere.

Merk: liten programending per 29.03.2014.

Lenke til påmelding.Om innlederne

Merk at konferansen er også åpen for forskningsadministratorer utenom UHR-systemet. Velkommen til to spennende dager med gode innlegg og tid til diskusjoner.

Programmet er sammensatt av en innledende og avsluttende plenums-sesjon med tema vi mener har bred interesse. Mellom de to plenumssesjonene tar vi ta opp mer spesialiserte tema i parallelsesjoner; en kan velge å delta i én parallell-sesjon på hver av de to konferansedagene. Konferansen er i regi av NARMA, norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Den er relevant for forskningsadministratorer i UH-sektoren, forskningsledere og direktører, prosjektøkonomer og jurister som jobber med ekstern finansiering, EU-rådgivere og rådgivere arbeider med immaterielle rettigheter og technology transfer og open access.

I tillegg vil det avholdes NARMA årsmøte.

Merk: høyere deltagerpenger ved påmelding etter 16.03.2014 som også er avmeldingsfrist. Vi har forhåndsbooket et begrenset antall hotellrom til konferansepris.

Program.
Hurtiglenker: Plenum 1Sesj.1aSesj.1bSesj.2aSesj.2bPlenum 2detaljert program, pdf (29.03.2014)

09:00 – 10:00 Registrering
Plenumssesjon 01.aprilOm innlederne
10:00 – 11:30

Velkommen
Troels Gyde Jacobsen, leder NARMA arbeidsutvalg og forskningsdirektør, Universitetet i Stavanger

Åpningsforedrag
Bjørn Haugstad, statssekretær, Kunnskapsdepartementet

Demands for Research administrators: Why should we collaborate internationally on Horizon 2020
Jaana Backman, Leader of Finn-ARMA and Head of Research Services, University of Eastern Finland

Utgår: Andrew Chamberlain, Chief Executive, Association of Research Managers and Administrators (UK) (ARMA)

11:30 – 12:30 Lunsj
Parallellsesjoner 01.april
12:30 – 16:30

Parallellsesjon 1a: En administrativ rolle for ekstern forskningsfinansieringOm innlederne

Velkommen til paralellsesjon
John Kamsvåg, seksjonssjef forskning, HF fakultetsadministrasjon, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Hvorfor søke ekstern finansiering?
Randi Søgnen, leder for adm. dir. stab, Norges Forskningsråd

NFRs nye (elektroniske) kontraktrutiner
Stein Øberg, seniorrådgiver, Juridisk Avdeling, Norges forskningsråd

Forventninger UH-institusjonenes ledere har til sin forskningsadministrasjon, og hvordan ledelsen sammen med forskningsadministrasjonen kan oppfylle disse forventningene
Knut Fægri. professor, medlem i Forskningsutvalget UHR og viserektor Universitetet i Oslo

Fra Høgskole til Universitet – økte krav til forskningsadministrativt ansatte
Kari Kjenndalen, fungerende forskningsdirektør , Høgskolen i Oslo og Akershus

Å leve av eksternfinansiering alene
Lars Holden, adm.direktør, Norsk Regnesentral og styreleder, Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA)

Rundebordsdiskusjon

12:30 – 16:30

Parallellsesjon 1b: ForskningsetikkOm innlederne

Velkommen og kort om sesjonen
Petter Román Øien, leder av forskningsadministrasjonen, Universitetet i Nordland

Forskeretikk: Kunnskap, holdninger og handlinger – forskningsadministrative utfordringer
Bjørn Hofmann, professor, Høgskolen i Gjøvik

Presentasjon av etikkarbeid ved to norske UH-institusjoner
Per Gunnar Hillesøy, seniorrådgiver, Universitetsdirektørens kontor, Universitetet i Bergen
Ester Hasle, forskings- og utviklingskoordinator, Høgskolen i Sør-Trøndelag

Spørsmål fra salen

Den store mentometertesten: Hva vet du om forskningsetikk?
Anne Cathrine Beckstrøm, Seniorrådgiver, Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)
Katrine Utaaker Segadal, seksjonsleder, Personvernombudet – Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste
Camilla Nervik, seniorrådgiver, Juridisk avdeling, Datatilsynet
Heidi Skramstad, rådgiver, Høgskolen i Bergen

Oppsummering og spørsmål.
Petter Román Øien
, leder av forskningsadministrasjonen, Universitetet i Nordland

NARMA Årsmøte, kl 17:00 – 18:00
NARMA Festmiddag, kl 19:00 –
Parallellsesjoner 02.april
09:00 – 13:00

Parallellsesjon 2a: Tilrettelegging for og drifting av eksternfinansierte prosjekterOm innlederne

Ledelsesperspektivet – møtet mellom institusjonens og forskerens mål
Morten Irgens, viserektor for forskning, dekan, Høgskolen i Gjøvik

Brukerperspektivet – skjæringspunktet mellom forskning og administrasjon
Terje Lohndal, prosjektleder, førsteamanuensis, Institutt for språk og litteratur, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Utførerperspektivet – en forskningsadministrators hverdag
Hanne Siri Sund, rådgiver, HF fakultetsadministrasjon, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Strukturperspektivet – hvordan har vi organisert støtteapperatet?
UiB: Anne Fjellbirkeland, rådgiver, Forskningsadministrativ avdeling, Universitetet i Bergen
HiG: Kathrine Markengbakken, økonomirådgiver, Høgskolen i Gjøvik
NTNU: Per Inge Andresen, seniorrådgiver og gruppeleder, Seksjon for regnskapstjenester, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Rundebordsdiskusjoner og oppsummering

09:00 – 13:00

Parallellsesjon 2b: Usynlige rettigheter – synlige verdier: immateriallrett, patentforvaltning, kontrakterOm innlederne

Velkommen, åpning av sesjonen
Kristine Langerød, seniorrådgiver, Forskning- og utviklingsseksjonen, Høgskolen i Telemark

Hvem skal eie IPR?
Vegard Arnhoff, seniorrådgiver, Forskningsavdelingen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

From research result to patent
Elizabeth Jones, Dr., Partner, Dehns – Patent and Trade Mark Attorneys

Noen eksempler på IPR-resultater fra forskningssektoren og utnyttelse av dem
Bjørn Lillekjendlie, avdelingsdirektør Patentavdelingen, Patentstyret

IPR i Horisont 2020
Yngve Foss, spesialrådgiver, Norges forskningsråd

Oppsummering, avslutning

13:00 – 14:00 Lunsj
Plenumssesjon 02.aprilOm innlederne
14:00 – 16:00

NUAS’ arbeid med rollen som forskningsadministrator
(NUAS – Det nordiska universitetsadministratörssamarbetet)
Ingrid Sogner, seksjonssjef, Seksjon for forsknings-, utdanningsstøtte og internasjonalisering

Forskningsstøtte i et universitetssykehus – hvordan støtte opp om klinisk forskning
Peder Utne, avdelingsleder, Forskningsadministrativ avdeling, Oslo universitetssykehus HF

Forskningsstøtte ved et forskningsinstitutt og hvordan støtte opp om verdiskaping av forskningsresultater
Arne Flåøyen, avdelingsdirektør diagnostikkavdelingen, Veterinærinstituttet

Avslutning
Troels Gyde Jacobsen, leder NARMA arbeidsutvalg og forskningsdirektør, Universitetet i Stavanger

(Oppdatert 29.03.2014)