Kompetanseutviklingsprogram

Kompetanseutviklingsprogram 2019/2020

NARMA tilbyr ulike kurs i et nyoppstartet kompetanseutviklingsprogram som skal bidra til og tilrettelegge for kompetanseutvikling av forskningsadministrasjon.

Kompetanseutviklingsprogrammet har sitt utgangspunkt i et samarbeid om kompetanseutvikling mellom NARMA og Forskningsrådet. I tillegg bidrar representanter fra ulike UH- institusjoner, deriblant Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Bergen (UiB), OsloMet og Universitetet i Agder i utviklingen og gjennomføringen av programmet.

Om Kompetanseutviklingsprogrammet

Kompetanseutviklingsprogrammet retter seg mot personer som jobber med forskningsadministrasjon og forskerstøtte knyttet til eksternt finansierte forskningsprosjekter.

Kompetanseutviklinsprogrammet består av to kurs og et lederseminar:

Kompetanseutviklingsprogrammet er en del av satsingen The Path to EU Excellence som har som overordnet mål å utvikle EU- kompetansen ved norske forskningsinstitusjoner.

Innholdet i Kompetanseutviklingsprogrammet tar utgangspunkt i aktuelle temaer fra Rammeverket for Kompetanseutvikling, med fokus både på tekniske og overførbare ferdigheter i forskningsadministrasjon.

Målgruppe

Målgruppen er personer som arbeider med forskningsadministrasjon og ekstern finansiering spesielt ved forskningsinstitusjoner, herunder forskningsadministratorer/forskningsrådgivere/forskningskonsulenter/EU-rådgivere ved universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter.

Se egen målgruppe for lederseminaret.

Mål og læringsutbytte

Etableringen av et Kompetanseutviklingsprogram for forskningsadministrasjon skal bidra til at det tilrettelegges for et felles og helhetlig kompetanseløft av de forskningsadministrative støttefunksjoner på tvers av forskningsinstitusjoner som gir muligheter for å kunne legge til rette for langsiktige kompetanseutviklingsmuligheter.

Kompetanseutviklingsprogrammet skal bidra til:

  • En bevisstgjøring og synliggjøring av rollen til forskningsadministrasjon både som en støttefunksjon og som en integrert del av et team i eksternt finansierte prosjekter
  • Profesjonaliseringen av forskningsadministrasjon for å kunne imøtekomme krav og forventninger ved egne institusjoner og andre aktører i forbindelse med eksternt finansierte prosjekter
  • Profesjonalisering gjennom formell kunnskap som tilbys i kursene og gjennom erfaringsdeling (best-practice) og nettverksmuligheter mellom kursdeltakerne
  • Økt fokus på organisasjonslæring ved at den kunnskapen og kompetansen den enkelte tilegner seg bevisst bringes inn og anvendes i egen organisasjon

Kompetanseutviklingsprogrammet er en del av satsingen The Path to EU Excellence som har som overordnet mål å utvikle EU- kompetansen ved norske forskningsinstitusjoner.

Innholdet i Kompetanseutviklingsprogrammet vil ta utgangspunkt i aktuelle temaer fra Rammeverket for Kompetanseutvikling, med fokus både på technical skills og soft- skills i forskningsadministrasjon.

Undervisning og innhold

Læringsformer og læringsressurser i Kompetanseutviklingsprogrammet vil bestå av pensum/bakgrunnslitteratur, forelesninger, best – practice og casebasert erfaringsdeling og gruppearbeid.

Nærmere informasjon om innhold til kursene finner du her:

  • Kompetanseutviklingsprogram for forskningsadministrasjon – Innføring
  • Kompetanseutviklingsprogram for forskningsadministrasjon – Videregående.

Informasjon om Lederseminaret finner du her:

  • Lederseminar for forskningsadministrative ledere (mer info kommer)

(Siden er under oppdatering pr. 06.08.2019)

 

Erfaringer fra kurspilotene og nærmere informasjon finner du her:

Kompetanseutviklingsprogram – fra læring og erfaringsdeling til praksis

 


Spørsmål eller innspill? Har du spørsmål eller innspill til Kompetanseutviklingsprogrammet? Ta kontakt med prosjektleder for Kompetanseutviklingsprosjektet Nichole E. Silva nichole.e.silva@uia.no