OsloMet har lyst ut to stillinger innen forskningsadministrasjon

Seksjon for forskning og utvikling (FoU) ved Fakultet for helsevitenskap (HV) har ledig en 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver innen forskningsadministrasjon, med spesiell vekt på ekstern forskningsfinansiering og personvern, og en fast 100% stilling som rådgiver /seniorrådgiver innen forskningsadministrasjon/ph.d.-administrasjon.

Rådgiver/seniorrådgiver innen forskningsadministrasjon

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • bidra til å øke kompetansen hos forskere og ledere på området eksternfinansiering
 • være en pådriver, rådgiver og administrativ støtte i langsiktig planlegging, utarbeidelse og kvalitetssikring av prosjektsøknader
 • bistå instituttene og prosjektlederne i kontraktsforhandlinger og oppstartsfasen for nye eksternfinansierte forskningsprosjekter, samt ved drift av pågående prosjekter
 • gi råd og ivareta internkontroll av forskningsprosjekter som faller inn under helseforskningsloven og /eller behandler personvernopplysninger
 • være fakultetets personvernkontakt og delta i OsloMets nettverk for personvernkontakter
 • gi råd vedrørende databehandling i forskningsprosjekter

Søknadsfrist: 16. oktober 2019

For mer informasjon om utlysningen se her. 

 

Rådgiver/seniorrådgiver innen forskningsadministrajon/ph.d.-administrasjon 

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • behandle søknader om opptak til ph.d.-programmene
 • følge opp ph.d.-kandidatene gjennom stipendiatperioden, samt gi praktisk bistand i forbindelse med innlevering av avhandling og disputas
 • registrere/oppdatere informasjon i Felles Studentsystem (FS)
 • delta i forskerutdanningssekretariatet ved universitetet
 • bidra til forvaltning av fakultetets forskerutdanningsportefølje

Du må også være innstilt på å ivareta andre oppgaver innenfor seksjonens ansvarsområde.

Søknadsfrist: 17. oktober 2019

For mer informasjon om utlysningen se her.