Kompetanseutviklingsprogram – Innføringskurs

Kompetanseutviklingsprogram – Innføring 

Foto: NARMA, Kompetanseprogram 2018/19

Velkommen til NARMAs Kompetanseutviklingsprogram!

Kompetanseutviklingsprogrammets overordnede læringsmål er å bidra til en bevisstgjøring og synliggjøring av rollen til forskningsadministrasjon og til profesjonalisering gjennom teori og erfaringsdeling.

 

 

Målgruppe

Kurset Innføring retter seg mot deg som har liten/noe erfaring (0-3 år) innen forskningsadministrasjon og forskerstøtte knyttet til eksternt finansierte forskningsprosjekter (Forskningsrådet prosjekter, Horisont 2020 o.l.) og vil gi deg en grunnleggende innføring i forskningsadministrasjon.

Kurset passer for deg som jobber med forskningsadministrasjon og ekstern finansiering spesielt. Forskningsadministrative ved universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter, helseforetak eller hos andre aktører oppfordres til å søke på kurset.

Hva lærer du?

NARMAs Kompetanseutviklingsprogram skal bidra til kompetanseutvikling og profesjonalisering av forskningsadministrasjon. Kurset skal bidra til forståelse og utvikling av egen rolle i forskningsadministrasjon spesielt knyttet til forskerstøtte ved eksternt finansierte forskningsprosjekter.

Du vil lære mer om forskningsadministrasjon: hva er vår rolle i forskningslandskapet og hvordan kan rollen videreutvikles? Hvordan har fagfeltet forskningsadministrasjon utviklet seg over tid? Du vil også få innsikt i konteksten for eksternt finansierte prosjekter; hvordan utlysninger blir til, og hva de juridiske og økonomiske rammene ved eksternt finansierte prosjekter er. En viktig del av kurset er å ta for seg hvordan du kan utvikle og ta i bruk kjernekompetanser (soft-skills) som kommunikasjon, formidling, samarbeidsevner i ditt forskningsadministrative arbeid.

NARMAs Kompetanseutviklingsprogram vektlegger læring, praksis, refleksjoner og erfaringsdeling som en viktig del av kompetanseutviklingen. Dette er en viktig del av kurset og det forutsettes aktiv deltakelse på kurset.

Les mer om NARMAs Kompetanseutviklingsprogram her

Les mer om erfaringene fra deltakerne på forrige Innføringskurs i Kompetanseutviklingsprogrammet

Kursplan, innhold Kompetanseutviklingsprogrammet – Innføring
Målgruppe Kurset passer for deg med liten/noe erfaring (0-3 år) innen forskningsadministrasjon. Kurset retter seg mot deg som jobber med forskningsadministrasjon og ekstern finansiering spesielt.

Forskningsadministrative ved universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter, helseforetak eller hos andre aktører oppfordres til å søke på kurset.

Tid og sted for samlinger 12. – 13. Feb. 2020 (Kristiansand)
13. – 14. mai 2020 (Bodø)
Søknadsskjema Søknadsskjema finner du her
Søknadsfrist 20.nov. 2019
Antall plasser Det er totalt 20 plasser på kurset
Dokumentasjon til søknad Søkere vil vurderes på bakgrunn av følgende opptakskriterier som må dokumenteres ved registrering av søknad:

  • Arbeidserfaring og ansvarsområde (Søker dokumenterer arbeidserfaring innen forskningsadministrasjon og ansvarsområde innen ekstern finansiering i nåværende stilling gjennom innsendt CV)
  • Motivasjonsbrev, maks 250 ord (Søker skal sende inn et motivasjonsbrev for deltakelse på kurset, maks 250 ord)
  • Godkjenning av deltakelse fra egen arbeidsgiver (Søker dokumenterer)
  • Sammensetningen av deltakere på kurset skal gjenspeile mangfoldet blant institusjoner for å sikre deltakelse på tvers av institusjoner

NB! Dokumentasjonen skal sendes samlet etter registreringen av din søknad og innen 20. nov. til nichole.e.silva@uia.no, merk emnefelt med NARMA Kompetanseprogram

Deltakeravgift Kr. 7100,- per person. Avgiften dekker følgende kostnader:

  • Samling i Kristiansand (1.samling): overnatting 12. feb. og bevertning, herunder lunsj begge dager og middag den 12. jan.
    Samling i Bodø (2.samling): Bevertning, herunder lunsj begge dager og middag 13.mai
  • Fagstoff/handouts

Du dekker selv øvrige utgifter i forbindelse med kursdeltakelsen.

Spørsmål? Har du spørsmål om det praktiske eller det faglige innholdet til Kompetanseprogrammet, ta gjerne kontakt med fagteamet for Kompetanseutviklingsprogrammet:

Nichole E. Silva: nichole.e.silva@uia.no Tlf: 38 14 13 42

Hege Nedberg: hene@oslomet.no

Anja Hegen: Anja.Hegen@uib.no

Konstantinos Chilidis (medlem i Fagteam, ikke tilgjengelig høst 2019)

Bidragsytere NARMA -UHR
Universitetet i Agder
Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
OsloMet – Storbyuniversitetet
Forskningsrådet
Med flere