NARMAs strategi

Norsk nettverk for forskningsadministrasjon (NARMA) ble formelt opprettet i 2013 og er et nettverk organisert under Universitets- og høgskolerådet (UHR). Alle UHRs medlemsinstitusjoner er automatisk medlemmer av nettverket. Norges forskningsråd har tegnet institusjonsmedlemskap gjennom en egen samarbeidsavtale.

NARMAs målgruppe er:

 • personer som jobber med forskningsstøtte på alle nivå ved UHRs medlemsinstitusjoner, herunder også:
 • mellomledere med ansvar for planlegging, utvikling og koordinering av forskningsadministrasjon ved et fakultet eller avdeling, eller
 • forskningsdirektører/forskningsledere med overordnet institusjonelt forskningsansvar

Strategiske mål

NARMA skal bidra til kompetanseheving, karriereutvikling og kvalitetsheving innen UH-institusjonenes forskningsadministrative tjenester.

Det skal NARMA oppnå gjennom å:

 • utvikle og tilby et kompetansehevingsprogram for forskningsadministrative støttefunksjoner i samarbeid med Norges forskningsråd. Programmet har særskilt fokus på kompetanse innen EUs rammeprogrammer for forskning og innovasjon.
 • skape møteplasser og bygge nettverk som kan bidra til gjensidig læring, kunnskapsutveksling og profesjonalisering av forskningsadministrativt personell
 • informere om og bidra til deltakelse i relevante nasjonale og internasjonale møteplasser og nettverk
 • formidle relevant og oppdatert informasjon både fra nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • være åpen for samarbeid og deltakelse fra andre sektorer og miljø med forskningsaktivitet og forskningsadministrasjon

NARMAs strategiske mål danner grunnlaget for aktivitet og prioriteringer. De sentrale virkemidler er:

Kompetansehevingsprogrammet

Kompetansehevingsprogram «the Path to EU Excellence» har som hovedmål å utvikle EU-kompetansen ved forskningsinstitusjonene, men vil også inneholde elementer av mer generell forskningsadministrativ karakter. Programmet utvikles av NARMA/UHR og Norges forskningsråd i samarbeid med medlemsinstitusjonene, og skal legge til rette for langsiktig kompetanseutvikling både på individ- og organisasjonsnivå.

Spesialinteressegrupper (SIG)

NARMA har definert et antall Spesialinteressegrupper (SIG) for målrettet innsats på viktige områder for institusjonene. Disse er dynamiske og kan variere over tid ettersom behovene endres. SIG-ene er en arena for nettverksbygging, informasjonsdeling, erfaringsutveksling, dele «best practice», diskutere nye ideer og få tilbakemeldinger. SIG-enes funksjon og oppgaver er utfyllende beskrevet i et eget mandat.

Årskonferanse

NARMA skal årlig gjennomføre en stor konferanse, vårkonferansen, med aktuelle tema fra sektoren. SIG-ene bidrar med innspill til, og planlegging av, parallellsesjoner innen SIG-ens tema der dette er aktuelt. Vårkonferansen annonseres på NARMAs nettsider og til medlemsinstitusjonene.

Workshops

SIG-ene skal, så langt det er mulig, gjennomføre minst én årlig workshop innen SIG-ens tema. I tillegg kan alle medlemmer søke om å få arrangere relevante workshops under NARMA-paraplyen. NARMA tilbyr økonomisk støtte, og workshops skal annonseres på NARMAs nettsider og til medlemsinstitusjonene.

Internasjonalt samarbeid

NARMA samarbeider med flere søsterorganisasjoner og nettverk internasjonalt, for gjensidig informasjon-, kompetanse- og best practice-deling. De prioriterte samarbeidene er med:

 • EARMA: European Association of Research Managers and Administrators (http://www.earma.org/). Leder/nestleder i NARMA-AU[1] deltar på årskonferansen. NARMA støtter årlig inntil 3 deltakere til EARMAs kompetansehevingsprogram, Certificate in Research Management.
 • INORMS: International Network of Research Management Societies (http://www.inorms.net/), et internasjonalt nettverk av forskningsadministrative organisasjoner. Leder/nestleder i NARMA-AU deltar i jevnlige møter og ved INORMS konferansen annethvert år.
 • Leiden Group er et informasjonsnettverk mellom nasjonale (europeiske) foreninger. Nettverket møtes årlig under EARMA konferansen, hvor et NARMA-AU medlem representerer NARMA.

NARMA har også dialog med ARMA (UK) og DARMA (Danmark).

Rapportering og evaluering

NARMA skal ha et kontinuerlig fokus på videreutvikling og forbedring av tilbudet til medlemsinstitusjonene. Sekretariatet[1] skal det holde oversikt over all aktivitet og sørge for at det gjennomføres evalueringer av workshops og vårkonferansen. Evalueringsresultater tas opp i NARMA-AU for oppfølging og implementering av eventuelle tiltak.

Kommunikasjon

NARMA skal ta i bruk de kommunikasjonsplattformer som er hensiktsmessige for å formidle informasjon til sine medlemsinstitusjoner.

Hovedplattformen er NARMAs nettsider. Informasjon om NARMA og aktiviteter i nettverket (organisasjon, nyheter, møteinnkallinger, dokumenter og lignende) skal være tilgjengelig på www.narma.no. Nettsidene skal også være tilgjengelige via lenke fra UHRs nettsider.

NARMA benytter epost, Twitter, Linked-in, Wiki og andre kommunikasjonskanaler etter behov.

 

[1] NARMAs sekretariat ivaretas av en av medlemsinstitusjonene

[1] NARMAs arbeidsutvalg (AU) består av 8 medlemmer og 2 vara, og oppnevnes av Årsmøtet